IZABERI GRANICU – PODRŠKA NASTAVNICIMA

Akreditovani program stručnog usavršavanja nastavnika

Odobren OKTOBRA 2002. godine (Ministar prosvete i sporta Republike Srbije) za primenu 2 godine: skolske 2006/2007. i 2007/2008. godine.

Ponovo odobren 2008. godine za primenu u skolskoj 2008/2009. godini.

Program podržavaju i zajedno organizuju:
,,Mature art – centar za komunikacije, adolescente, školu i porodicu’’ u Čačku i Tehnički fakultet u Čačku

Objavljen:

*

Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2003/2004. godinu, Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, str. 95.

*

Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2006/2007. godinu, Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, str. 228.

*

Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2008/2009, Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, str. 545.

   
 

Pregled:

Linkovi:

   

Autor programa

   

Ciljevi programa

   
   

Struktura programa

bullet

Informativni list IZABERI GRANICU

   

Organizacija seminara

bullet

Cena seminara u 2006/2007. godini

   

Realizovani seminari

bullet

Fotografije sa realizovanih seminara 2004. i 2007. god.

   

Planirani seminari

 
   

Prijavljivanje

bullet

Prijavni list za pojedinca

   

Instruktori

 

Autor programa:

Dr Dragana Bjekić, dipl. školski psiholog-pedagog / dipl. psiholog,
Vanredni profesor za naučnu oblast Psihološke i pedagoške nauke (predmeti: Psihologija, Pedagogija, Komunikacije i Komunikologija, Školska praksa), Tehnički fakultet

Mr Milevica Bojović, prof. engleskog jezika, viši predavač za Engleski jezik, Agronomski fakultet u Čačku

Katarina Dunjić-Mandić, dipl. školski psiholog-pedagog, školski psiholog, Gimnazija u Čačku

Mr Lidija Zlatić, dipl. školski psiholog-pedagog / dipl. psiholog, asistent za Razvojnu psihologiju i Pedagošku psihologiju, Učiteljski fakultet u Užicu

Tatjana Jaćimović, dipl. školski psiholog-pedagog, školski psiholog, Tehnička škola u Čačku

Dragana Lazić, prof. biologije, Osnovna škola u Kotraži, Osnovna škola ,,Ratko Mitrović'' u Čačku

Ciljevi programa

  *     Za nastavnika-početnika
    *     da sagleda svoje profesionalne uloge i kompetencije, prava i obaveze u profesionalnom delovanju i prepozna fleksibilne granice kontakta u odnosu na adolescentne učenike i radno okruženje;
    *     na ovim uvidima da utemelji usvajanje strategija i veština profesionalnog delovanja, puteva i mehanizama ostvarivanja prava na rad i samoaktualizovanje sebe kroz profesiju;
    *     da usvaja i razvija operativna ponašanja kojima realizuje nastavni i vaspitno-obrazovni proces: usvajanje veština nastavne komunikacije i u sferi odnosa nastavnik-učenici i u sferi nastavne interakcije (učenje i poučavanje);
  *    

Za stručnog saradnika

    *     da razvija veštine profesionalnog delovanja i saradnje sa nastavnicima – kako početnicima, tako i iskusnim nastavnicima zainteresovanim za profesionalno usavršavanje;
  * Za nastavnike sa dužim radnim stažom
    * unapređivanje profesionalnih veština i integracija sa prethodnim nastavnim iskustvom, podsticanje ličnog razvoja i zadovoljstva poslom.

Program je namenjen

  * nastavnicima predmetne nastave-početnicima
  *         stručnim saradnicima (psiholozima i pedagozima) kao podrška u organizovanju rada sa nastavnicima početnicima i svim zainteresovanim kolegama
  *         NASTAVNICIMA SA DUŽIM RADNIM STAŽOM ZAINTERESOVANIM ZA PROFESIONALNI RAZVOJ

 

Struktura programa IZABERI GRANICU

Prvi dan

* Uvodna kontaktna radionica: očekivanja, ciljevi, pravila rada

 • Osnove profesionalnog delovanja nastavnika: uloge, kompetencije, prava i odgovornosti nastavnika
 • Profesionalno sagorevanje

* Komunikacija u razredu

 • Verbalna komunikacija
 • Neverbalna paralingvistička komunikacija – dinamizam govornog čina
 • Neverbalna kinezička i proksemičko-spacijalna komunikacija u učionici

