Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Тип
предмета
Статус
предмета
Часови
активне наставе
Остали ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ТИтИм11 Математика 1 1 АО О 3 3 0 0 8
2. Т13Ит12 Информационе технологије 1 СА О 2 0 2 0 6
3. Т33ИтИмПм13б Енглески језик 1 1 АО О 2 2 0 0 5
4. Изб1 Предмет изборног блока 1 1 АО ИЗБ 2 1 0/1 0 5
5. Изб2 Предмет изборног блока 2 1 ТМ ИЗБ 2 2 0 0 6
6. ТИтИм21б Математика 2 2 АО О 3 3 0 0 8
7. РМ62Т44Ит22Им44д Организација рач. система 2 НС О 2 2 0 0 6
8. Им23Пм26Ит23ц Пословне рачунарске апликације 2 СА О 2 1 1 0 6
9. ЕРМТ24Ит26д Увод у програмирање 2 ТМ О 2 1 1 0 5
10. Изб3 Предмет изборног блока 3 2 НС ИЗБ 2 2/1 0/1 0 5
            22 16 5    
Укупно часова активне наставе 43 * 15 = 645    
Укупно ЕСПБ   60
ДРУГА ГОДИНА
1. Им32Ит31Р72б Увод у информационе системе 3 НС О 2 2 0 0 6
2. МТИт32б Техничко цртање и моделирање 3 НС О 2 1 1 0 5
3. Им52Ит33б Операциона истраживања у индустрији 3 ТМ О 3 3 0 0 8
4. Ит34 Структуре података и алгоритми 3 НС О 2 1 1 0 6
5. Изб4 Предмет изборног блока 4 3 НС ИЗБ 2 1/2 1/0 0 5
6. Т42Ит41 Оперативни системи 4 ТМ О 2 0 2 0 6
7. Им43Ит42б Вероватноћа и статистика 4 НС О 2 2 0 0 6
8. ЕРМ46ТИт43е Програмски језици 4 ТМ О 2 1 1 0 5
9. Ит47 ИТ – пројекат - стручна пракса 4 СА О 0 0 0 0 4
10. Р81Ит44 Рачунарске симулације и анимације 4 НС О 2 1 0 0 4
11. Изб5 Предмет изборног блока 5 4 НС ИЗБ 2 0/2 2/0 0 5
Укупно часова активне наставе 41 * 15 = 615    
Укупно ЕСПБ   60
ТРЕЋА ГОДИНА
1. Ит53 Интелигентни системи 5 ТМ О 2 2 0 0 5
2. ЕР57М71Т74Ит51е Објектно оријентисано програмирање 5 НС О 2 2 0 0 6
3. Р71Т53Ит52 Базе података 5 СА О 2 2 1 0 6
4. РТ75Т91Ит54 Интернет програмирање 5 СА О 2 1 1 0 5
5. Р76Т97Ит55 WEB технологије 5 СА О 2 1 1 0 5
6. ЕРМ52Т72Ит56д Енглески језик 2 5 СА О 2 1 0 0 3
7. Т62Ит61 Информациони системи 6 НС О 2 1 1 0 6
8. Р64Ит62 Софтверско инжењерство 6 НС О 2 1 1 0 5
9. Изб6 Предмет изборног блока 6 6 СА ИЗБ 2 1 2/1 0 7
10. Изб7 Предмет изборног блока 7 6 НС ИЗБ 3/2 2/1 0/1 0 6
11. Ит67 Завршни рад – ИТ 6 СА О 0 0 0 0 6
Укупно часова активне наставе 40,5 * 15 = 607,5    
Укупно ЕСПБ   60
Укупно ЕСПБ бодова 180

