Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Предметна настава електротехничког и рачунарског инжењерства

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН СИР
 ПРВА ГОДИНА
1. Ди_ПериПми11 Психологија 1 О 2 2 0 0 0 6
2. Ди_ПериПми12 Педагогија 1 О 2 2 0 0 0 6
3.   Предмет изборног блока 1. 1 О 2 2 0 0 0 15
4.   Предмет изборног блока 2. 1 И 2 2 0 0 0
5.   Предмет изборног блока 3. 1 И 2 2 0 0 0
6 Ди_Пери13 Стручна школска пракса 1 1 О         5 3
          10 10(8) 0(2) 0 0 30
Укупно часова активне наставе у првом семестру = 20 x 15 = 300  
7. Ди_Пери21 Методика наставе ЕРИ 2 О 3 2 0 0 0 6
8. Ди_Перии22 Стручна школска пракса 2 2 О         5 3
9.   Предмет изборног блока 4. 2 И 2 1 2 0 0 6
10. Ди_ПериСир Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског – мастер рада 2 О 0 0 0 15 0 5
11. Ди_ПериМР Мастер рад 2 O 0 0 0 0 0 10
          5 3 2 15 0 30
Укупно часова активне наставе у другом семестру = 25 x 15 = 375  
Укупно часова активне наставена мастер студијама
(без стручне праксе и завршног рада)
 675  
Укупно ЕСПБ на мастер студијама   60

Изборни предмети

Редни
број
Шифра Назив предмета Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П В ДОН СИР
Предмети изборног блока 1.
1. Ди_ПериПми14а Комуникационе вештине у настави ИБ 2 2     5
2. Ди_ПериПми15а Интерактивна настава ИБ 2 2     5
Предмети изборног блока 2.
1. Ди_Те107ПериПми16б Образовање одраслих и целоживотно учење ИБ 2 2     5
2. Ди_Ду205ПериПми17б Методе истраживања и комуникације ИБ 2 2     5
Предмети изборног блока 3.
1. Ди_Те111ПериПми18б Оцењивање у електронском учењу ИБ 2 2     5
2. Ди_Те101Пери19 Настава и учење у електронском образовању ИБ 2 2     5
Предмети изборног блока 4.
1. Ди_Пери23 Методички практикум из Tеоријске електротехнике ИБ 2 2     6
2. Ди_Пери24 Методички практикум из Eлектронике ИБ 2 2     6
3. Ди_Пери25 Методички практикум из Електричних мерења ИБ 2 2     6
4. Ди_Пери26 Методички практикум из Електричних машина и погона ИБ 2 2     6
5. Ди_Пери27 Методички практикум из Електрана и разводних постројења ИБ 2 2     6
6. Ди_Пери28 Методички практикум из Координације изолације и релејне заштите ИБ 2 2     6
7. Ди_Пери29 Методички практикум из Електроенергетских мрежа ИБ 2 2     6
8. Ди_Пери210 Методички практикум из Електричних инсталација и осветљења ИБ 2 2     6
9. Ди_Пери211 Методички практикум из Основа програмирања ИБ 2 2     6
10. Ди_Пери212 Методички практикум из Примене рачунара у систему управљања ИБ 2 2     6
11. Ди_Пери213 Методички практикум из Архитектуре и организације рачунара ИБ 2 2     6
                 
Уводна табела

Студијски програм мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА из области ИМТ и двопредметних студија (техничко-технолошко поље подржано друштвено-хуманистичким дисциплинама) представља аутономан студијски програм другог нивоа намењен образовању мастер професора компетентних за рад у настави према новим стандардима наставничке професије, али и за рад у осталим васпитно-образовним окружењима и у другим секторима професионалног деловања у којима треба организовати различите облике доживотног образовања и тренинге.
Студијски програм одговара студијама које су у свету присутне под низом посебних назива (Subject teacher education – second cycle, Teacher training courses, са звањима Master of subject teacher education и сл.) са заједничким именитељем да су намењени оспособљавању наставника предметне наставе, а креиран је према потребама образовног система у Србији у коме треба задовољити захтеве професионализације наставничке професије и успостављене стандарде професионалног деловања наставника
Студијски програм једногодишњих мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА намењен је пре свега студентима који завршавају четворогодишње основне академске студије из области Елетротехничко и рачунарско инжењерство према захтевима Болоњског процеса или прелазним програмима, студентима који су завршили студије у традиционалном систему високог образовања у Србији у области електротехнике и рачунарства одговарајућим областима и стекли одговарајуће инжењерско звање. Овај студијски програм даје могућности свим овим студентима да стекну одговарајуће образовање на мастер академском нивоу потребно за рад у систему васпитања и образовања, као и у сродним подручјима образовања.
Студијски програм је утемељен на традицији школовања професора електротехнике и професора машинства на Техничком факултету у Чачку основаном као Педагошко-технички факултет 1975. године, који је једини у Србији школовао професоре техничких дисциплина за средње стручне школе и представљао претечу садашњих настојања да се професионализује наставничка професија и рад наставника у предметној настави.
На основу члана 3. Правилника о листи стручних, академских и научних назива (Сл. Гласник РС бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009 и 81/2010) и критеријумима за дефинисање нових звања у истом документу (по коме високошколска установа предлаже академске и научне називе),

