Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕХАТРОНИКА

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН СИР
 
1. Ди_М101 Роботика 1 О 2 2 0 0 0 4
2.   Предмет изборног блока 1 1 ИБ 2 2 0 0 0 4
3.   Предмет изборног блока 2 1 ИБ 2 2 0 0 0 5
4.   Предмет изборног блока 3 1 ИБ 2 1(2) 1(0) 0 0 5
5.   Предмет изборног блока 4 1 ИБ 2 2 0 0 0 4
6.   Предмет изборног блока 5 1 ИБ 2 0(2) 2(0) 0 0 5
7. Ди_М112 Стручна пракса-пројекат 1 О 0 0 5 0 0 3
 

12

9(12)

3(0)

0

0

30

Укупно часова активне наставе у првом семестру =  24 x 15 = 360    
 
1. Ди_М201 Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског – мастер рада 2 О 0 0 0 16 0 5
2. Ди_М202 Дипломски - мастер рад 2 О 0 0 0 10 0 25
 

0

0

0

16

0

30

Укупно часова активне наставе у другом семестру =  16 x 15 = 240    
Укупно часова активне наставе на мастер студијама (без стручне праксе и завршног рада) 600
Укупно ЕСПБ бодова на мастер студијама 60

Изборни предмети

Редни
број
Шифра Назив предмета Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П В ДОН СИР
Предмети изборног блока 1.
1. Ди_М102 Мониторинг и визуелизација процеса ИБ 2 2 0 0 4
2. Ди_М103 Информационе технологије у интегрисаним системима ИБ 2 2 0 0 4
Предмети изборног блока 2.
1. Ди_М104 Вибрације и виброизолација машина ИБ 2 2 0 0 5
2. Ди_М105Т95 Механичка моделирања и симулација рачунаром ИБЗ 2 2 0 0 5
Предмети изборног блока 3.
1. Ди_М106 Логистика ИБ 2 1 1 0 5
2. Ди_М107 Производни и информациони системи ИБ 2 2 0 0 5
Предмети изборног блока 4.
1. Ди_М108 Савремени материјали ИБ 2 2 0 0 4
2. Ди_М109 Трибологија ИБ 2 2 0 0 4
Предмети изборног блока 5.
1. Ди_М110 Синтеза и карактеризација електронских компоненти ИБ 2 0 2 0 5
2. Ди_ЕРМ111б Микроконтролерски системи ИБЗ 2 2 0 0 5
       

10

8,5

1,5

0

23

  Укупни часова активне наставе изборних предмета = 20
Изборност на студијском програму = (23+25)/60 × 100% = 80 %
Уводна табела

Студијски програм дипломских академских студија Мехатронике је интердисциплинарни студијски програм и представља логички наставак студијског програма основних  академских студија  Мехатронике на Техничком факултету у Чачку. Заједнички су га основале 1992/93, Катедра за производно машинство, Катедра за општу електротехнику, Катедра за индустријску енергетику, Катедра за електронику и аутоматику, Катедра за материјале, физику и хемију и Катедра за машинске конструкције.

Данас живимо у свету брзих технолошких промена па ''нужно'' уједињавање области машинства, електротехнике и рачунарства, диктирано је захтевима за технолошким унапређењем. Развој софтвера за управљање производним процесима утицао је на развој нових система управљања машинама. Данас, традиционално изучавање области машинства и електротехнике давало би недовољна знања различитим струкама при реализацији савремених и сложених система који се срећу у пракси. Мехатроника представља комбинацију неколико инжењерских дисциплина и то: машинства, електронике, софтверског инжењерства и управљања. Комбинацијом ових научних дисциплина постиже се једноставност, економичност, поузданост и прилагодљивост машинских система. Мехатроника ће у будућности постати још важнија дисциплина када ће растућа глобализација и савремено потрошачко тржиште тражити производе и услуге најбољег квалитета, јер ће само најбољи производи ''преживети'' на тржишту. Дакле мехатроника постаје подручје које ће повезивати технологију, образовање и стечена искуства у пракси. Мехатроника значи нову генерацију интелигентних машина и техничких система за којима захтев тржишта земаља у транзицији непрестано расте. Будућност мехатронике је осигурана у индустрији, а развој индустрије захтева образовање. Такође треба нагласити да је мехатроника потребна у свим гранама привреде, како при развоју тако и при одржавању машинских система, па је неопходно образовати и непрекидно едуковати инжењере који ће поседовати знања из већег броја научних дисциплина шематски приказаних на слици, које треба да обједињује мехатроничар ради оптималног решења одређеног производног проблема.