Изборни предмети

  Шифра Назив предмета Тип Статус
предмета
Часови активне наставе  
П В ДОН ЕСПБ
Предмети изборног блока 1.
1. Т31Ит14б Психологија АО 1 2 1 0 5
2. Ит15 Физика 1 АО 1 2 1 1 5
Предмети изборног блока 2.
1. Им33Пм31Ит17ц Маркетинг ТМ 1 2 2 0 6
2. Ит16 Менаџмент промена ТМ 1 2 2 0 6
Предмети изборног блока 3.
1. Им68Ит26б БЕНЧМАРКИНГ НС 2 2 2 0 5
2. Т64Ит25б Рачунарске мреже и комуникације СА 2 2 1 1 5
Предмети изборног блока 4.
1. М73Т94Ит35ц CAD/CAЕ  конструисање НС 3 2 1 1 5
2. Ит36 Електронско пословање НС 3 2 2 0 5
Предмети изборног блока 5.
1. ЕРМ42Ит45ц Софтверски алати НС 4 2 0 2 5
2. М66Т83Ит46Им66ц CAD/CAM технологије НС 4 2 2 0 5
Предмети изборног блока 6.
1. Т86Ит63 ИТ у образовању СА 6 2 1 2 7
2. Т87Ит64 Електронско учење СА 6 2 1 1 7
Предмети изборног блока 7.
1. М64Т61Ит65ц Програмско управљање машинама НС 6 3 2 0 6
2. Р83Ит66б Савремене софтверскe архитектуре НС 6 2 1 1 6

Легенда

АО - Академско општеобразовни предмети
ТМ - Теоријско методолошки
НС - Научно - стручни предмети
СА - Стручно-апликативни предмети
П – предавања
В – вежбе
ДОН – други облици наставе
Уводна табела
Назив студијског програма Информационе технологије
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Образовно-научно/образовно-уметничко поље ИМТ поље - Интердисциплинарно / Мултидисциплинарно/ Трансдисциплин.
Научна, стручна или уметничка област  
Врста студија I степен студија: основне академске студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180
Стручни назив, скраћеница Инжењер информационих технологија, Инж. информ. технол.
Дужина студија 3 године – 6 семестара
Година у којој је започела реализација студијског програма Од 2006. године (Инжењер информатике) - засновано на развоју програма од 2005. год.
Година када ће започети реализација студијског програма 2009. 
Број студената који студира по овом студијском програму   
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм 30 + 10 (по години)
Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела 14.10.2008. (Сенат Универзитетa у Крагујевцу)
Језик на коме се изводи студијски програм Српски језик
Година када је програм акредитован  
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму http://www.tfc.kg.ac.rs

 

Стандард 1. Структура студијског програма

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе

Информационе технологије - основне академске студије садрже све елементе студијског програма. Ове студије треба да оспособе студенте за професионалан развој и примене информационих технологија (ИТ у даљем тексту), система, техника, метода и алата у ИМТ пољу, за професионално деловање у различитим техничким и информационим и пословним системима за интеграцију и/или пружање подршке другим пословним системима, циљевима, потребама и оперативним активностима.
Основне академске студије информационих технологија се изводе током три године. Укупан број ЕСПБ бодова које студент треба да оствари је 180.

Неки од група предмета са овог студијског програма слушају се и на другим студијским програмима који се реализују на Факултету:

 1. Електротехничко и рачунарско инжењерство,
 2. Мехатроника, Техника и информатика (из истог поља - ИМТ поље),
 3. Индустријски менаџмент, као и Предузетнички менаџмент (група предмета из области пословне администрације).

Студент који заврши овај студијски програм стиче назив: инжењер информационих технологија, у пољу ИМТ студија.

Како је структура информационих технологија јасно уређена међународним ISO/IEC стандардима, то захтева укључивање и овог аспекта стандардизације у структурирање студијског програма профила инжењера информационих технологија и упућивање на интеграцију више мултидисциплинарних подручја рада и стваралаштва подршком ИТ.

Овај студијски програм није у потпуности нов, већ је постојећи (са трогодишњим, а великим делом и са четворогодишњим студијама из 2005. и 2006. године), сада усклађен са позитивном светском трогодишњом универзитетском праксом у овом подручју, са европским стандардима, болоњским принципима и модернизован са циљем повећања ефикасности студирања.

