Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Тип
предмета
Обав/
Изб.
П В ДОН ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 ТИтИм11 Математика I I АО O 3 3   8
2 ИмПм12 Информационо комуникационе технологије I СА O 2 1 1 6
3 Т33ИтИмПм13 Страни језик I АО O 2 2   5
4 Т16Им14 Увод у техничке системе I АО O 2 1   4
5 Им15 Глобализација и конкурентност I ТМ O 2 2   7
6 ТИтИм21 Математика II II АО O 3 3   8
7 ИмПм22М84 Увод у менаџмент II ТМ O 2 2   6
8 Им23Пм26Ит23 Пословне рачунарске апликације II СА O 2 1 1 6
9 Т25Им24 Материјали II СA O 2 1 1 5
10 Им25 Техничко цртање и моделирање II ТМ O 2 0 2 5
 Укупно часова активне наставе на I години студија = 660 (44 22 17 5  60
 
ДРУГА ГОДИНА
11 Им31 Индустријски менаџмент III НС O 2 2   6
12 Им32Ит31Р72 Увод у информационе системе III ТМ O 2 2   6
13 Им33Пм31Ит17 Маркетинг III СА O 2 2   6
14 Им34Пм32Т75 Организација рада III НС O 2 2   6
15   Предмет изборног блока 1. III СА И 2 2   6
  Пм33Им35 Екологија   СА ИБ 2 2   6
Пм52Им36 Организационо понашање   СА ИБ 2 2   6
Т54Им37 Термотехника   СА ИБ 2 2   6
16 Им41Пм42 Менаџмент људским ресурсима IV TM O 2 2   6
17 Им42Пм41 Економија предузетништва IV НС O 2 2   6
18 Им43Ит42 Вероватноћа и статистика IV СА O 2 2   6
19   Предмет изборног блока 2. IV            
  РМ62Т45Ит22Им44 Организација рачунарских система   НС ИБ 2 2   6
Им45 Теротехнологија   НС ИБ 2 2   6
Пм24Им46 Књиговодство и пословне финансије   НС ИБ 2 2   6
20   Предмет изборног блока 3. IV СА И 2 2   6
  Пм24Им47 Технолошки процеси     ИБ 2 2   6
Т41Им48 Машински елементи     ИБ 2 2   6
Им49 Анализа информационих система     ИБ 2 2   6
Укупно часова активне наставе на II години студија =600 (40)  20 20 0  60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
21 Им51 Менаџмент  информациони системи V НС О 2 2   6
22 Им52Ит33 Операциона истраживања у индустрији V НС О 3 3   8
23 Им53 Менаџмент развојем предузећа V НС О 2 2   6
24   Предмет изборног блока 4. V СА И 2 1   6
  Им54Пм54 Производне технологије   СА ИБ 2 1   6
Им55 Логистички системи   СА ИБ 2 1   6
Им56 Електроинжењерство   СА ИБ 2 1   6
25   Предмет изборног блока 5. V АО   2 1   4
  ЕРМТ15Им57 Комуникологија   АО ИБ 2 1   4
Им59 Менаџмент природним ресурсима   АО ИБ 2 1   4
26 Им61Пм61 Стратегијски менаџмент VI НС О 2 3   5
27 МТ81ИмПм62 Менаџмент квалитетом VI ТМ О 2 1   5
28 Им63М83 Организација производње VI НС О 2 2   6
29   Предмет изборног блока 6. VI СА   2 2   5
  Им64 Индустријски дизајн   СА ИБ 2 2   5
М66Т83Ит46Им66 CAD/CAM технологије   СА ИБ 2 2   5
30   Предмет изборног блока 7. VI СА   2 2   5
  Им67Пм65 Електронско пословање   СА ИБ 2 2   5
Им68Ит26 Бенчмаркинг   СА ИБ 2 2   5
31   Стручна пракса VI  СА   0 0 4
   Укупно часова активне наставе на III години студија = 600 (40)  21 19 0  60
   Укупно часова активне наставе на свим годинама студија = 1860 63 55 5 180
  Укупно ЕСПБ бодова 180

