Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В СИР ДОН
 ПРВА ГОДИНА
1. Ди_Им11 Теорија одлучивања 1 О 2 2 0 0 0 7
2. Ди_Им12 Развој информационих система 1 О 2 2 0 0 0 6
3. Ди_Им13 Енглески језик 2 1 О 2 2 0 0 0 6
4.   Предмет изборног блока 1.   И 2 2 0 0 0 6
5.   Предмет изборног блока 2.   И 2 2 0 0 0 5
          10 10 0 0 0 30
Укупно часова активне наставе у првом семестру = 20 x 15 = 300    
1. Ди_Им21 Управљање процесима рада 2 О 2 2 0 0 0 6
2. Ди_Им22 Еко дизајн и окружење 2 О 2 2 0 0 0 6
3. Ди_Им23 Лидерство и тимски рад 2 О 2 2 0 0 0 6
4.   Предмет изборног блока 3. 2 И 2 2 0 0 0 6
5.   Предмет изборног блока 4. 2 И 2 2 0 0 0 6
        И 10 10 0 0 0 30
Укупно часова активне наставе у другом семестру = 20 x 15 = 300    
Укупно часова активне наставе на I години студија = 600 (40)   60
 ДРУГА ГОДИНА
1. Ди_Им31 Oрганизациони системи 3 О 2 2 0 0 0 6
2. Ди_Им32 Менаџмент производа 3 О 2 2 0 0 0 5
3.   Предмет изборног блока 5. 3 О 2 2 0 0 0 5
4.   Предмет изборног блока 6. 3 И 2 2 0 0 0 6
5.   Предмет изборног блока 7. 3 И 2 2 0 0 0 5
6. Ди_Им39 Стручна пракса 3   0 0     4 3
          10 10 0 0 0 30
Укупно часова активне наставе у трећем семестру = 20 x 15 = 300    
1. Ди_Им41 Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског – мастер рада 2 О 0 0 0 20 0 10
2. Ди_Им42 Дипломски - мастер рад 2 О 0 0 0 0 0 20
          0 0 0 20 0 30
Укупно часова активне наставе на II години студија = 600 (40)   60
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија =4*20*15  1200  
Укупно ЕСПБ на мастер студијама   120

Изборни предмети

Редни
број
Шифра Назив предмета Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П В ДОН СИР
Предмети изборног блока 1.
1. Ди_Им14 Квантитативне методе ИБ 2 2     6
2. Ди_Им15Т93 Обновљиви извори енергије ИБ 2 2     6
3. Ди_Им16 Управљање знањем ИБ 2 2     6
Предмети изборног блока 2.
1. Ди_Им17 Иновације и предузетништво ИБ 2 2     5
2. Ди_Им18 Управљање отпадом ИБ 2 2     5
3. Ди_Им19 Руковање материјалом ИБ 2 2     5
Предмети изборног блока 3.
1. Ди_Им24 Менаџмент  пројектима ИБ 2 2     6
2. Ди_Им25 Енглески језик 3 ИБ 2 2     6
3. Ди_Им26 Пословна етика ИБ 2 2     6
Предмети изборног блока 4.
1. Ди_Им27 Теорија организације ИБ 2 2     5
2. Ди_Им28 Примењена енергетска електротехника ИБ 2 2     5
3. Ди_Им29 Привредно право ИБ 2 2     5
Предмети изборног блока 5.
1. Ди_Им33 Менаџмент енергетским ресурсима ИБ 2 2     5
2. Ди_Им34 Математичке методе у менаџменту ИБ 2 2     5
3. Ди_Им35Ди_Ду202 Симулација и моделирање процеса ИБ 2 2     5
4. Ди_Им36 Ергономско пројектовање ИБ 2 2     5
Предмети изборног блока 6.
1. Ди_Им37 Интелигентни системи за подршку одлучивању ИБ 2 2     6
2. Ди_Им38 Енергетска ефикасност ИБ 2 2     6
3. Ди_Им39Т93 Нумерички и статистички софтвери ИБ 2 2     6
Предмети изборног блока 7.
1. Ди_Им310 Интегрисани системи менаџмента ИБ 2 2     5
2. Ди_Им311 Електромагнетна компатибилност ИБ 2 2     5
3. Ди_Им312 Нове технологије ИБ 2 2     5