Основне академске студије информационих технологија организоване су тако да, поред општеобразовних дисциплина и фундаменталних наука у функцији професије, обухватају и основе пословне администрације, поред централних 12 сегмената ИТ.
Студијски програм ИТ у структури садржи обавезне предмете (24), седам блокова изборних предмета (од понуђених 14) који су предвиђени од првог до последњег семестра, стручну праксу и завршни рад (укупно 33 предметних обавеза).

Поједини предмети су заједнички са претходно наведеним студијским програмима на Техничком факултету, али структура прати текуће трогодишње и четворогодишње студије за инжењера информатике, као и инжењера информатике и статистике.

Упис студената се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Технички факултет Чачак.
Основна знања и вештине студент стиче кроз интерактивну наставу, лабораторијски рад, самостално учење, практичан рад у будућем реалном радном окружењу.

Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе. Успешности студената доприноси и врло добра опремљеност Техничког факултета за реализацију наставе на овом студијском програму.

Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом о високом образовању положи све испите прописане студијским програмом основних академских студија ИТ и уради и одбрани завршни рад и тако оствари 180 ЕСПБ.

Завршни рад се одобрава и ради из једног од предмета предвиђеног програмом за који се студeнт определио. Вредност завршног рада је 6 ЕСПБ.

Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи.

Студент који је започео основне академске студије из области техничких и природних наука (на пример, информатичар...) по акредитованом програму на неком другом факултету, или на другим студијским програмима Техничког факултета, може да пређе на одговарајућу годину студија на студијском програму Информационе технологије на Техничком факултету, према посебној одлуци о признавању предмета које је положио и ЕСПБ бодова које је остварио на другом студијском програму или факултету, а према прописаној процедури.

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

 

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма основних академских студија Информационе технологије јесте висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских и стручних послова у области мултидисциплинатног инжењеринга и технологија, а у складу са потребама друштвене заједнице, у складу са мисијама и визијама дефинисаним стратегијама Универзитета у Крагујевцу и Техничког факултета у Чачку. Студијски програм је подршка сврсисходној делатности, начелима, принципима основним задацима и циљевима дефинисаним у 12 група у наведеним стратегијама.

Примарна и оперативна сврха реализације студијског програма основних академских студија Информационе технологије јесте да образује студенте за радно место инжењера информационих технологија, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области научних дисциплина из мултидисциплинарног подручја ИТ.

Студијски програм ИТ обезбеђује стицање општих компетенција које прате стратешке и друштвено оправдане циљеве, сегменте ИТ и укључују:

 1. опште знање и разумевање стандардизованих 12 подручја ИТ: од стандардизоване терминологије, преко организације података, заштите, мултимедија, програмских језика, софтвера, глобалних и локалних комуникација, микро процеса, периферијских уређаја, интерфејса за интеграцију свих ресурса, меморисања и примена;
 2. самосталност у организацији рачунарских ресурса и система;
 3. оспособљеност за селекцију и примену савремених метода и алата у ИТ;
 4. способности и вештине критичког осмишљавања, истраживања, пројектовањаи решавања проблема применом ИТ;
 5. оспособљеност за развој и примену савремених Веб алата и Интернет технологија глобалних комуникација;
 6. знања о основним подручјима професионалног деловања у пословном окружењу (процеси пословне администрације);
 7. способност праћења и примене иновација у подручјима ИТ и професионалном деловању; вештине унапређивања радног окружења и рада подршком ИТ;
 8. вештине планирања и управљања процесима од макро до микро нивоа;
 9. вештине управљања периферијским ресурсима ИТ;
 10. вештине интеграције и примене сазнања различитих дисциплинаподршком ИТ;
 11. оспособљеност за континуирано образовање и оспособљавање у областима ИТ;
 12. способности и вештине интеграције теоријских основа и практичне примене ИТ.

Како су сегменти информационих технологија уређени међународним ISO/IEC стандардима (са 2.377 стандарда - прилог 2.1), то се и сврха студијског програма мора прилагодити сврсисходности оваквих међународних стандарда, а за стицање професионалних компетенција и занимања, што захтева тимски рад и интердисциплинарност, како са аспекта развоја, тако и пословних и стандардизованих примена ИТ у подручјима технике и инжењерства.