Легенда

АО - Академско општеобразовни предмети
ТМ - Теоријско методолошки
НС - Научно - стручни предмети
СА - Стручно-апликативни предмети
П – предавања
В – вежбе
ДОН – други облици наставе
Уводна табела

Високошколско образовање из области индустријског менаџмента на Техничком факултету у Чачку званично отпочиње 1998. године, одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 83/4 од 11. марта 1998. године. Процес образовања кадрова из области индустријског менаџмента на факултету остварен је на свим нивоима студија од основних дипломских, последипломских - специјалистичких и магистарских студија, као и одбраном докторских дисертација из области индустријског менаџмента, чиме је заокружен читав процес. Ступањем на снагу новог Закона о високом образовању (Сл. гласник РС од 10.09. 2005. год.) извршено је иновирање постојећих студијских програма и уведени су нови програми. Одлуком Научно-наставног већа Универзитета у Крагујевцу број 942/4 од 10. јула 2006. године усвојени су студијски програми основних академских и струковних студија и то: Студијски програм основних академских студија Индустријски менаџмент, са два усмерења Производни менаџмент и Производно-информатички менаџмент, студијски програми основних струковних студија Менаџмент и Предузетнички менаџмент.

Назив студијског програма Инжењерски менаџмент
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм  
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Образовно-научно/образовно-уметничко поље Техничко-технолошке науке
Научна, стручна или уметничка област Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент
Врста студија Основне академске студије првог нивоа
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180  ЕСПБ бодова
Назив дипломе Инжењер менаџмента
Дужина студија 3 (три) године
Година у којој је започела реализација студијског програма Засновано на програму из 1998. год.
Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов) 2009. год.
Број студената који студира по овом студијском програму   
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 30
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког) 14.10.2008.год. Одлука бр. 1469/10 Сената Универзитета у Крагујевцу
09.07.2008. год.  Одлука бр.XXVI-1600/10 Наставног-научног већа Техничког факултета у Чачку
Језик на коме се изводи студијски програм Српски језик
Година када је програм акредитован  
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму www.tfc.kg.ac.rs

 

 

Стандард 1. Структура студијског програма

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи)
Студијски програм Инжењерски менаџмент је академски студијски програм првог нивоа студија у трогодишњем трајању. Обим студија изражен ЕСПБ бодовима износи 180 ЕСПБ. Академски назив који се стиче је Инжењер менаџмента.
Студијски програм Инжењерски менаџмент уско је повезан са савременим научним сазнањима у подручјима техничких и природних наука, психосоциологије, економије и менаџмента. На основу анализе наставних планова у области менаџмента, пре свега, високошколских установа Западне Европе, САД, те вишегодишњег искуства Техничког факултета у образовању индустријских менаџера (на нивоу дипломских студија, специјалистичких и магистарских студија и одбрањених докторских дисертација из области индустријског менаџмента) и експертске процене потребних знања менаџера у индустријским предузећима у контексту рада и развоја, менаџери на највишем  и  средњем нивоу треба да познају:
1. Техничко-технолошке основе радних процеса,
2. Елементе тржишног окружења,
3. Организацију производње и пословања,
4. Психосоциолошке интеракције и понашање запослених,
5. Конципирање пословне стратегије и текуће пословање,
6. Информатичке технологије и њихову примену у менаџменту итд.

Исход процеса учења је стицање основних теоријских знања и практичних стручних знања, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, и менаџерских вештина. Осим тога, студирањем се развијају способности креативног размишљања, самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања. Практична примена стечених знања и вештина омогућава свршеним студентима ефикасно и успешно организовање, вођење и контролу пословања предузећа у окружењу, односно наставак студија на нивоу дипломских – мастер студија, у случају да се за то определе.

Студијским програмом су прописани изборни и обавезни  предмети за одређену годину студирања. Опредељењем за изборне предмете студенти задовољавају своје сопствене склоности из подручја за које су се определили. Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални, равномерно распоређени у 6 семестара. Сваки предмет носи одговарајући број ЕСПБ, који су на нивоу студијског програма углавном равномерно распоређени по предметима, при чему један бод одговара приближно 30 часова активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима.
Настава се изводи на класичан начин, путем предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода " ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализује део аудиторних вежби, а остали део се реализује методом "case" и обухвата студију случајева кроз израду практичних семинарских радова, пројеката студената из оквира садржаја наставних предмета у предузећу. Део наставног процеса посвећен је стручним посетама производним, услужни предузећима и другим организацијама.