Назив студијског програма МЕХАТРОНИКА
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Универзитет у Крагујевцу
Технички факултет у Чачку
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Светог Саве 65, Чачак
Образовно-научно/образовно-уметничко поље Интердисциплинарно поље
Научна, стручна или уметничка област Електротехничко и рачунарско инжењерство, машинско инжењерство
Врста студија Дипломске академске студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60 ЕСПБ
Стручни назив, скраћеница Дипломирани инжењер мехатронике - мастер,
Дипл. инж. мехатрон.
Дужина студија 1 година – 2 семестара
Година у којој је започела реализација студијског програма Реализација програма мехатронике започела је као смер Електротехничког одсека 1992/93
Година када ће започети реализација студијског програма 2009/10.
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм
(ово је број студената за који се програм акредитује, и који улази у све обрачуне)
8
Датум када је програм прихваћен од
стране одговарајућег тела
28.05.2008. бр. XXI-1118/5 Наставно-научно веће Техничког факултета у Чачку
Језик на коме се изводи студијски програм Српски језик
Година када је програм акредитован -
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму www.tfc.kg.ac.rs

 

 

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Назив студијског програма дипломских академских студија је Мехатроника. Академски назив који се стиче је Дипломирани инжењер мехатронике- мастер (дипл. инж. мехатрон). Исход процеса учења је знање које свршеним студентима омогућава примену на решавање проблема који се јављају у професији, коришћење стручне литературе и омогућава наставак студија у случају да се студенти за то определе.

Услови за упис на студијски програм су завршене основне студије са најмање 240 ЕСПБ и положен пријемни испит. Упис студената, који су у претходном образовању остварили 240 ЕСПБ у одговарајућој образовној области, врши се на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Технички факултет у Чачку.

Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом о високом образовању положи све испите прописане студијским програмом дипломских академских студија Мехатронике и уради и одбрани дипломски рад, те тако оствари 60 ЕСПБ. Дипломски рад се ради из једног од предмета предвиђених програмом за који се студент определио. Вредност дипломског рада је 25 ЕСПБ. Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи.

Студент који је започео дипломске академске студије из научно стручне области Електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског имжењерства, може да пређе на овај студијски програм у складу са критеријумима уписа и условима за поједине предмете, а према одлуци о признавању предмета које је положио на другом факултету или другом студијском програму.

Настава на дотичној групи се организује ако има довољан број студената који су се определили да је упишу. Уколико нема довољано кандидата настава се не организује или управа факултета доноси посебну одлуку о начину организовања наставе на дотичној студијској групи (менторски рад).

Студенти у оквиру студијске групе имају обавезне и изборне предмете. Изборни предмети се бирају из група предвиђених студијским програмом.
Основна знања и вештине студент стиче кроз интерактивну наставу, лабораторијски рад, самостално учење, студијски истраживачки рад, менторски рад,.и практичану наставу у радном окружењу. Током наставног процеса ставља се акценат на самосталан и истраживачки рад студента као и на његово појачано лично укључење у наставни процес. На предавањима се уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава излаже предвиђено градиво, али се при томе студентима указује на истраживачке трендове у дотичној области. На вежбама које прате предавања решавају се конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво. Вежбе могу да буду аудиторне, лабораторијске, рачунарске или рачунске. Део вежби може се одвијати и у фабрикама или другим институцијама. 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

 

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма је образовање студената за професију дипломираног инжењера мехатронике - мастер у складу са потребама друштва.
Студијски програм мехатронике је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Технички факултет у Чачку је дефинисао циљеве који воде ка образовању високо компетентних кадрова у области техничко технолошких наука, као и задатке које треба испунити да би се до тог циља дошло. Сврха студијског програма мехатроника је потпуно у складу са задацима и циљевима Техничког факултета у Чачку.