Високошколско образовање из области индустријског менаџмента на Техничком факултету у Чачку званично отпочиње 1998. године, одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 83/4 од 11. марта 1998. године. Процес образовања кадрова из области индустријског менаџмента на факултету остварен је на свим нивоима студија од основних дипломских, последипломских - специјалистичких и магистарских студија, као и одбраном докторских дисертација из области индустријског менаџмента, чиме је заокружен читав процес. Ступањем на снагу новог Закона о високом образовању (Сл. гласник РС од 10.09. 2005. год.) извршено је иновирање постојећих студијских програма и уведени су нови програми. Одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 942/4 од 10. јула 2006. године усвојени су студијски програми основних академских и струковних студија и то: Студијски програм основних академских студија Индустријски менаџмент, са два усмерења Производни менаџмент и Производно-информатички менаџмент, студијски програми основних струковних студија Менаџмент и Предузетнички менаџмент.
Студијски програм основних академских студија Инжењерски менаџмент, 180 ЕСПБ, акредитован је Уверењем о акредитацији број 612-00-1377/2008-04, од 11.04.2009.године. Исте године, шк. 2009/10. год. започето је са реализацијом овог студијског програма.

Назив студијског програма

Инжењерски менаџмент

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

 

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Технички факултет у Чачку

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Техничко-технолошке науке

Научна, стручна или уметничка област

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Врста студија

Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

120  ЕСПБ бодова

Назив дипломе

Мастер инжењер менаџмента

Дужина студија

2 (две) године

Година у којој је започела реализација студијског програма

1998.год.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2011. год.

Број студената који студира по овом студијском програму 

 

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

32

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Одлука бр. LXXII – 2058/4 oд 01.09. 2010. год.  
Наставног-научног већа Техничког факултета у Чачку
Одлука бр.595/4 од 5.05.2011. год. Сената Универзитета у Крагујевцу

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

 

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.tfc.kg.ac.rs    

 

 

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Мастер академске студије Инжењерски менаџмент на Техничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, трају две године и обим студија изражен ЕСПБ бодовима износи 120 ЕСПБ. Академски назив који се стиче је Мастер инжењер менаџмента.
Овај мастер студијски програм је природан и логичан наставак основних академских студија Инжењерског менаџмента који се реализује на Техничком факултету у Чачку.
Услови за упис студената на студијски програм другог нивоа Инжењерски менаџмент су завршене основне студије са 180 ЕСПБ  и положен пријемни испит, дефинисани Правилником о упису на Факултет (Прилог 7-3).
Студијски програм уско је повезан са савременим научним сазнањима у области Инжењерског менаџмента. На основу анализе наставних планова у области инжењерског менаџмента, пре свега, високошколских установа Западне Европе, САД, те вишегодишњег искуства Техничког факултета у образовању индустријских менаџера (на нивоу дипломских студија, специјалистичких и магистарских студија и одбрањених докторских дисертација из области индустријског менаџмента) и експертске процене потребних знања менаџера у индустријским предузећима у контексту рада и развоја, дефинисана су знања која менаџери на највишем  и  средњем нивоу треба да поседују.
Студијским програмом су прописани изборни и обавезни  предмети. Опредељењем за изборне предмете студенти задовољавају лична интересовања из подручја за које су се определили. Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални. Сваки предмет носи одговарајући број ЕСПБ, који су на нивоу студијског програма углавном равномерно распоређени по предметима, при чему један бод одговара приближно 30 часова активности студента.
Настава се изводи на класичан начин, путем предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода "ex cathedra" и "case". Методом "ex cathedra" се реализује део аудиторних вежби, а остали део се реализује методом "case" и обухвата студију случајева кроз израду практичних семинарских радова, пројеката студената из оквира садржаја наставних предмета у предузећу. Део наставног процеса посвећен је стручним посетама производним, услужни предузећима и другим организацијама.  Посебна пажња се поклања индивидуалном раду са студентима у виду менторског рада и консултација.