 

предлажемо усвајање назива:
мастер професор електротехнике и рачунарства

 

 

Назив студијског програма

Предметна настава електротехничког и рачунарског инжењерства

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Крагујевцу
Технички факултет у Чачку

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Технички факултет у Чачку
Светог Саве 65, Чачак

Образовно-научно поље

ИМТ и двопредметне студије: техничко-технолошко поље подржано друштвено-хуманистичким дисциплинама

Врста студија

Мастер академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

60 ЕСПБ

Стручни назив, скраћеница

Мастер професор електротехнике и рачунарства
Маст. проф. електр. и рачунар.

Дужина студија

1 година – 2 семестара

Година у којој је започела реализација студијског програма

 

Година када ће започети реализација студијског програма

2012/13.

Број студената који студира по овом студијском програму 

 

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

16 студената

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела

Одлука Наставно-научног већа
Техничког факултета у Чачку бр
576/3 од  25. 4. 2012.  године
Одлука Сената Универзитета у Крагујевцу бр. 414/11 од  31. 5. 2012. г.

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски језик

Година када је програм акредитован

-

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

 www.tfc.kg.ac.rs

 

 

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА (надаље: ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕРИ) имају циљ да оспособе дипломиране инжењере електротехнике и рачунарства за обављање сложених наставничких улога у средњем образовању, као и за обављање сложених организационих и истраживачких послова у сфери образовања.
Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕРИ се изводе током једне године. Укупан број ЕСПБ је 60. Студент који заврши овај студијски програм стиче назив: МАСТЕР ПРОФЕСОР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА.
С обзиром да је, с једне стране, подручје електротехнике и рачунарства веома разуђено, а систем педагошких дисциплина формативних за професионално деловање наставника и других стручњака ангажованих у систему васпитања и образовања, веома развијен, то је профил Мастер професор електротехнике и рачунарства заснован на нужној интеграцији великог броја дисциплина, како интердисциплинарним повезивањем, тако и  мултидисци-плинарним изграђивањем нових подручја.
Сам студијски програм је усклађен са позитивном европском универзитетском праксом у овом подручју и са европским стандардима.
Студијски програм мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕРИ базира се на традицији Техничког факултета у Чачку који је 1975. године и основан као високошколска институција у Србији за школовање професора електротехнике, професора машинства и професора техничког образовања, на савременим достигнућима наука о образовању и професионалном развоју наставника континуирано развијаним и на Техничком факултету, али и додатно подржан као оправдан развојем студијских програма  на мастер нивоу за наставнике предметне наставе у Србији (TEMPUS пројекат).
Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕРИ обухватају два базична подручја – широко подручје наука о образовању и посебно подручје електротехничког и рачунарског инжењерства.
Студијски програм садржи 3 обавезна предмета, 4 изборна блока и 2 блока стручне школске праксе. Сви предмети су из области психолошких, педагошких или методичких дисциплина, чиме студент остварује свих 60 ЕСПБ из ових области (39 ЕСПБ за психолошке, педагошке и методичке предмета, 6 ЕСПБ за стручну школску праксу и 15 ЕСПБ за мастер рад из методичког подручја), чиме обезбеђује предуслове за наставничко звање. Поједини предмети су заједнички са другим студијским програмима на Техничком факултету.
Упис студената који су у претходном образовању стекли одговарајућа звања из области електротехничког и рачунарског инжењерства и одговарајућих области по претходним прописима универзитетског образовања и остварили 240 ЕСПБ из ове области, врши се према Правилнику о упису, а на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Технички факултет.
Основна знања и вештине студент стиче кроз интерактивну наставу, лабораторијски рад, самостално учење, студијски истраживачки рад, менторски рад, практичан рад у будућем реалном радном окружењу – наставним и школским условима.
Успешност студената континуирано се прати током наставе. Успешности студената доприноси и врло добра опремљеност Техничког факултета за реализацију наставе на овом студијском програму.
Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом о високом образовању положи све испите прописане студијским програмом Мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕРИ и уради и одбрани мастер рад, те тако оствари 60 ЕСПБ. Мастер рад се ради из једног од методичких предмета за који се студент определио. Вредност мастер рада је 15 ЕСПБ (студијски истраживачки рад – 5 ЕСПБ и завршни рад – 10 ЕСПБ). Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи.
У складу са критеријумима уписа и условима за поједине предмете, а према одлуци о признавању предмета које је положио на другом факултету или студијском програму, на овај студијски програм могу да пређу следеће категорије студената:

 • студенти који су започели Мастер академске студије из области електротехничког и рачунарског инжењерства са обавезно завршеним основним студијама из области електротехнике и рачунарства;
 • студенти који су започели сродне мастер академске студије али, такође, са обавезно претходно завршеним основним студијама из области електротехнике и рачунарства;
 • студенти који су по старим прописима завршили студије и стекли звања дипломирани инжењер електротехнике и дипломирни инжењер електронике.
Планирана је редовна и систематична контрола квалитета студијског програма путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

 

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма мастер  академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА јесте висококвалитетно образовање студената-будућих наставника за успешно обављање послова наставника предметне наставе у овој области, као и за обављање посебних академских и истраживачких послова како у оквиру система васпитања и образовања, тако и у интердисциплинарном подручју методике као научне дисциплине, а у складу са потребама друштвене заједнице и индивидуалног развоја појединца.
Студијски програм мастер академски студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕРИ се непосредно надовезује на основне академске четворогодишње студије ОАС Електротехничко и рачунарско инжењерство које се на Техничком факултету по акредитованим студијским програмима реализују од школске 2009/2010. године.
Овим студијским програмом образују се студенти за радно место наставника у средњим школама, пре свега у средњим стручним школама, али и организатора и реализатора образовних и наставних активности у другим институцијама система васпитања и образовања и организацијама и пословним системима у оквиру стручног усавршавања запослених, као и за истраживачки рад.
Посебна намена студијског програма ових мастер академских студија је оснаживање школског система, а посебно средњег стручног образовања у Србији.
Ове студије су усклађене са европским и српским документима који одређују стратегију развоја подручја образовања у склопу којих делује мастер професор електротехнике и рачунарства. Студије прате потребе система васпитања и образовања у Србији, стандарде образовања и стандарде професионалног деловања наставника*, законске акте, друштвене потребе и значај васпитно-образовног рада за развој једног друштва и постављање темеља нових области технолошког развоја. Студијски програм обезбеђује други ниво наставничког образовања дефинисан одговарајућим документима ОЕЦД-а*, Европске комисије, европских организација за образовање наставника, Законом о основама система васпитања и образовања итд. Истовремено прати трендове ка интегрисаним петогодишњим студијама за наставничке професије, а које су већ акредитоване и реализују се на Техничком факултету. Једна од намена овог студијског програма је превазилажење дефицитарности наставничких профила на нивоу Републике посебно изражене у појединим регионима, као и повећање мотивације за рад у настави.
Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕРИ усмерене су на образовање наставника и стручњака за развој образовног процеса, али и стручњака компетентних за образовање и развој кадрова у различитим пословним системима у склопу стручног усавршавања инжењера електротехничког и рачунарског инжењерства као део целоживотног учења.
Студије омогућавају рад у:                                 

 • институцијама школског система: (а) у настави предмета из области електротехничког и рачунарског инжењерства и сродних мултидисциплинарних подручја; (б) у настави предмета из области рачунарства и информатике за које су већ предвиђени као компетентни инжењери електротехнике и рачунарства (у средњим стручним школама, гимназијама, основним школама);
 • производним и другим пословним системима на пословима образовања, подршке образовању и развоју кадрова и као истраживачка подршка.

Студије су усмерене и ка оснаживању стваралачких потенцијала наставника и оспособљавању за континуирано доживотно учење, посебно због интензивног развоја појединих области ЕРИ, што су и основна подручја деловања Техничког факултета.