У наставном процесу активно се прате светски и посебно европски токови у високом образовању и потребама земље, те у складу с тим, врше одговарајућа унапређења.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Услови за упис на студијски програм Инжењерски менаџмент су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит, дефинисани Правилником о упису на Факултет (Прилог 7-3).

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма је образовање студената за професију инжењера Индустријског - Инжењерског менаџмента у складу са потребама друштва.
Усмереност на тржиште постаје данас најзначајнији чинилац осигурања егзистенције предузећа. Ради опстанка предузећа на турбулентном светском тржишту потребно је стално прилагођавање у складу са глобалним трендовима: висок квалитет производа и услуга, скраћење времена испоруке, снижење цена и повећање комплексности производа и производње.
У циљу задовољавања наведених захтева потребно је перманентно уводити стручњаке који имају нова знања и занимања, односно оснивати интердисциплинарне инжењерске студије. Напуштањем хијерархијских, функционално оријентисаних великих предузећа расту захтеви за стручњацима ширег образовања, који би поред стручног знања морали имати флексибилност и креативност, мотивацију, кооперативност, способност за тимски рад. Поред стручне компетенције инжењер будућности треба да има методичке, рачунарске и социјалне компетенције. Из наведених разлога се извлаче основни елементи друштвене оправданости и корисности студијског програма Инжењерски менаџмент и његове перспективе.
Светски процеси глобализације и даљи развој и преструктуирање индустрије подржан динамичким напретком информатичке технологије проузрокује потребу за индустријским менаџерима са посебно израженом техничко-технолошком и информатичком едукативном основом уз адекватну укомпонованост психосоциолошких и економских садржаја.
У том ширем контексту, скроман, али вредан, у одређеном смислу пионирски, подухват је остварен у формализовању процеса високошколског образовања из области индустријског менаџмента на Техничком факултету у Чачку који званично отпочиње 1998. године (након вишегодишњих напора и покушаја). Процес образовања кадрова из области индустријског менаџмента на факултету остварен је на свим нивоима студија од основних дипломских, последипломских - специјалистичких и магистарских студија, као и одбраном докторских дисертација из области индустријског менаџмента, чиме је заокружен читав процес.
Едукација профила индустријског менаџера на Техничком факултету у досадашњој пракси показала је да има изразите компаративне предности с обзиром на базична политехничка знања, информатичке технологије и рачунарске технике, те расположиву наставничку структуру у односу на друге факултете. Технички факултет у Чачку је дефинисао основне задатке и циљеве ради образовања високо компетентних кадрова из области технике, технологије, организације и управљања. Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент је потпуно у складу са наведеним основним задацима и циљевима Техничког факултета.

Реализацијом овако конципираног студијског програма образовао би се инжењер менаџмента, стручњак, чије образовање није усмерено само на техничке и природне науке, већ садржи и предмете из области економије и менаџмента.

Процена сврсисходносати с обзиром на потребе тржишта рада.
Према информацијама Technische Universität Berlin (www.tu-berlin.de), на којем се овакав студијски програм одржава већ 60 година главна подручја делатности инжењера индустријског менаџмента су: организација и пројектовање предузећа, системска анализа и обрада података, економика материјала, обрада и производња, истраживање и развој, кадровска служба, менаџмент (управљање предузећем), маркетинг и продаја.

С друге стране, стручњаци овог профила неопходни су у транзицији Србије. Према информацијама немачког (www.vdi.de ) и америчког друштва инжењера (www.asme.com) инжењери индустријског менаџмента се највише траже и плаћају у индустријским предузећима ових земаља, односно не налазе се на списку незапослених. С обзиром да је ово један од студијских програма са најдужом традицијом из области менаџмента на високошколским установама у Србији инжењери индустријског менаџмента имаће велике перспективе за запошљавање у горе наведеним подручјима делатности како у нашим индустријским тако и у услужним предузећима.