Стечено знање и вештине студената завршених мастер академских студија, би требало да обезбеди потребан степен стручности за развој и примену знања у пракси, у великим предузећима и организацијама. Након завршених студија студенти овог студијског програма били би формирани стручњаци који би својим знањем, кроз стечене организационе, управљачке, теоријске и практичне способности развијали и унапређивали инжењерски менаџмент и самим тим допринели развоју привреде и напредовању и имплементацији најразличитијих индустријских програма.

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент је образовање студената за професију мастер инжењер  менаџмента у складу са потребама друштва.
Студијски програм Инжењерски менаџмент конципиран је тако да је обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Усмереност на тржиште постаје данас најзначајнији чинилац осигурања егзистенције предузећа. Ради опстанка предузећа на турбулентном светском тржишту потребно је стално прилагођавање у складу са глобалним трендовима: висок квалитет производа и услуга, скраћење времена трајања производног циклуса и  скраћење времена испоруке, снижење цена и повећање конкурентности производа и производње. У циљу задовољавања наведених захтева потребно је перманентно уводити стручњаке који имају савремена знања и занимања, односно организовати интердисциплинарне инжењерске студије. Напуштањем традиционалних хијерархијских, функционално оријентисаних великих предузећа, појавом нових форми организационих структура расту захтеви за стручњацима ширег образовања, који би поред стручног знања морали имати флексибилност и креативност, мотивацију, кооперативност, способност за тимски рад. Поред стручне компетенције инжењер будућности треба да има методичке, рачунарске и социјалне компетенције. Процеси глобализације, даљи развој и преструктуирање индустрије, подржани динамичким напретком информатичке технологије проузрокује потребу за стручњацима из области инжењерског менаџмента, са посебно израженом техничко-технолошком и информатичком едукативном основом, уз адекватну укомпонованост психосоциолошких и економских садржаја. Из наведених разлога се извлаче основни елементи друштвене оправданости и корисности студијског програма Инжењерски менаџмент и његове перспективе.
Овај студијски програм треба да омогући студентима сврсисходно повезивање техничких знања са економским критеријумима успешности, ефикасним коришћењем свих расположивих ресурса и стално унапређење квалитета свих пословних процеса како би их оспособили за преузмање  руководеће позиције у пракси. На тај начин унапредили би научно управљање, знања, способности и вештине кандидата за решавање сложених управљачких проблема и његову примену у савременим условима.
У том ширем контексту, скроман, али вредан, у одређеном смислу пионирски, подухват је остварен у формализовању процеса високошколског образовања из области индустријског менаџмента на Техничком факултету у Чачку који званично отпочиње 1998. године. Процес образовања кадрова из области индустријског менаџмента на факултету остварен је на свим нивоима студија од основних дипломских, последипломских - специјалистичких и магистарских студија, као и одбраном докторских дисертација из области индустријског менаџмента, чиме је заокружен читав образовни процес.
Технички факултет у Чачку има изразите компаративне предности за образовање овог профила у односу на остале факултете у окружењу с обзиром на  расположива базична знања и актуелне образовне профиле, пре свега, политехничке дисциплине, информационе технологије, рачунарско инжењерство, те расположиву наставничку структуру, као и расположиви учионички простор и савремене лабораторије. Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент је потпуно у складу са концептом, задацима и циљевима Техничког факултета у Чачку и интересима друштва.
Према информацијама Technische Universität Berlin (www.tu-berlin.de), на којем се овакав студијски програм одржава већ 60 година главна подручја делатности инжењера индустријског менаџмента су: организација и пројектовање предузећа, системска анализа и обрада података, економика материјала, обрада и производња, истраживање и развој, менаџмент итд.