 

*Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја
http://www.zuov.gov.rs/m-cpr-novosti/132-standardi-kompetencija
http://www.atee1.org/news/3/european_teacher_unions_teacher_education_should_be_at_master_level
http://www.euroeducation.net/prof/ukco.htm
http://ec.europa.eu/education/school-education/teacher_en.htm
http://ec.europa.eu/education/school-education/teacher-cluster_en.htm

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Основни циљ студијској програма је развој почетних компетенција неопходних за самостално професионално деловање наставника.
Мастер академске студије ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА треба да обезбеде:

 • овладавање сложеним системом знања о учењу и поучавању у традиционалном и електронски подржаном образовном окружењу;
 • познавање система образовања и васпитања, принципа организовања и евалуације;
 • стицање професионалних наставничких компетенција и развој метода за њихово даље усавршавање и изграђивање професионалног наставничког идентитета;
 • стицање академских вештина и метода за њихово даље усавршавање и развој;
 • оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;
 • развој стваралаштва, самосталности, аналитичког и критичког приступа у решавању и истраживању педагошких и методичких проблема у и ван школских услова;
 • образовање и оспособљавање за рад у динамичном педагошком процесу: оспособљавање за планирање наставног и васпитно-образовног рада, препознавање и решавање проблема, евалуацију и унапређивање процеса;
 • образовање и оспособљавање стручњака за праћење и проучавање иновација у посебним областима електротехнике и рачунарства и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна подручја.

Овестудије треба да омогуће и овладавање високоспецијализованим стручним и научним знањима, вештинама и способностима за планирање и реализацију наставног процеса, као и за унапређивање, истраживање и развој наставе у подручју електротехнике и рачунарства и развоју система васпитања и образовања подржаног достигнућима савремених технологија.

Посебни циљеви овог студијског програма одређени су друштвеним контекстом и стратегијом развоја нашег друштва као друштва знања и континуираног доживотног учења.

 

 

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената
Савладавањем студијског програма мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА студент постаје професионално компетентан и стиче знања, вештине, способности, ставове и друге мотивационе диспозиције које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности каква је настава, а у складу са почетним нивоом компетенција предвиђених Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја.
Опште компетенције:

 • систем знања, способности и вештина стручног и научног критичког приступа истраживању и решавања конкретних проблема; вештине писања и презентовања стручних и научних радова; истраживачка самосталност; планирање и предузимање независних истраживања наставе високог квалитета;
 • тимске компетенције и вештине ефикасне комуникације у наставним/радним и истраживачким процесима;
 • оспособљеност за континуирано образовање и изграђивање интердисциплинарног приступа проблемима;
 • деловање у складу са професионалном и научном етиком.

Предметно-специфичне компетенције:

 • систем сложених теоријских знања о педагошким процесима;
 • оспособљеност за селекцију, примену, истраживање, евалуацију, иновирање и развој савремених метода и облика учења и поучавања;
 • вештине планирања и управљања процесима учења и поучавања, као и обликовања ситуација учења;
 • оспособљеност да користи сложене теорије у интерпретацији наставног процеса и да демонстрира практична знања и примењује их у наставних садржаја, наставних материјала, наставних ситуација,
 • оспособљеност за остваривање сложених наставничких улога засновано на ефикасном систему педагошких, комуникационих и програмских компетенција.

Опис исхода по завршетку студијског програма:

 • функционално објашњавање процеса и димензија васпитања и образовања, наставе, учења и поучавања;
 • функционално објашњавање сложене интеракције карактеристикаученика и васпитно-образовног окружења;
 • истраживање основних принципа учења и тумачење из угла савремених теорија и концепција образоваа;
 • развијање плана оцењивања, развој техника е-оцењивања, прикупљање података о постигнућу и интерпретација напредовања ученика;
 • анализирање и унапређивање улога; управљање сопственим учењем и планирање професионалног развоја у овим подручјима рада.
  спровођење истраживачких пројеката.