Основне академске студије информационих технологија примарно су усмерене на образовању инжењера за ИТ.

Основне активности после завршених основних академских студија информационих технологија треба да олакшају бављење инжењерингом у ИТ:
a) интеграцију и одржавање рачунарских система и мрежа,
б) професионално програмирање и израду корисничке програмске подршке
в) израду база података и система приступа подацима,
г) пројектовање, изградњу и коришћење информационих и интелигентних система.

Такође, ове студије су усмерене ка оснаживању стваралаштва у подручјима ИТ (према јасној и недвосмисленој међународној ISO класификацији, ICT = 35, за ИТ - прилог 2.1), али и ка оспособљавању за целоживотно иновирање знања, посебно због интензивног развоја ИТ, као и дисциплина интегрисаних у оквиру ИТ.

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма су усмерени на стицање академских знања, вештина и специфичних искустава (компетенција) у складу са текућом светском праксом за студије „Информационе технологије“ на нивоу основних академских студија, у складу са ISO/IEC областима ИТ и према прилагођеном моделу изврсности ЕУ са 12 аспеката.

Инжењер информационих технологија (студент стиче овај академски назив „инжењер информационих технологија“ завршавањем студијског програма) треба да је оспособљен да препозна, формулише и анализира проблеме у области ИТ независно и да понуди одговарајућа прихватљива решења. То подразумева:

1) да има изграђен аналитички и креативан прилаз у решавању теоријских и практичних проблема,
2) да буде способан да интегрише информације и податке из различитих извора и повеже их у циљу решавања конкретног задатка,
3) да покаже посвећеност и способност у извођењу других пројектних задатака, као и у анализи закључака и презентацији извештаја,
4) да је способан да разумно инжењерски и информатички расуђује.

Основне академске студије Информационе технологије, предвиђеним садржајима и методама рада, треба да обезбеде:
1- увођење у стандардизовану терминологију ИТ и стицање професионалних компетенција из области ИТ;
2- повећање техничко-технолошке и информатичке писмености за информатички инжењеринг и оспособљавање за бољу организацију ресурса ИТ;
3-стицање академских вештина из области ИТ и сродних подручја технике (електротехнике, машинства, аутоматизације, роботике итд) и усвајање метода за њихово даље усавршавање и развој;

 1.  упознавање са различитим приступима пројектовању система (оперативни, информациони, експертни...), развој самосталности, аналитичког и критичког приступа у истраживању и решавању проблема са ИТ;
 2.  знања са Интернета у техничко-технолошким подручјима и за трансфер ових сазнања у одговарајућа образовна и инжењерска подручја;
 3.  јачање свести и одговорности стручњака ИТ за развој партнерства, привредног, друштвеног система и заштиту животне средине;
 4. развој стваралачких иновативних способности и вештина за спровођење различитих процедура развоја;
 5.  стицање теоретско-методолошких и стручних основа за управљање процесима из области пословне администрације;
 6.  стицање вештина за управљање периферијским уређајима у ИТ;
 7. оспособљавање за креирање софтверског интерфејса за интеграцију апликацију и конфигурисање рачунарског система;
 8. оспособљавање студената за даље самообразовање, електронско учење и учење на даљину;
 9. образовање и оспособљавање стручњака за рад у посебним подручјима ИТ, али и у бројним подручјима примена ИТ, а посебно стандардизованих.

Дугорочни циљеви студијског програма су у складу са циљевима дефинисаним Стратегијом Универзитета у Крагујевцу и Стратегијом Техничког факултета у Чачку, такође са 12 аспеката (прилагођеног модела изврсности):

 1. повећање броја корисника услуга, повећање интересовања за студије на овом студијском програму, повећање броја, обима и квалитета наставних садржаја,
 2. перманентно унапређење студијског програма (побољшање квалитета студијских програма у годишњој PDCA спирали квалитета),
 3. унапређење методологије рада и квалитета наставног и ненаставног кадра,
 4. унапређење квалитета и обима научно-истраживачких активности, побољшање научноистраживачког и уметничког рада наставног особља,
 5. коришћење савремених Интернет технологија,
 6. унапређење партнерских односа и сарадње, одржавање и унапређење квалитета,
 7. континуирано иновирање, фелксибилност врста и повећање обима услуга,
 8. обезбеђење квалитета свих процеса рада,
 9. оптимално искоришћење ресурса,
 10. допринос развоју локалне и националне заједнице, повећање добити,
 11. стално унапређење знања свих учесника у ланцу до крајњих корисника,
 12. повећање нивоа квалитета свеукупних резултата, повећање ефикасности студија.