С друге стране, стручњаци овог профила неопходни су у транзицији Србије. Према информацијама немачког (www.vdi.de) и америчког друштва инжењера (www.asme.com) инжењери и дипломирани инжењери менаџмента се највише траже и плаћају у индустријским предузећима ових земаља, односно не налазе се на списку незапослених. С обзиром да је ово један од студијских програма са најдужом традицијом из области индустријског менаџмента на високошколским установама у Србији, кораком даље у образовању и усавршавању инжењера менаџмента отворили би перспективе за запошљавање дипломираних инжењера менаџмента у горе наведеним подручјима делатности како у нашим индустријским тако и у услужним предузећима.

 

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма мастер академских студија, Инжењерски менаџмент је постизање компетенција и академских вештина за област инжењерског менаџмента,
Исход процеса учења је проширивање и продубљивање знања која су студенти стекли на основним студијама, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, потребних за решавање проблема из најсложенијих подручја инжењерског менаџмента. Осим тога, студирањем се развијају и менаџерске вештине, затим способности структурног и креативног размишљања које води делотворној методологији рада и развоја организације, способност самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања.
По завршетку мастер академских студија студент би требао стећи општа теоријска и практична знања потребна за успешно обављање послова у области инжењерског менаџмента.
Циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент су:

 • оспособити студенте за самосталан рад у пракси, развити способност студената за самостално обављање најодговорнијих пословних активности.
 • образовати студенте  и оспособити за ефикасно управљање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем
 • оспособити студенте на нивоу  разумевање и на  нивоу знања за спровођење научно стручног рада познавањем политичког, економског, социјалног, правног и културног окружења у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету.
 • оспособити студенте за системски прилаз проучавању теоријских и практичних аспеката креације, имплементације, трансфера и примене савремених техничко-технолошких, информационих и економских решења
 • оспособити студенте за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тог знања заснованог изучавању и примени савремних тековина науке и технологије у практично свим основним и граничним областима.
 • оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника.
 • оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене итд.

 

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент, студент стиче компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања, као и компетенције за решавање пословних проблема и критичко размишљање, уз коришћење системских концепата при разумевању и разради проблема.
На овом нивоу студија стечена знања на претходном нивоу основних студија се знатно унапређују и надограђују, тако да студент стиче нова знања из области менаџмента, информационих технологија, управљања организационим системима и процесима рада, управљања пројектима, управљања савременим технологијама неопходним за развој индустрије, уз што адекватније коришћење нових знања и обновљивих извора енергије у циљу одрживог развоја. Оваквим начином студирања студенти се оспособљавају за рад на развојним и руководећим пословима и брзо преузимање одговорних послова, који му омогућавају касније укључивање у рад на најодговорнијим радним местима у предузећима.
Опис исхода учења
Програм оспособљава студенте за ефикасно и успешно организовање, вођење и контролу пословања предузећа у окружењу, односно подручја за које буду одговорни. Сходно улози и задацима мастер инжењера менаџмента који је производно оријентисан свршени студент треба да:

 • овлада  знањима из инжењерског менаџмента, посебно знањима о организовању производње и пословања
 • способност да имплементирају најсавременија решења научног и технолошког развоја,  као и да врше трансфер технологија непосредно у производњу
 • поседује способност повезивања основних теоријских знања из различитих области са њиховом практичном применом, односно да поседује компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања
 • овлада релевантним знањима за имплементацију производних и информационо комуникационих технологија, поседује способност за тимски рад, за мотивацију сарадника, кооперативност
 • поседује знања и способности за развојно истраживачки рад и одговорно креирање стратешких пројекта, као и да је оспособљен за вођење сложених пројеката изградње и развоја пословних система
 • познаје релевантне елементе одрживог развоја
 • способност да наставе своје даље образовање итд.