Drugi dan

*     Učenici – adolescenti

 • Razvojne karakteristike i zadaci učenika adolescentnog uzrasta
 • Adolescenti u porodičnom i školskom okruženju
 • Prava i odgovornosti učenika

* Strategije podsticanja razvoja učenika

 • Strategije razvoja sposobnih I odgovornih osoba – vaspitni model pozitivne discipline
 • Dimenzije međusobnog poštovanja u interakciji nastavnik-adolescentni učenik
 • Odeljenjski sastanci sa adolescentima

Treći dan

* Modelovanje interaktivne nastave

 • Nastavna kooperacija nastavnik-učenik, učenik-učenik
 • Oblici aktivnog učenja
 • Kooperativno učenje u grupi – pravo na komunikaciju sa vršnjacima

* Integracija ponašanja i veština u svetlu profesionalne odgovornosti nastavnika i demonstracija

* Aktivni plan transmisije sadržaja programa u redovnu nastavnikovu delatnost

* Završavanje poslova i evaluacija seminara

 

Organizacija seminara

Trајаnje programa

24 sata

(30x45 min)

Organizacija

3 dana

Termini održavanja seminara

po dogovoru po formiranju grupe

dani:  petak, subota, nedelja

ili: subota i nedelja + subota

Rad u grupama

16 do 20 polaznika

Prijavljivanje

Popuniti poseban obrazac i overiti u školi

 

Realizovani seminari u prvom periodu akreditacije:

1. Čačak, Tehnički fakultet, za nastavnike i stručne saradnike različitih osnovnih i srednjih škola
   Održan: 22. i 29. februara i 28. marta 2004. godine

2. Čačak, Ekonomska škola, za nastavnike i stručne saradnike škole
   Održan: 13. i 14. marta i 16. aprila 2004. godine

Realizacija seminara prekinuta zbog rezervisanosti autora programa prema u odnosu na dalji status programa usavršavanja nastavnika, a posle izmena u pristupu stručnom usavršavanju u proleće 2004. godine i neobjavljivanja Kataloga za 2004/05. i 2005/06. g.

Realizovani seminari u periodu od 2007. godine

1. Zrenjanin, Elektrotehnička i građevinska škola ,,Nikola Tesla'', za nastavnike i saradnike
   Seminar realizovan: 17, 18. i 24. marta 2007. godine

2. Čačak: Osnovna škola “Dr Dragiša Mišović”, za nastavnike i saradnike
    Seminar realizovan: 14. i 15. januara i 15. februara 2008. godine 

3. Čačak: Osnovna škola ”Dr Dragiša Mišović”, za nastavnike i saradnike
    Seminar realizovan: 16. i 17. januara i 17. februara 2008. godine

4. Čačak: Ekonomska škola, za nastavnike i saradnike
    Seminar realizovan

5. Lučani. Srednja škola „Dragačevo” – Guča, Odeljenje u Lučanima
    Seminar realizovan: 5. i 6. aprila i 11. maja 2008. godine

6. Guča: Srednja škola “Dragačevo”
    Seminar realizovan: 12. i 13. aprila i 10. maja 2008. godine

Planirani seminari:

Beograd, Geoloska I hideometeoroloska skola "Milutin Milanković", 4, 5. i 11. april 2009. godine

*** Posebni termini po dogovoru sa školama koje organizuju grupu. 

Prijavljivanje:

Dr Dragana Bjekić, tel: 032-320-685, e-mail: matureart@ptt.yu

Katarina Dunjić-Mandić, tel: 032-350-005, e-mail: gimnazijapsiholog@yu1.net

Mr Lidija Zlatić, tel: 064-1313822

Instruktori:

Dr Dragana Bjekić

Mr Milevica Bojović, prof. engleskog jezika, viši predavač za Engleski jezik, Agronomski fakultet u Čačku

Katarina Dunjić-Mandić, dipl. školski psiholog-pedagog, školski psiholog, Gimnazija u Čačku

Mr Lidija Zlatić, dipl. školski psiholog-pedagog / dipl. psiholog, asistent za Razvojnu psihologiju i Pedagošku psihologiju, Učiteljski fakultet u Užicu

Tatjana Jaćimović, dipl. školski psiholog-pedagog, školski psiholog, Tehnička škola u Čačku

Dragana Lazić, prof. biologije, Osnovna škola u Kotraži, Osnovna škola ,,Ratko Mitrović'' u Čačku

povratak na početak strane