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Опис исхода учења

Савладавањем студијског програма Информационе технологије студент стиче професионалне компетенције (знања, вештине, оспособљености, ставове, мотивационе диспозиције) које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности.

4.1. Опште компетенције

Опште компетенције прате сврсисходност студијског програма, као и стратешке циљеве дефинисане Стратегијом обезбеђења квалитета на Универзитету и Техничком факултету и укључују општа знања, оспособљеност и вештине за:

 • разумевања и класификацију свих 12 подручја ИТ;
 • самосталност у организацији и аутоматизацији података и информација;
 • одабир и примену савремених метода и алата у ИТ;
 • истраживачки аспект, пројектовањаи решавања проблема применом ИТ;
 • развој и примену савремених Веб алата и Интернет технологија;
 • професионално пословање у окружењу;
 • праћења и примене иновација у подручјима ИТ и професионалном деловању;
 • планирања и управљања процесима од макро до микро нивоа;
 • управљања периферијским ресурсима ИТ;
 • интеграције и примене сазнања различитих дисциплинаподршком ИТ;
 • континуирано образовање и оспособљавање у областима ИТ;
 • интеграције знања за одговарајућу резултативност примена ИТ.

4.2. Специфичне компетенције

Основне академске студије ИТ треба да обезбеде да стручњаци овог профила – инжењери ИТ раде:

 • у пословној администрацији, као информатичка подршка, као организатори информационих система и база података;
 • у производним и пословним системима на пословима подршке развоју софтвера и система, информатичке подршке, у агенцијама и другим службама.

Компетенције инжењера ИТ ближе су усмерене и груписане у најмање четири од наведених стандардизованих 12 „праваца“ ИТ:
a) интеграција и одржавање рачунарских система и мрежа обухвата послове у фазама инсталирања, коришћења и проширивања рачунарске опреме и системске програмске подршке, као и део послова код пројектовања рачунарских мрежа по принципима структурног каблирања и радних група, извођења и испитивања мреже, прикључивања мреже на Интернет, прикључивања појединих ресурса на мрежу, са циљем функционалне и исправно подешене мреже и опреме за инсталирање и покретање корисничких програма,

б) професионално програмирање и израда корисничке програмске подршке обухвата послове генерисања и тестирање делова програма коришћењем програмских преводилаца и генератора апликација, уз активно учешће у сагледавању потреба и захтева корисника, израђивање, тестирање и документовање делова програма, обављање функционалних испитивања програма код корисника,

в) израда база података и система приступа подацима обухвата послове пројектовања, генерисања и тестирање делова базе података и система приступа подацима коришћењем програма базе података и генератора апликација, уз активно учешће у сагледавању потреба и захтева корисника, израђивању, тестирању и документовању базе података и система приступа преко мреже – Интернета, посебно водећи рачуна о администрацији пословних података,

г) пројектовање, изградња и коришћење информационих и интелигентних система обухвата послове развојног циклуса информационих и интелигентних система кроз анализу система, одређивање архитектуре система, спецификацију захтева, пројектовање, имплементацију, тестирање и одржавање система на пројектованом нивоу функционалности, користећи технике декомпозиције, дијаграма тока података, радног дијаграма, акцијског и других дијаграма, као и CASE алата како би се постигла стандардизација и квалитет и израдила документација информационог система.


Евиденција:

 Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

 

Студиjски програм основних академских студија Информационе технологије, реализује се у трајању од шест семестра односно три године и носи 180 ЕСПБ.
Основне академске студије представљају ширу основу за даље образовање на дипломским академским студијама ИТ.