Такође сврха студијског програма дипломских  академских студија Мехатроника, организованих на Техничком факултету у Чачку, јесте висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских, истраживачких и стручних активности у области индустријских мехатроничких система, са акцентом на одржавање.

Имајући у виду да је будућност мехатронике осигурана у индустрији, а како је мехатроника потребна у свим гранама привреде, за развој садшњих, а посебно будућих производа, сврха овог студијског програма је интердисциплинарно образовање инжењера  које осигурава флексибилност запошљавања у различитим привредним гранама. Треба нагласити да Јапански образовни систем види инжењера мехатронике као машинског инжењера са широм основом чије знање  и способности у доброј мери задиру у подручје микропроцесора, програмирања, електронике и управљања. Такође примена мехатроничких знања проширује се и на нетехничке дисциплине (биомехатроника и сл.) чиме се остварује могућност запошљавања и у традиционално мање техничким подручјима.

Реализацијом овако конципираног студијског програма образују се инжењери мехатронике- мастер који поседују компетентност у европским и светским оквирима.

 

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина за области мехатронике. Поред осталог то укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења као и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Циљ студијског програма је да се образују стручњаци који поседују довољно продубљена знања из мехатронике, а примењена на машинске мехатроничке системе.

Такође циљ студијског програма је да мастер инжењери поседују широк обим знања (из машинства, електронике, софтверског инжењерства и управљања.) како би били професионално компетентни за праћење брзог технолошког развоја и потреба савременог светског тржишта у својој области, као и за наставак студија. Пошто наведене области представљају широко поље деловања и практично је немогуће обрадити све проблеме кроз само школовање, од посебног значаја је оспособљавање за креативно мишљење и развијање способности за самостално решавање проблема.
Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Техничком факултету, је развијање свести код студената за потребом перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштите животне средине. Циљ студијског програма је такође и образовање стручњака у домену тимског рада, као и развој способности за саопштавање и излагање својих резултата стручној и широј јавности.

Један од врло важних циљева студија Мехатронике је образовање инжењера за потребе садашње и будуће привреде. Улазак Србије у Европску Унију нужно ће довести до преструктурирања дела српске привреде. Нови власници и страни капитал увешће стандарде и мерила за опстанак на глобалном тржишту. Део потребних стручних знања односи се и на подручје које покрива Мехатроника. Наши дипломирани инжењери мехатронике биће потпуно равноправни и конкурентни инжењерима истог профила који се већ годинама образују у научним центрима Европе и света (имамо већ одшколоване инжењере Мехатронике укњучене у научно истраживачки рад у Енглеској).

 

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Свршени студенти дипломских академских студија мехатронике су компетентни да решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање у колико се за то определе. Компетенције пре свега укњучују развој способности критичког мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање понашања одабраног решења у пракси са јасном представом о томе шта су добре, а шта лоше стране одабраног решења и која су његова ограничења.

Квалификације које означавају завршетак дипломских академских студија стичу студенти:

 • који су показали знање и разумевање у области мехатронике, које допуњује знање стечено на основним академским студијама и представља основу за развијање критичног мишљења и примену мултидисциплинарног знања,
 • који су у стању да примене знање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу  у ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно научног поља студија,
 • који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима професије повезаним са применом њиховог знања и расуђивања,
 • који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и широј јавности,
 • који поседују способност да наставе студије на начин који ће самостално одабрати.

            Када је реч о специфичним способностима треба напоменути да савладавањем студијског програма академских дипломских студија студент стиче темељно познавање и разумеваење свих дисциплина одабране студијске групе, као и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Дипломирани студенти Мехатронике су способни да на одговарајући начин напишу и презентују резултате свог рада. Током студија се инсистира на што интезивнијем коришћењу информационо- комуникационих технологија.
Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за праћење и примену новина у струци, као и сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем.

Студенти су оспособљени да пројектују, организују и управљају производњом. Током школовања студенти стичу способност да самостално изводе експерименте, статистичку обраду резултата као и да формулишу и доносе одговарајуће закључке.
Свршени студенти Мехатронике стичу знања како да економично користе природне ресурсе Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја.