Евиденција:

 Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

Студијски програм мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА реализује се у трајању од једне године, односно 2 семестра и носи 60 ЕСПБ, са укупно 675 часова активне наставе (без стручне праксе и завршног рада). Сви предмети су једносемeстрални.
Студијски програм садржи 7 предмета: 3 обавезна и 4 изборна. Обавезни предмети вреднују се са 18 ЕСПБ, а изборни предмети 21 ЕСПБ. Стручна школска пракса реализује се у оба семестра (Стручна школска пракса 1 и Стручна школска пракса 2) и вреднује се са 6 ЕСПБ. Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада предвиђен је у другом семестру са 15 часова седмично, односно 5 ЕСПБ. Завршни рад у другом семестру  носи 10 ЕСПБ (са СИР укупно 15 ЕСПБ). Изборност на студијском програму је 60% (са изборношћу области мастер рада), односно 35% са изборношћу само изборних предмета.
Сваки предмет курикулума садржи назив предмета, семестар, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењивања (Књига предмета). Сваки предмет има своју шифру. Шифра предмета је следеће структуре: словна ознака студијског/студијских програма.редни бројсеместра.редни број предмета у семестру, при чему су коришћене следеће ознаке за студијске програме:

 • Т - Техника и информатика;
 • Е - Електротехничко и рачунарско инжењерство-модул Електроенергетика;
 • Р - Електротехничко и рачунарско инжењерство - модул Рачунарско инжењерство;
 • М - Мехатроника;
 • Ит - Информационе технологије;
 • Им - Инжењерски менаџмент;
 • Пм – Предузетнички менаџмент;
 • Те – Техника и информатика – мастер за електронско учење
 • ДУ – Електротехничко и рачунарско инжењерство за даљинско управљање
 • ПЕРИ - Предметна настава електротехничког и рачунарског инжењерства
 • ПМИ – Предметна настава машинства

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија
Табела 5.2 Спецификација  предмета
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада
Табела 5.2Ц Спецификација предмета Студијски истраживачки рад на теоријским основама дипломског –мастер рада
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму
ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма(може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

 

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова
Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА усаглашен је са степеном развијености научних и стручних знања из области образовања наставника и упоредив је са сличним програмима на високошколским институцијама у Европи и ваневропским системима образовања, али и актулним настојањима образовне заједнице у Србији да унапреди наставничко образовање, препознатљивом и у другим студијским програмима у Србији развијаним истовремено када и овај студијски програм.
По методологији која у развојној фази захтева компаративну анализу студијских програма референтних институција, овај студијски програм je заснован на позитивној пракси дефинисаној и политиком обрзаовања наставника у Европи и на референтним универзитетима. СП је усаглашен са:
а. Политиком образовања наставника у Европи: документи Европске Комисије, Teacher Education Policy in Europe Network, Association of Teacher Education in Europe, EACEA P9 Euridyce (Indicators on Initial Teacher Education - extracted from Key Data on Education 2009) – Прилог 6.4.
б.  Референтним студијским програмима на европским универзитетима.

Стандард 7: Упис студената

Технички факултет у Чачку, у складу са потребама друштвене заједнице и у складу са својим материјалним, кадровским и просторним могућностима, на мастер академске студије ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА планира да уписује 16 студената који су завршили основне студије из области електротехничког и рачунарског инжењерства и аналогних области по претходним прописима и стекли најмање 240 ЕСПБ, а који ће да се финансирају из буџета. Одабир студената за упис на студије врши се на основу успеха са основних студија и квалификационог испита што је дефинисано Правилником о упису студената.
Конкурс за упис расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Комисија коју предлаже Наставно-научно веће и именује Универзитет.
На конкурс се могу пријавити кандидати који су завршили основне академске студије из области електротехничког и рачунарског инжењерства и одговарајућих области (одређено Правилником о упису) и остварили најмање 240 ЕСПБ.

Евиденција:
Прилог 7.1 - Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 - Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3 - Услови уписа студената  (извод из Статута ТФЧ  ,  Правилник о упису студената ТФЧ

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално, што је предвиђено и за нови студијски програм.
Поступци праћења успеха студената, као и  начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о студирању и Постуцима за обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно-научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.
Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ у складу са студијским програмом. За сваки предмет ЕСПБ одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.
Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студент може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70.
Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму –
Овај прилог не следи јер студијски програм Мастер академских студија предметне наставе електротехничког и рачунарског инжењерства до сада није реализован.

 


Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА ангажован је 31 наставник и сарадник (19+12), од којих је 27 са пуним радним временом, 1 са 70% (табела 9.2. р.б. 16), 1 са 40% (р.б. 4) и 2 у допунском радном односу.
Наставници и сарадници поседују научно-стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети у Kњизи наставника.