Структура студијског програма основних академских студија Информционе технологије обезбеђује заступљеност изборних предмета од око 22% (39 ЕСПБ од 180), као и врло близак препорученим границама оквирни садржај предмета:

- 15% стручно академско општеобразовних предмета,
- 20% теоријско методолошких предмета,
- 35% научно стручних и
- 30% стручно апликативних предмета.

Сваки предмет курикулума садржи:

 • назив предмета, тип предмета, семетар у којем се слуша,
 • предуслове за похађање предмета,
 • циљ,
 • исходе учења,
 • садржај предмета,
 • препоручену литературу,
 • методе реализације наставе,
 • број часова активне наставе и самосталног рада студената,
 • начин провере знања, начин оцењивања,

што се може видети у Књизи предмета. 

Сваки предмет има своју шифру. Шифра предмета је следеће структуре:

словна ознака студијског/студијских програма .редни бројсеместра .редни број предмета у семестру, при чему су коришћене следеће ознаке за студијске програме:

 • Т - Техника и информатика;
 • Е - Електротехничко и рачунарско инжењерство-модул Електроенергетика;
 • Р - Електротехничко и рачунарско инжењерство-модул Рачунарско инжењерство;
 • М - Мехатроника;
 • Ит - Информационе технологије;
 • Им - Инжењерски менаџмент;
 • Пм - Предузетнички менаџмент.

 

Табела 5.1А Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија (интегрисане студије)
Табела 5.2 Спецификација  предмета
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе  
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму
Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)
Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова
Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Опис

Поред усклађености са препорукама и захтевима стандарда за акредитацију, овај програм основних студија усклађен је и са Болоњским моделом високог образовања.
Од Факултета у окружењу, предложен студијски програм усаглашен је са следећим студијским програмима, односно факултетима:
.1 FАCULTY OF INFORMАTION TЕCHNOLOГY - BRNO, CZЕCH
http://www.fit.vutbr.cz/study/bc/stplan-l.php?id=57 program za skolsku 2008/09.
Трајање: три године 

Božеtěchoва 612 66 Brno, CzеchRеpublic, www.fit.vutbr.cz

.2 FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - Univerzitet Mediteran
Трајање: три године 

www.unimediteran.net

.3 FAMNIT, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Трајање: три године 

http://www.famnit.upr.si/

.4 BSc Bachelor of Science (INFORMATION TECHNOLOGY)
- International University inGermany

http://www.i-u.de/nav-main/programs/bsc.html
прилог на страни:
http://www.i-u.de/fileadmin/be_user/PDF_Docs/Brochures/BBA_BSc.pdf

.5 FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY – University of Jyväskylä, Finland

www.jyu.fi

.6 BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY - GOLD COAST
Трајање: три године

http://www.griffith.edu.au/

.7 ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИЈСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА У МОСТАРУ
Univerzitet „Džmenal Bijedić“
Северни Логор, Мостар,

www.fit.ba

.8 Bachelor in Information Technology at the Fontys University of Applied Science in Eindhoven in The Netherlands

http://www.fe-group.com/education/Studies/Netherlands/Fontys_ Hogeschool/Bachelor_in_Information_Technology_fontys

.9 ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У БЕОГРАДУ
Трг Републике 3, 11000 Београд,

www.fit.edu.yu

У прилогу је дата анализа међународне усаглашености студијског програма „Информационе технологије“, уз табеларни приказ (табела 6.1-2-3-4-5-6), са првоназначеним факултетима универзитета: 1) у Чешкој Републици, у Брну, 2) Универзитета Медитеран, 3) Univerziteta na Primorskem - Fakulteta za matematiko, naravoslovje  in informacijske tehnologije и 4) - International University inGermany...

Такође, у прилозима је дат део документације за три акредитована инострана програма са којима је усклађен студијски програм „Информационе технологије“.