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских вештина студената из области Инжењерског менаџмента, омогућавајући студентима стицање основних теоријских знања и практичних стручних знања, као и оспособљавање за трајно усвајање нових знања и технологија, и менаџерских вештина. Осим тога, студирањем се развијају способности креативног размишљања, самосталног и тимског рада, као и способности доношења пословних одлука на свим нивоима одлучивања.
Циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент су:

 • оспособити студенте за разумевање политичког, економског, социјалног, правног и културног окружења у оквиру којег послују предузећа у земљи и свету;
 • образовати студенте за ефикасно управљање, организовање, вођење и контролу у предузећима и другим организацијама у сагласности са окружењем;
 • развити способност студената за самостално обављање најодговорнијих пословних активности;
 • оспособити студенте за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања
 • оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у предузећу, уз коришћење одговарајућих аналитичких метода и техника.
 • оспособити студенте за примену нових метода планирања, организовања, вођења и контроле у пословним процесима и системима, као и вредновање њихове примене.

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент студент стиче компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања, компетенције за решавање пословних проблема и критичко размишљање, уз коришћење системских концепата при разумевању и разради проблема. Оспособљен је за сарадњу са локалним и међународним друштвеним, јавним и стручним окружењем, уз поседовање вештина за приступ стручним и научноистраживачким информацијама у сопственом подручју рада,

Јединствене, предметно-специфичне компетенције дипломираних студената инжењерског менаџмента базиране су на комбинацији и адекватном познавању релевантних технолошких и других радних процеса, рачунарске технике и информатичке технологије, организације и менаџмента итд. примењених на индустрију. Инжењери менаџмента у највећој мери стичу знања и вештине за економично коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја. У њиховом образовању се посебна пажња поклања развоју способности за тимски рад и развој професионалне и пословне етике. Имајући у виду конципирано образовање индустријски менаџер треба да је обучен за структурно размишњање које води делотворном раду и развоју индустријских пословних система.

Оваквим начином студирања студенти се оспособљавају за рад на развојним и руководећим пословима и брзо преузимање одговорних послова, који му омогућавају касније укључивање у рад на најодговорнијим радним местима у индустријским предузећима.

Опис исхода учења

Програм оспособљава студенте за ефикасно и успешно организовање, вођење и контролу пословања предузећа у окружењу, односно подручја за које буду одговорни. Сходно улози и задацима индустријског – инжењерског менаџера који је производно оријентисан свршени студент треба да:

 • овлада знањима из менаџмента;

 • овлада знањима о организовању производње и пословања;
 • овлада знањима из менаџмент  информационих  система и електронског пословања,
 • познаје елементе за мотивацију сарадника,
 • поседује способност за тимски рад, кооперативност
 • овлада вештинама за ефикасну међусобну комуникацију,
 • поседује способност повезивања основних теоријских знања из различитих области са њиховом практичном применом.
 • поседује компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања
 • овлада знањима релевантним знањима за имплементацију производних и информационо комуникационих технологија ,
 • поседује компетенције одговорно вредновање стратешких развојних могућности пословних система
 • оспособљен за вођење пројеката изградње и развоја пословних система
 • познаје релевантне елементе одрживог развоја итд.

Евиденција:

 Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

 

Курикулум студијског програма Инжењерски менаџмент креиран је тако да задовољи постављене циљеве. Обим студија изражен ЕСПБ бодовима износи 180 ЕСПБ. Курикулум студијског програма Инжењерски менаџмент чини 42 предмета, 23 обавезна предмета и 19 изборних предмета, распоређених у 7 изборних блокова. Изборна настава на студијском програму чини 21% укупног броја ЕСПБ, којом студенти задовољавају своје сопствене склоности из подручја за које су се определили. У структури студијског програма заступљено је 16,1% академско-општеобразовних, 19,4% теоријско-методолошких, 33,4% научно-стручних и 31,1% стручно-апликативних предмета.
Наставни предмети који сачињавају овај студијски програм могу се такође структурирати и у оквиру следећих група:

 • општеобразовни предмети који представљају неопходни фонд знања за развој личности;
 • општестручни предмети који омогућавају стицање основних знања из техничко-технолошке основе радних процеса у индустријским предузећима и предузећима мале привреде;
 • уже стручни предмети обезбеђују у складу са пројектованим профилом стицање специфичних знања релевантних за суштину будућих активности у вези са менаџментом, припремом и производњом у контексту реализације квалитетне производње уз оптималне трошкове;
 • усмеравајућа група предмета пружа неопходна знања за овладавање особеностима у оквиру пројектованог профила.

Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети  једносеместрални, равномерно распоређени у 6 семестара. Сваки предмет носи одговарајући број ЕСПБ, који су на нивоу студијског програма углавном равномерно распоређени по предметима, при чему један бод одговара приближно 30 часова активности студента. Редослед извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете стичу у претходно изведеним предметима.

Студијским програмом предвиђена је Стручна пракса, као саставни део курикулума, у обиму од 3 часа недељно, односно 45 часова, у оквиру завршног семестра., која се реализује у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, у привредним друштвима и јавним установама. Завршни рад није предвиђен на студијском програму Инжењерски менаџмент.

У курикулуму је дат опис сваког предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, компетенцијама, предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

 

Табела 5.1А Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија (интегрисане студије)
Табела 5.2 Спецификација  предмета
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе  
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму
Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)
Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова
Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм инжењерског менаџмента уско је повезан са савременим научним сазнањима у подручјима техничких и природних наука, области економије и менаџмента. Сва потребна знања и вештине засноване су на савременим научним сазнањима у оквиру овог подручја.
Да би се осигурала компатабилност приликом концептирања предложеног студијског програма из области менаџмента на Катедри за индустријски менаџмент Техничког факултета у Чачку са одговарајућим студијама менаџмента реномираних европских универзитета, извршена је анализа структуре студијских програма менаџмента европских универзитета, груписањем предмета у области. Следећи изведене закључке у структури анализираних студијских програма менаџмента преовлађују наставни предмети из области економије и маркетинга, док је област производње и технологије заступљена само у оквиру оних студијских програма који се односе на менаџмент производње односно технологије. Мали проценат заступљености предмета из области информатике последица је инволвирања ових садржаја у оквиру предмета из других области. Наставни предмети су груписани у следеће области: менаџмент, организација, информатика, технологија, људски ресурси... Може се закључити да је процентуална заступљеност предмета значајније изражена у области менаџмента (око 30%), технологије (око 20%), економије (око 20%), организације (око 10%), људских ресурса (око 10%), итд. Следећи овакву структуру, а у циљу постизања компатибилности студијских програма, уочена искуства анализираних европских универзитета уграђена су у концепт студијског програма Инжењерски менаџмент који се предлаже.

Као референтни карактеристични студијски програми који највише одговарају наведеној структура могу се издвојити:
Fachhochschule Vorarlberg
Vorarlberg University of Applied Sciences
Bachelor's Degree in Engineering with Business Administration
http://www.fhv.at/  http://www.en.fhv.at/edu/bac/wi/

Universiteit Gent - Belgium
Faculty of Economics and Business Administration

Bachelor of Business Engineering
http://www.opleidingen.ugent.be/studiegids/2007/EN/FACULTY/EB/INDEX.HTM

FH JOANNEUM - University of Applied Sciences
http://www.fh-joanneum.at/go/id/est/
FH JOANNEUM is one of Austria’s leading universities of applied sciences.
Industrial Engineering and Management (Bachelor's Programme)
Faculty of Management of the Comenius University in Bratislava
Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
(www.fm.uniba.sk); http://old.fm.uniba.sk/en/index.html

University Leuven
Industrial Management
http://cib.kuleuven.be/programme/programme.htm
http://www.kuleuven.be/accomodation

Politecnico di Milano Italy
Industrial Management (IMIM)
http://www.imim.polimi.it

Студијски програм Инжењерски менаџмент је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно специфичним стандардима за акредитацију.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен
Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

 

Услови за упис на студијски програм Инжењерски менаџмент су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит, дефинисани Правилником о упису на Факултет (Прилог).