 

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:
Прилог 9.1 - Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2a - Правилник о избору наставника - Универзитет у Крагујевцу
Прилог 9.2б - Правилник о начину и поступку стицања звања - ТФ Чачак
Прилог 9.3 -  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4 - Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5 - Књига наставника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.6 - Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (http://www.tfc.kg.ac.rs/imenik).

Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма мастер академских студија ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.
Технички факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84 рачунара намењених искључиво наставним активностима, као и 146 рачунара намењених истраживачком раду наставника и сарадника, као и раду служби.
Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама, класичним путем, путем мултимедијалних презетација, интерактивно, преко радионица и др, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и  коришћењем савремне лабораторијске опреме.
Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко web портала факултета. Наставни материјали за студијски програм ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА доступни су на: порталу лабораторије за електронско учење http://e-lab.tfc.kg.ac.rs, Порталу лабораторије за рачунарску технику http://csl.tfc.kg.ac.rs/moodle, Порталу лабораторије за Електричне машине и погоне http://www.empr.tfc.kg.ac.rs, Порталу лабораторије за информационе технологије http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle

 

 

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји

Евиденција:
Прилог 10.1 - Извод из Књиге инвентара,
Прилог 10.2 - Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијског програма је предвиђена стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација. Контрола квалитета је регулисана Политиком обезбеђења квалитета, Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада (Прилог 11.5) и Правилником о уџбеницима и другим наставним публикацијама.
Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању. Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.
У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета, Комисије за самовредновање и у оквиру посебних активности Студентског парламента
Пошто овај студијски програм није реализован, за оцену квалитета референтни су Извештаји о резултатима самовредновања сродних студијских програма и наставног рада Техничког факултета у целини (извештај из 2008. године и извештај из 2010. године)

 

 

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет
Прилог 11.5 Веб адреса пројекта ТЕMPUS-JEP-41016-2006- M.Sc.Curriculum in E-learning  http://www.tfc.kg.ac.rs/tempus-jep-41016-2006/

 

Стандард 12: Студије на даљину

На овом студијском програму нису предвиђене студије на даљину, али се користе могућности електронске комуникације наставника и студената, могућности електронских консултација и електронске дистрибуције наставног материјала. Ова врста подршке је неопходна јер се на студијски програм уписују не само студенти који могу редовно да прате наставни процес, већ и запослени инжењери који већ раде у настави, па је потребно омогућити континуирану комуникацију са наставником и усмеравање процеса самосталног рада студената..
На студијском програму ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ И РАЧУНАРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА користе се могућности Система за електронско учење базираног на MOODLЕ систему и то у оквиру рада 3 лабораторије:

 • MOODLE систем Лабораторије за информационе технологије: за овај студијски програм развијена је е-подршка за 2 предмета (заједничка са СП ИАС ТИ који се већ реализује) на адреси: http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle
 • MOODLE систем Лабораторије за рачунарску технику: за овај студијски програм развијена је е-подршка за предмете на адреси: http://csl.tfc.kg.ac.rs/moodle/
 • MOODLE систем Лабораторије за електронско учење: за овај студијски програм развијена је е-подршка за 5 предмета (заједничких са СП ДАС ТИ – е-учење) на адреси http://e-lab.tfc.kg.ac.rs

Развијена је и подршка студентима у оквиру портала Лабораторије за електричне машине, погоне и регулацију http://www.empr.tfc.kg.ac.rs/

Moodle подржава креирање и испоруку различитих наставних материјала и активности: е-књига, мултимедијалних интерактивних лекција, речника, форума, wiki страна, причаоница, тестова, квизова, домаћих задатака итд. Подсистем за проверу знања студената је интегрисан у Moodle систем и подржава тестове за самосталну проверу знања, као и могућности предавања домаћих задатака, одбране, хоризонталне комуникације између студената и на томе заснованог искуственог хоризонтално учења (размене искуства). Обезбеђена је и стална комуникација на релацијама наставник- студенти и студент-студенти.

Подсистем праћења студената на предметима постављеним у систему и систем извештавања пружају информацију о свим аспектима коришћења платформе, о студентовом приступању и активностима, као и  могућност предузимања одговарајућих корективних мера за мотивацију студента.

 

 

 

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 59.5 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 67 KB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 60.5 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage 51.5 KB)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 74.5 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 260.6 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 41.5 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 57 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 188.5 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 278.5 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 181.5 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 50.5 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Додатак дипломи (pdfimage 496.3 KB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 409.9 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage 357.7 KB)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage 126 KB)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 409.9 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css