KOMUNIKACIJA I UČENJE U NASTAVI TEHNIKE

Akreditovani program stručnog usavršavanja nastavnika

Prvi put odobren aprila 2002 godine (Ministar prosvete i sporta Republike Srbije)

Ponovo odobren aprila 2007. godine za stručno usavršavanje nastavnika u toku dve školske godine: 2007/08. i 2008/09. godine (Ministarstvo prosvete i sporta, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja – Centar za profesionalni razvoj).

Program podržava i organizuje: Tehnički fakultet u Čačku
Program podržava: ,,Mature art – centar za komunikacije, adolescente, školu i porodicu’’ u Čačku

Program predstavljen (objavljen):

 

*      Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika 2002, str. 230-231.

 

*      Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika 2003-2004, str. 303.

 

*      Program će biti objavljen u novom Katalogu za školsku 2007/2008. godinu.

 

VAŽNA NAPOMENA: Program akreditovan za 2007/08. i 2008/09. je prilagođen uslovima novog konkursa i ukupno trajanje je smanjeno sa 4 na 3 dana, te su i pojedini sadržaji izmenjeni i inovirani.

Pregled:

è

Linkovi:

Autori programa  

Ciljevi programa  

Struktura programa

è

 Informativni list programa KUNT

Primer časa organizovanog i realizovanog prema KUNT modelu koji je na prvom konkursu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Microsoft-a nagrađen 2005. godine prvom nagradom u oblasti nastave tehnike

è

Čas: Instrumenti sa kretnim kalemom, prof. Radmila Turudić

Organizacija seminara  

è

 Cena seminara u 2007. godini

Realizovani seminari 

è

 Fotografije sa seminara 2003, 2004

Planirani seminari

 

Prijavljivanje  

è

 Prijavni list

Instruktori

 

Autori programa:

Dr Dragana Bjekić, dipl. školski psiholog-pedagog / dipl. psiholog

Vanredni profesor za naučnu oblast Psihološke i pedagoške nauke (predmeti: Psihologija, Pedagogija, Komunikacije, Komunikologija, Školska praksa), Tehnički fakultet

Dr Miroslav Bjekić, dipl. inž.elektrotehnike, docent za naučnu oblast Industrijska elektroenergetika (predmeti Električne mašine i Elektromotorni pogoni), Tehnički fakultet; instruktor računarstva

Ciljevi programa

*      

Usvajanje znanja i veština nastavne interakcije u funkciji postizanja tehničke kompetentnosti učenika

*      

Integracija savremene obrazovne tehnologije u nastavnu komunikaciju radi unapređivanja nastavnog procesa u tehničkim nastavnim disciplinama

*      

Specifični ciljevi programa:

§  razvoj kooperativnih strategija profesionalnog delovanja

§  razvoj veština oblikovanja i primanja nastavnih poruka

§  razumevanje i primena principa pedagoškog konstruktivizma

§  usvajanje i unapređivanje veština oblikovanja nastave pomoću računara kao interaktivnog nastavnog sistema

Program je namenjen nastavnicima tehničkih disciplina (Tehničko obrazovanje, elektrotehnička grupa predmeta, mašinska grupa predmeta, ostale tehničke discipline) i tehničko-informatičkog područja.

Struktura programa KUNT

Prvi dan

- Uvodna kontaktna radionica: očekivanja, ciljevi, pravila rada

- Profesionalne uloge i kompetencije nastavnika (pedagoška, programska i komunikaciona kompetentnost)

- Direktna i indirektna nastavna komunikacija

- Mogućnosti indirektne nastavne komunikacijenastava posredovana računarom, test znanja kao način verbalne posredne komunikacije

- Oblici učenja u nastavi tehnike

- Postizanje tehničke kompetentnosti učenika

Drugi dan

- Interaktivna i kooperativna nastava pomoću računara u tehničkom području

- Funkcija i korišćenje obrazovnih softvera, animacija, simulacija i apleta kao sredstava komunikacije u nastavi