Посебно се обраћа пажња на развој професионалне етике и способности за тимски рад.

Евиденција:

 Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

 

Студијски програм дипломских академских студија МЕХАТРОНИКА реализује се у трајању од једне године, односно 2 семестра и носи 60 ЕСПБ, са укупно 600 часова активне наставе (без стручне праксе и завршног рада). Сви предмети су једносемeстрални.
Студијски програм садржи 6 предмета: 1 обавезан и 5 изборних блокова. Обавезан предмет носи 4 ЕСПБ, а изборни предмети носе 23 ЕСПБ. Стручна пракса-пројекат реализује се у првом семестру са 5 часова и укупно носи 3 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског- мастер рада предвиђен је у другом семестру са укупно 16 часова и 5 ЕСПБ бодова. Завршни рад такође је предвиђен у другом семестру са 10 часова и носи 25 ЕСПБ.
Изборност на студијском програму је 80 %.
Сваки предмет курикулума садржи назив предмета, семестар, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања (Књига предмета). 
Сваки предмет студијског програма има своју шифру. Шифра предмета је следеће структуре: словна ознака студијског/студијских програма.редни бројсеместра.редни број предмета у семестру, при чему су коришћене следеће ознаке за студијске програме:

 • Т - Техника и информатика;
 • Е - Електротехничко и рачунарско инжењерство-модул Електроенергетика;
 • Р - Електротехничко и рачунарско инжењерство - модул Рачунарско инжењерство;
 • М - Мехатроника;
 • Ит - Информационе технологије;
 • Им - Инжењерски менаџмент;
 • Пм – Предузетнички менаџмент.

 

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија (интегрисане студије)
Табела 5.2 Спецификација  предмета
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе  
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму
Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)
Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова
Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм дипломских студија Мехатроника на Техничком факултету у Чачку осмишљен је на бази детаљног истраживања сличних студијских програма на европским и америчким универзитетима, и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, посебно у оквиру европског образовног простора.

Мада је тренд развоја студија мехатронике у Европи са структуром 3+2 (студија 87 универзитета у Европи http://www.etc.tuiasi.ro/reforma/eieee.pdf.), у Србији су акредитовани или су у поступку акредитације програми дипломских студија у Новом Саду и Нишу са структуром основних и мастер студија 4+1, То је и разлог зашто је Технички факултет у Чачку због уједначености програма и могућности мобилности студената у оквиру Србије изабрао исти модел студија. Из наведеног разлога су и поређења мастер студија вршена углавном у односу на интегрисане петогодишње студије.

Студијски програм дипломских студија Мехатроника је по својој структури и садржају, а пре тога, сврси, циљевима и исходима као и компетенцијама свршених студената усклађен са савременим светским токовима на нивоу дипломских академских студија.

Назив и садржај понуђених предмета, начини полагања испита и компетенције наставника, усаглашени су са већим бројем високошколских установа европског образовног простора, што омогућава висок степен мобилности студената.

Предложени Студијски програм дипломских студија Мехатроника у великој мери је компатибилан са сличним програмима на следећим Универзитетима:

1 University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten, Germany
http://www.hs-weingarten.de/index_html?_ZopeId=52040215A3mem6RozHc
http://www.hs-weingarten.de/home/studiengaenge/mm_m/en/thecourse/mechacurr.pdf

2. Kaunas University of Technology, Lithuania
International Studies Centre
Programme for Bachelor’s Studies of Export Engineering (Electromechanics – Mechatronics)
http://internet.ktu.lt/en/studies/knyga2008/tarpt.html#MECHATRONICS

3. University of Ontario, Institute of Technology, USA
Faculty of Engineering and Applied Science
http://www.engineering.uoit.ca/graduate/mechanical/areasofstudy.php#mechatronics

4. The University of British Columbia
Faculty of Applied Science
http://www.engineering.ubc.ca/prospective_students/graduate/programs/mEng/mechatronics.php

 

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен
Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

 

Технички факултет у Чачку уписује студенте на студијски програм дипломских  академских студија МЕХАТРОНИКА имајући у виду друштвене потребе и постојеће ресурсе високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.