Табеле 6.1-2-3-4-5-6 - Упоредна анализа (поређење) студијског програма “Информационе технологије” и усклађеност са студијским програмима из окружења

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен
Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

 

Технички факултет у Чачку, у складу са потребама друштвене заједнице и у складу са својим материјалним, кадровским и просторним могућностима, на основне академске студије студијског програма Информационе технологије уписује 30 студената који се финансирају са буџета и 10 студената који сами финансирају своје студије. Овај број је сагласан са одлуком оснивача и одређује се за сваку школску годину. На одобрени студијски програм могу се уписати кандидати након завршеног четворогодишњег средњошколског образовања, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о студирању на Техничком факултету.

Број од 40 студената за упис на основне академске студије студијског програма Информационе технологије усклађен је са захтевима ресурса:
- кадровским (у складу са Стандардом 9)
- просторним захтевима (5414,075 m2) и
- информатичким и техничко технолошким могућностима.

Конкурс за упис студената објављује се благовремено у званичној публикацији Министарства, информатору Факултета, на сајту, огласним таблама и средствима информисања.

Конкурс за упис студената спроводи комисија коју именује Наставно научно веће Факултета.
На конкурс се могу пријавити кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању.
Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање четири месеца пре почетка школске године.

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и збирке задатака за пријемни испит доступни су на Веб страници Техничког факултета (www.tfc.kg.ac.rs).
Редослед кандидата за упис у прву годину студија дефинисан је општим актима Факултета и Универзитета (успехом постигнутим у средњој школи и успехом потигнутим на пријемном испиту). Врста знања и способности које се проверавају на пријемном испиту одговара карактеру студијског програма и објављује се у комкурсу. Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на сајту ТФ. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у Правилнику о студирању.

Одабир студената за упис на студије врши се на основу успеха са претходног школовања и на основу успеха на пријемном испиту (информатика, математика или физика) што је дефинисано Правилником о упису студената.

Студенти са других студијских програма као и они који су завршили студије,  такође се могу уписати на овај студијски програм. Посебна комисија вреднује све активности заинтересованог кандидата за упис и на основу признатог броја бодова одређује годину студија на коју се кандидат може уписати.

Број студената за упис на студијски програм Информационе технологије – основне студије усклађен је са могућностима Техничког факултета и потребама Републике Србије. На овај студијски програм, предвиђен је упис и даље студирање по 40 студената на свакој години студија.

У табели 7.1 је дат преглед претходно уписаних студената на студијским програмима (из којих је евалуирао студијски програм ИТ) инжењера информатике и инжењера информатике и статистике, по годинама студија у текућој школској години.

Поред Правилника о студирању, на Факултету се примењују посебни поступци за обезбеђење квалитета у циљу обезбеђења успешног студирања.

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм

Евиденција:  

Прилог 7.1 Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3а Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)
Прилог 7.3б Правилник о упису студената

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално.

Поступци праћења успеха студената, као и начини корективног деловања дефинисани су у Правилнику о студирању и постуцима за обезбеђење квалитета предвиђеним Статегијом обезбеђења квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно-научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.

Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. ЕСПБ бодова за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.

Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима - поенима. Максимални број бодова које студнет може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита.

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.
Минималан број бодова (поена) које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70 поена.

Резултати постигнути у предиспитним активностима уписују се у индекс.

Услов за излазак на завршни испит је остварено 51% максималног боја поена које студент може да оствари током предиспитних активности.
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан - изузетан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.

Оцена представља збир поена остварених по активностима током наставе и на завршном испиту. Завршни испит је обавезан.

Испити и сви облици провере знања су јавни.

Уколико се испит организује усмено, наставник треба да омогући студентима да присуствују испитивању. Усменом испиту обавезно присуствују, поред кандидата и испитивача, и најмање још једна особа из реда наставника или сарадника Факултета.