 

Евиденција:

 Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

Курикулум студијског програма Инжењерски менаџмент креиран је тако да задовољи постављене циљеве. Обим студија изражен ЕСПБ бодовима износи 120 ЕСПБ. Курикулум студијског програма Инжењерски менаџмент чини 32 предмета, 10 обавезних предмета и 22 изборнa предмета, распоређених у 7 изборних блокова. Изборна настава на студијском програму чини 35% укупног броја ЕСПБ, којом студенти задовољавају своје сопствене склоности из подручја за које су се определили. У структури студијског програма заступљено је 15% академско-општеобразовних, 19,2% теоријско-методолошких, 35% научно-стручних и 30,8% стручно-апликативних предмета.
Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални, равномерно распоређени у 4 семестра. Сваки предмет носи одговарајући број ЕСПБ, који су на нивоу студијског програма углавном равномерно распоређени по предметима, при чему један бод одговара приближно 30 часова активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима.
Студијским програмом предвиђена је Стручна пракса, као саставни део курикулума, у обиму од 4 часа недељно, односно 60 часова, у оквиру трећег семестра., која се реализује у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, у привредним друштвима и јавним установама.
Мастер рад на Студијском програму Инжењерски менаџмент, реализује се у последњем четвртом семестру. Реализацији мастер рада претходи савладавање студијског истраживачког рада у обиму од 20 часова недељно.
У курикулуму је дат опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.
Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

 

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија
Табела 5.2 Спецификација  предмета
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада
Табела 5.2Ц Спецификација предмета Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског –мастер рада
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму
ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма(може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

 

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова
Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм инжењерског менаџмента уско је повезан са савременим научним сазнањима у подручјима техничких и природних наука, области економије и менаџмента. Сва потребна знања и вештине засноване су на савременим научним сазнањима у оквиру овог подручја.
Да би се осигурала компатабилност приликом концептирања предложеног студијског програма из области менаџмента на Катедри за индустријски менаџмент Техничког факултета у Чачку са одговарајућим студијама менаџмента реномираних европских универзитета, извршена је анализа структуре студијских програма менаџмента европских универзитета, груписањем предмета у области. Наставни предмети су груписани у следеће области: менаџмент, организација, информатика, технологија, људски ресурси... Може се закључити да је процентуална заступљеност предмета значајније изражена у области менаџмента (око 30%), технологије (око 20%), економије (око 20%), организације (око 10%), људских ресурса (око 10%), итд. Следећи овакву структуру, а у циљу постизања компатибилности студијских програма, уочена искуства анализираних европских универзитета уграђена су у концепт студијског програма Инжењерски менаџмент који се предлаже.
Као референтни карактеристични студијски програми који највише одговарају наведеној структура могу се издвојити:
Universiteit Ghent – Belgium, Faculty of Economics and Business Administration
Master of Business Engineering - Main Subject: Operations Management
http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2007/EN/FACULTY/EB/MABA/FMBUSA/INDEX.HTM
University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law,
Master of Science in Management
Master of Science in Innovation and Industrial Management
http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=21241
University Leuven, CIB - Centre for Industrial Management
Master of Industrial Management
http://cib.kuleuven.be/programme/programme.htm
http://www.kuleuven.be/accomodation
Karlstad University, Faculty of Economy, Communication and IT
Master Programme in Industrial Management
http://www1.kau.se/education/utbildningsplaner/SAIEK.pdf
Fachhochschule Vorarlberg, Vorarlberg University of Applied Sciences
Master's Degree Business Process Engineering
http://www.fhv.at/  http://www.en.fhv.at/edu/bac/wi/
FH JOANNEUM - University of Applied Sciences
International Industrial Management (IIM) (Master's Programme)
http://www.fh-joanneum.at/go/id/est/
Politecnico di Milano Italy
Industrial Management (IMIM)
http://www.imim.polimi.it

Студијски програм Инжењерски менаџмент је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно специфичним стандардима за акредитацију.
Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

 

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен
Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

 