Упис на дипломске академске студије обавља се једном годишње, на основу конкурса, у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом Техниког факултета и Правилником о упису студената Техничког факултета. Пре објављивања конкурса за упис студената на дипломске академске студије, утврђује се висина школарине коју плаћа студент. Предвиђен је упис 8 студента на овај студијски програм. Овај број је сагласан са одлуком оснивача и одређује се за сваку школску годину. Одабир студената за упис на студије врши се на основу успеха са основних студија што је дефинисано Правилником о упису студената.

Конкурс за упис студената спроводи комисија коју именује Наставно научно веће.

На конкурс се могу пријавити кандидати који су завршили основне академске студије са 240 ЕСПБ бодова. Студенти са других студијских програма као и лица са завршеним студијама се могу уписати на овај студијски програм. При томе комисија за вредновање (коју чине сви шефови катедри које учествују у реализацији студијског програма) вреднују све положене активности кандидата за упис и на основу признатог броја бодова одређују да ли се кандидат може уписати на дипломске – мастер студије Мехатроника. Положене активности се при томе могу признати у потпуности, могу се признати делимично (комисија може захтевати одговарајућу допуну) или се могу не признати.

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, доступни су на Web страници Техничког факултета www.tfc.kg.ac.rs.

Евиденција:  

Прилог 7.1 Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3а Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)
Прилог 7.3б Правилник о упису студената

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално.

Поступци праћења успеха студената, као и  начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о студирању и Поступцима за обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.

Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. ЕСПБ бодови за сваки предмет одређују се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.

Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студнет може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасно објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.

Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.

Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту

Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту
Прилог 8.2 Правилник о полагању испита и оцењивању

Стандард 9: Наставно особље

 

Наставници и сарадници који су ангажовани на студијском програму дипломских академских студија МЕХАТРОНИКА представљају компетентан кадар из ове области. За реализацију студијског програма дипломских академских студија МЕХАТРОНИКЕ ангажовано је 13 наставника (12 са пуним радним временом), од којих је 9 у звању редовног професора, 3 у звању ванредног професора и 1 у звању доцента, Такође су ангажована и 4 сарадника у звању асистента са пуним радним временом.

За реализацију студијског програма ангажовано је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења.

Листа наставника на студијском програму, као и сви релеватни подаци о њиховим компетенцијама и предметима за које су задужени, јавно су доступни у виду Књиге наставника.

Технички факултет у Чачку има Правилник о избору у звања, који је јавно доступан документ и чији садржај је усклађен са Законом о високом образовању, са Правилником о поступку за давање сагласности стручних већа Универзитета у Крагујевцу на одлуке о избору наставника, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Техничког факултета.

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 9.1 – Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму 
Прилог 9.2a – Правилник о избору наставника
Прилог 9.2b – Правилник о начину и поступку стицања звања
Прилог 9.3  – Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.3а – Уговори о сарадњи са научно-стручним и производним институцијама
Прилог 9.5 – Књига наставника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.6 -
Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)  

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма дипломских академских студија МЕХАТРОНИКА обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Технички факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84 умрежена рачунара намењених искључиво наставним активностима, као и 146 рачунара намењених истраживачком раду наставника и сарадника, као и раду служби.

Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама, класичним путем, путем мултимедијалних презентација, интерактивно, преко радионица и др, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и  коришћењем савремене лабораторијске опреме.

Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Web портала факултета.

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2  Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4 Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Прилог 10.1 Књига инвентара
Прилог 10.2 Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.
Контрола квалитета је регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима.

Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.

Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.
У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета, Комисије за самовредновање и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11.1 Листа чланова комисије за обезбеђење квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

 

Стандард 12: Студије на даљину

 

На овом студијском програму нису предвиђене студије на даљину, али се користе могућности електронске комуникације наставника и студената, електронских консултација и електронска дистрибуција материјала.

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 68.5 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 33.5 KB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 45 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage 55 KB)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 63.5 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 124.2 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 46 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 79.5 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 204 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 218.5 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 101 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 45.5 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Додатак дипломи (pdfimage 722.9 KB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 370.4 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage 110.5 KB)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage 43.9 KB)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 370.4 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css