Студијски програм Информационе технологије који се акредитује није у моменту акредитације реализован по свим годинама студија, али је исти евoлуирао делом из наведеног студијског програма (СП) Инжењер информатике, а делом из СП Инжењер информатике и статистике,

Анализом напредовања студената, непрекидним праћењем од уписа (видети табелу 8.1а и 8.1.б), дошло се до оправданих закључних разматрања:

- наведени резултати о напредовању студената на Техничком факултету у Чачку показују оправданост свођења четворогодишњих студија на трогодишње студије,
- оправданост свођења два наведена инжењерска излазна профила на један излазни профил, односно СП за инжењера информационих технологија,
- у претходне три године од уписаних 149 студената (око 50 годишње на оба СП), сада је за СП Информационе технологије предвиђено или пројектовано мање (30 + 10, годишње),
- такође, уписани су студенти са релативно ниском просечном оценом из претходног школовања даје и веома низак проценат остварених 60 ЕСПБ, на пример у поређењу са уписанима студентима на ЕТФ Београд и њиховим резултатима.

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма основних академских студија Информационе технологије ангажовано је преко 40 наставника и сарадника (од којих само четири са непуним радним временом), од чега:

- 10 у звању редовног професора,
- пет у звању ванредносг професора и
- осам доцената,
- један предавач (Енглеског језика), као и
- 21 сарадник.

Наставници и сарадници поседују научно стручне квалификације које одговарају образовно научном пољу и нивоу њихових задужења, што се може видети из пратећих прилога и у Kњизи наставника.

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 9.1 Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму 
Прилог 9.2a Правилник о избору наставника
Прилог 9.2b Правилник о начину и поступку стицања звања
Прилог 9.3  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4  Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5  Књига наставника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.5а  Књига сарадника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.6  Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)  

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма основних академских студија Информационе технологије обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.
Технички факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује:

- учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2,
- лабораторијски простор од 1012,56 m2,
- рачунарске учионице са 338 m2 и 84 рачунара (од укупно 230 рачунара) намењених искључиво наставним активностима.

Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским учионицама, класичним путем, путем мултимедијалних презетација, интерактивно, преко радионица и др, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и  коришћењем савремне лабораторијске опреме.

Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Вeб портала факултета.

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2  Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4 Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Прилог 10.1 Књига инвентара
Прилог 10.2 Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.

Контрола квалитета је регулисана:

- Стратегијом за обезбеђење квалитета,
- Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада,
- Правилником о уџбеницима и
обавља се у унапред одређеним временским периодима (према Правилнику о самовредновању).

Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.

У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета (табела 11.1а), Комисије за самовредновање (табела.11.1.б) и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11.1 Листа чланова комисије за обезбеђење квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

 

Стандард 12: Студије на даљину

 

На овом студијском програму "Информационе технологије" нису предвиђене студије на даљину, али се користе могућности:

- електронске комуникације наставника и студената,
- електронских консултација,
- електронск дистрибуција материјала,
- подржане расположивим ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма.

На студијском програму Информационе технологије већ две школске године се користе могућности Система за електронско учење базираног на CMS Moodlе систему и то у оквиру две лабораторије Техничког факултета:

 • лабораторије за Информационе технологије(прилог 12.1):
  - на адреси: http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle/ (у претходној, као и текућој школској години),
 • лабораторије за Рачунарску технику, телекомуникације и аутоматику:
  - на адреси: http://csl.tfc.kg.ac.rs/moodle/... на пример, предмет „Организација рачунарских система“ на адреси
  http://csl.tfc.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=6 у претходној школској 2007/08. години.

Током 2008. године на Техничком факултету у Чачку је у оквиру ТЕМПУС пројекта конфигурисана хипермедијална лабораторија за учење на даљину, прилог 12.2.

 

Прилог 12.1 - Елементи система за електронско учење (пример, са адресе http://itlab.tfc.kg.ac.rs/moodle/ )

Прилог 12.2 - Инфраструктура хипермедијалне лабораторије за учење на даљину

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 111.5 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 1.2 MB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 44.5 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage 42.5 KB)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 68.5 KB)
Табела 5.4: Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета (docimage 95 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 129.4 KB)

Уз Стандард 7:
Табела 7.1: Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години (docimage 29.5 KB)

Уз Стандард 8:
Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму (docimage 53 KB)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 57 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 72 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 145.5 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 173.5 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 189.5 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 84.5 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Додатак дипломи (pdfimage 1 MB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.1: Распоред часова (pdfimage 2 MB)
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 460.9 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage 310.5 KB)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage 85.6 KB)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 460.9 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css