Технички факултет у Чачку уписује студенте на студијски програм основних академских студија Инжењерски менаџмент имајући у виду друштвене потребе (процена потреба за овим занимањем на основу података Тржишта рада и предвиђених у индустријским педузећима) и постојеће ресурсе високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.

На одобрене студијске програме могу се уписати кандидати након завршеног четворогодишњег средњошколског образовања, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о студирању Техничког факултета.

Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање 4 месеца пре почетка школске године.

Број студената за упис на основне академске студије 240 је усклађен са кадровским, (55 наставника и 28 сарадника са пуним радним временом на Факултету) просторним захтевима (5414,075 m2) и техничко технолошким могућностима.
Редослед кандидата за упис у прву годину студија дефинисан је успехом постигнутим у средњој школи и успехом потигнутим на пријемном испиту. Врста знања и способности које се проверавају на пријемном испиту одговара карактеру студијског програма и објављује се у Конкурсу. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на сајту ТФ. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у Правилнику о студирању студија.

Број студената студената за упис на студијски програм Инжењерски менаџмент – основне студије усклађен је са могућностима Техничког факултета и потребама Републике Србије. Предвиђен је упис по 30 студената на студијски програм, на свакој години студија.

Поред Правилника о студирању на Факултету се примењују Поступци за обезбеђење квалитета у циљу обезбеђења успешног студирања.
Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и бесплатне збирке задатака за пријемни испит доступни су на Web страници Техничког факултета www.tfc.kg.ac.yu.  

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм

Евиденција:  

Прилог 7.1 Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3а Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)
Прилог 7.3б Правилник о упису студената

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално.
Поступци праћења успеха студената, као и  начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о полагању испита и оцењивању и Постуцима за обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.
Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеѕа и полагањем испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. Број ЕСПБ бодова за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.
Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студнет може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70. Услов за излазак на испит је да се у оквиру предиспитних обавеза оствари  минимум  30 поена.
Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета (Табела 5-2), а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.
Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура које су детаљно презентиране у Статуту Факултета и Правилнику о полагању испита и оцењивању. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (изузетан-одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина. Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова.

 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма основних академских студија Инжењерски менаџмент ангажовано је 29 наставника (25 са пуним радним временом), од чега 13 у звању редовног професора, 9 у звању ванредног професора, 6 доцената, 1 предавач, као и 16 сарадника.
Наставници и сарадници поседују научно-стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети у Kњизи наставника у овом елаборату.

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 9.1 Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму 
Прилог 9.2a Правилник о избору наставника
Прилог 9.2b Правилник о начину и поступку стицања звања
Прилог 9.3  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4  Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5  Књига наставника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.5а  Књига сарадника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.6  Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)  

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма основних академских студија Инжењерски менаџмент обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.
Технички факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84 рачунара намењених искључиво наставним активностима, као и 146 рачунара намењених истраживачком раду наставника и сарадника, као и раду служби.

Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама, класичним путем, путем мултимедијалних презетација, интерактивно, преко радионица и др, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и  коришћењем савремне лабораторијске опреме.

Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Web портала факултета.

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2  Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4 Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Прилог 10.1 Књига инвентара
Прилог 10.2 Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.
Контрола квалитета је дефинисана Политиком квалитета Техничког факултета (Прилог 11-2а), а регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета (Прилог11-2б), Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада (Прилог 11-1а), и Правилником о уџбеницима (Прилог 11-3).

Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.
Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.
У све процесе контроле и обезбеђеа квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета (Табела 11-1), Комисије за самовредновање, и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11.1 Листа чланова комисије за обезбеђење квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

 

Стандард 12: Студије на даљину

 

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 174.5 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 26 KB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage bytes)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage bytes)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 117.5 KB)
Табела 5.4: Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета (docimage 118.5 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 126.5 KB)

Уз Стандард 7:
Табела 7.1: Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години (docimage 32 KB)

Уз Стандард 8:
Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту (docimage 41 KB)
Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму (docimage bytes)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 63.5 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 78 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 173 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 227 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 225 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 107 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Додатак дипломи (pdfimage 1.2 MB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.1: Распоред часова (pdfimage 2 MB)
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 435.2 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage bytes)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage bytes)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 435.2 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css