Услови за упис студената на студијски програм другог нивоа Инжењерски менаџмент су завршене основне студије са 180 ЕСПБ  и положен пријемни испит, дефинисани Правилником о упису на Факултет (Прилог 7-3).
Технички факултет у Чачку уписује студенте на студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент имајући у виду друштвене потребе (процена потреба за овим занимањем на основу података Тржишта рада и предвиђених у индустријским педузећима) и постојеће ресурсе високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.
На одобрене студијски програм могу се уписати кандидати након завршених основних академских студија, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о студирању Техничког факултета.
Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање 4 месеца пре почетка школске године.
Број студената за упис на мастер академске студије је усклађен са кадровским, (55 наставника и 28 сарадника са пуним радним временом на Факултету) просторним захтевима (5414,075 m2) и техничко технолошким могућностима.
Редослед кандидата за упис дефинисан је резултатима потигнутим на пријемном испиту. Врста знања и способности које се проверавају на пријемном испиту одговара карактеру студијског програма и објављује се у Конкурсу. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на сајту ТФ. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у Правилнику о студирању студија.
Број студената студената за упис на студијски програм Инжењерски менаџмент – мастер студије усклађен је са могућностима Техничког факултета и потребама Републике Србије. Предвиђен је упис по 32 студената на студијски програм, на свакој години студија.

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

I год. II  год. III  год. IV  год. V  год. VI  год. 34 41 42 20     Укупно студира у текућој школској години 137

Поред Правилника о студирању на Факултету се примењују Поступци за обезбеђење квалитета у циљу обезбеђења успешног студирања.
Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и бесплатне збирке задатака за пријемни испит доступни су на Web страници Техничког факултета www.tfc.kg.ac.rs.  

 

Евиденција:
Прилог 7.1 - Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 - Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3 - Услови уписа студената  (извод из Статута ТФЧ  ,  Правилник о упису студената ТФЧ

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално.
Поступци праћења успеха студената, као и  начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о полагању испита и оцењивању и Постуцима за обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.
Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеѕа и полагањем испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. Број ЕСПБ бодова за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.
Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студнет може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70. Услов за излазак на испит је да се у оквиру предиспитних обавеза оствари  минимум  30 поена.
Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета (Табела 5-2), а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.
Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура које су детаљно презентиране у Статуту Факултета и Правилнику о полагању испита и оцењивању. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (изузетан-одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина. Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова.

 


Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент ангажовано је 26 наставника (19 са пуним радним временом), од чега 14 у звању редовног професора, 5 у звању ванредног професора, 6 доцената, 1 предавач, као и 8 сарадника.
Наставници и сарадници поседују научно-стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети у Kњизи наставника у овом елаборату.

 

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:
Прилог 9.1 - Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2a - Правилник о избору наставника - Универзитет у Крагујевцу
Прилог 9.2б - Правилник о начину и поступку стицања звања - ТФ Чачак
Прилог 9.3 -  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4 - Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5 - Књига наставника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.6 - Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (http://www.tfc.kg.ac.rs/imenik).

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма мастер академских студија Инжењерски менаџмент обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.
Технички факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84 рачунара намењених искључиво наставним активностима, као и 146 рачунара намењених истраживачком раду наставника и сарадника, као и раду служби.
Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама, класичним путем, путем мултимедијалних презетација, интерактивно, преко радионица и др, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и  коришћењем савремне лабораторијске опреме.
Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Web портала факултета.

 

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји

Евиденција:
Прилог 10.1 - Извод из Књиге инвентара,
Прилог 10.2 - Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.
Контрола квалитета је дефинисана Политиком квалитета Техничког факултета (Прилог 11-2а), а регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета (Прилог11-2б), Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада (Прилог 11-1а), и Правилником о уџбеницима (Прилог 11-3).
Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.
Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета и Комисија за самовредновање.
У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета (Табела 11-1), Комисије за самовредновање, и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

 

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

 

Стандард 12: Студије на даљину
Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма.
Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма.

 

 

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 121 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 29.5 KB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 77.5 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage 47 KB)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 121.5 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 121.7 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 50.5 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 67.5 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 156.5 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 180 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 187 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 43 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Додатак дипломи (pdfimage 546.4 KB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 470.9 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 377.7 KB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен folder
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage 111.9 KB)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 470.9 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css