- E-učenje i E-poučavanje u nastavi tehničkog i tehničko-informatičkog područja

- Modelovanje nastave tehnike: situaciona pripremastruktura pripreme nastavnog časa po KUNT modelu

Period primene KUNT modela organizacije nastave tehničkog i tehničko-informatičkog nastavnog područja, e-konsultacije sa instruktorima I priprema zadataka za superviziju (3 sedmice)

Treći dan

- Specifičnosti vrednovanja nastave tehničkog I tehničko-informatičkog područja

- Predstavljanje i analiza zadataka-časova nastavnika-polaznika

- Završavanje i evaluacija seminara

Organizacija seminara

Trајаnje programa

24 sata

(30 školskih časova trajanja po 45 min)

Organizacija

3 danadva dela

I deo OSNOVNI 2 dana

II deo SUPERVIZIJA 1 dan

Termini održavanja seminara

Prema planu i po dogovoru sa formiranom grupom

dani: subota i nedelja + subota

(posle 3 sedmice)

Rad u grupama

16 do 20 polaznika

Prijavljivanje

Popuniti poseban obrazac i overiti u školi

Realizovani seminari po prvoj verziji programa KUNT
u periodu prethodne akreditacije (
4 dana, 30 sati):

1. Čačak, Tehnički fakultet

    Osnovni deo 3, 4. i 5. februar, supervizija 29. mart 2003.

2. Kruševac, Osnovna škola ''Nada Popović'', za članove Opštinskog aktiva nastavnika Tehničkog obrazovanja i ORI

    Osnovni deo 21, 22. i 23. mart, supervizija 7. jun 2003.

3. Pančevo, Elektrotehnička škola ''Nikola Tesla'', za nastavnike elektrotehničke grupe predmeta, informatike i mašinstva

    Osnovni deo 27, 28. i 29. avgust 2003. godine, supervizija 17. januar 2004.

4. Čačak, Tehnički fakultet

    Osnovni deo12, 13. i 14 septembar, supervizija 6. decembar 2004.

5. Smederevska Palanka, za nastavnike Mašinsko-elektrotehničke škole ''GOŠA''

    Osnovni deo 4, 5. i 6. februar , supervizija 25. april 2004.

6. Čačak, Tehnički fakultet

    Osnovni deo 11, 12. i 13. februar, supervizija 8. maj 2004.

Realizacija seminara prekinuta zbog rezervisanosti autora programa prema daljem statusu programa usavršavanja nastavnika, a posle izmena u pristupu stručnom usavršavanju u proleće 2004. godine i neobjavljivanja Kataloga za 2004/05. i 2005/06. g.

Realizovani seminari u novom periodu akreditacije (trajanje 24 sata):

 

     1. Sremska Mitrovica, Srednja tehnicka skola “Nikola Tesla”

    Osnovni deo 22. i 23. mart 2008. godine. Supervizija: 30. maj 2008. godine

Program u skolskoj 2008/2009. godini nece biti realizovan.

 

Prijavljivanje:

Dragana i Miroslav Bjekić, tel: 032-320-685, e-mail: dbjekic@ptt.yu

Dr Dragana Bjekić, TF, 032-302-713; dr Miroslav Bjekić, TF, 032-302-762

Instruktori:

Dr Dragana Bjekić, dipl. školski psiholog-pedagog / dipl. psiholog, vanredni profesor TF

Dr Miroslav Bjekić, dipl. inž.elektrotehnike, docent TF

Dr Snežana Dragićević, dipl. inž. mašinstva, docent, TF

Nebojša Stanković, dipl. inž. elektrotehnike, asistent, TF

Tatjana Jaćimović, dipl. školski psiholog-pedagog, Tehnička škola u Čačku

Nastavnici posebnih tehničkih područja - prilagođeno karakteristikama grupe!

povratak na početak strane