Документација за акредитацију СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ МЕХАТРОНИКА

Редни
број
Шифра Назив предмета Сем Тип
предмета
Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1 ЕРМ11 Математика 1 1 АО О 4 4 0 0 8
2 ЕРМ12 Основи електротехнике 1 1 ТМ О 3 3 1 0 7
3 ЕРМ13 Физика 1 1 АО О 3 2 1 0 6
4 М14 Технички материјали 1 НС О 2 0 1 0 5
5 / Предмет изборног блока 1. 1 AO ИБ 2 1 0 0 4
6 ЕРМ21 Математика 2 2 АО О 4 4 0 0 8
7 ЕРМ22 Основи електротехнике 2 2 ТМ О 3 3 1 0 8
8 ЕРМ23 Физика 2 2 АО О 2 1 1 0 6
9 ЕРМТ24Ит26 Увод у програмирање 2 ТМ О 2 1 1 0 5
10 / Предмет изборног блока 2. 2 AO ИБ 2 1 0 0 3
            27 20 6 0 60
  Укупно часова активне наставе на години студија: = 53 x 15 = 795  27 20 6     60
 
ДРУГА ГОДИНА
11. М31 Машински елементи 3 НС О 2 2 0 0 5
12. МТИт32 Техничко цртање и моделирање 3 ТМ О 2 1 1 0 5
13. ЕРМ33 Теорија електричних кола 3 TM О 3 2 0 0 6
14. ЕРМ34Т52 Основи електронике 3 НС О 2 1 1 0 6
15. ЕРМ35 Енглески језик 1 3 АО О 2 1 0 0 3
16. М36Т14 Техничка механика 1. 3 НС О 2 2 0 0 5
17. / Предмет изборног блока 3. 4 НС ИБ 2
2
1
0
1
2
0
0
5
18. М43 Техничка мерења 4 СА О 2 1 1 0 5
19. М44 Конструисање компонената машина 4 НС О 2 2 0 0 4
20. ЕР61М45 Аутоматско управљање 4 НС О 3 2 0 0 6
21. ЕРМ46ТИт43 Програмски језици 4 ТМ О 2 1 1 0 5
22. ЕРМ47 Хидраулика и термотехника 4 НС О 2 1 0 0 5
Укупно часова активне наставе на II години студија =600 (40)  26 16.5 5.5 0 60
Укупно часова активне наставе на години студија: 48 x 15 = 720  
 
ТРЕЋА ГОДИНА
23. ЕР31М51 Математика 3 5 ТМ О 4 3 0 0 8
24. ЕРМ52Т72Ит56 Енглески језик 2 5 АО О 2 1 0 0 3
25. ЕРМ53 Електричне машине 1 5 НС О 2 1 1 0 6
26. М54Т34 Техничка механика 2. 5 НС О 2 2 0 0 7
27. / Предмет изборног блока 4. 5 СА ИБ 2
2
1
2
1
0
0 6
28. М61 Техничка механика 3. 6 НС О 2 2 0 0 4
29. РМ62Т44Ит22Им44 Организација рачунарских система 6 НС О 2 2 0 0 6
30. М63 Механизми и преносници 6 СА О 2 2 0 0 4
31. М64Т61Ит65 Програмско управљање машинама 6 СА О 3 2 0 0 6
32. Р84М65 Сензори 6 НС О 2 1 1 0 5
33. / Предмет изборног блока 5. 6 СА ИБ 2 2 0 0 5
    25 19.5 2.5 0 60
Укупно часова активне наставе на години студија: 47 x 15 = 705  
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
34. ЕР57М71Т74Ит51 Објектно орјентисано програмирање 7 СА О 2 1 1 0 6
35. Р73М72 Дигитални системи управљања 7 СА О 2 2 0 0 4
36. М73Т94Ит35 CAD/CAE онструисање 7 НС О 2 1 1 0 5
37. / Предмет изборног блока 6. 7 СА ИБ 2
3
1
2
1
0
0 6
38. / Предмет изборног блока 7. 7 СА ИБ 2 2 0 0 4
39. МТ81ИмПм62 Менаџмент квалитетом 8 ТМ О 2 1 0 0 5
40. М82 Техноекономске анализе 8 СА О 2 2 0 0 4
41. ИзбМ8 Предмет изборног блока 8. 8 НС ИБ 2 2 0 0 6
42. МТ85 Аутоматске производне линије 8 СА О 2 3 0 0 4
43. ИзбМ9 Предмет изборног блока 9. 8 НС ИБ 2 2 0 0 4
            20.5 17.5 2.5 0 48
  М78 Стручна пракса 7 СА О 0 0 0 3 5
  М89 Дипломски рад 8 СА О 5 4 3 0 7
                     
Укупно часова активне наставе на години студија: 40.5 x 15 = 607.5  
Укупно ЕСПБ бодова на студијском програму 240

Изборни предмети

  Шифра Назив предмета Тип Семестар Часови активне наставе ЕСПБ
П В ДОН
Предмети изборног блока 1.
1. ЕРМТ15Им57 Kомуникологија АО 1 2 1 0 4
2. ЕРМ16 Развој природних и техничких наука АО 1 2 1 0 4
Предмети изборног блока 2.
1. ЕРМ25 Индустријско инжењерство АО 2 2 1 0 3
2. ЕРМ26 Екологија АО 2 2 1 0 3
Предмети изборног блока 3.
1. ЕРМ41ц Сигнали и системи НС 4 2 1 1 5
2. ЕРМ42Ит45ц Софтверски алати НС 4 2 0 2 5
Предмети изборног блока 4.
1. MТ55б Технолошки процеси СА 5 2 1 1 6
2. М56 Ефективност техничких система СА 5 2 2 0 6
Предмети изборног блока 5.
1. M66Т83Ит46Им66 CAD/CAM технологије СА 6 2 2 0 5
2. M67 Одржавање техничких система СА 6 2 2 0 5
Предмети изборног блока 6.
1. М74 Реинжењеринг технолошких система СА 7 2 1 1 6
2. М75Т73б Транспортни системи СА 7 3 2 0 6
Предмети изборног блока 7.
1. Р77М76б Микроконтролерски системи СА 7 2 2 0 4
2. Р78М77б Пројектовање дигиталних система СА 7 2 2 0 4
Предмети изборног блока 8.
1. Им63М83б Организација производње НС 8 2 2 0 6
2. ИмПм22М84ц Увод у менаџмент НС 8 2 2 0 6
3. Пм44М85 Менаџмент пројектима НС 8 2 2 0 6
Предмети изборног блока 9.
1. М87Т84 Аутоматизација процеса НС 8 2 2 0 4
2. Е65М88б Енергетска електроника НС 8 2 2 0 4

Легенда

АО - Академско општеобразовни предмети
ТМ - Теоријско методолошки
НС - Научно - стручни предмети
СА - Стручно-апликативни предмети
П – предавања
В – вежбе
ДОН – други облици наставе
Уводна табела

Студијски програм основних академских студија Мехатронике је интердисциплинарни студијски програм успостављен 1992/93 године на Техничком факултету у Чачку. Заједнички су га основале: Катедра за производно машинство, Катедра за општу електротехнику, Катедра за индустријску енергетику, Катедра за електронику и аутоматику, Катедра за материјале, физику и хемију и Катедра за машинске конструкције.

На данашњем нивоу развоја технике и технологије, ''нужно'' уједињавање области машинства, електротехнике и рачунарства, диктирано је захтевима за технолошким унапређењем. Данас, традиционално изучавање области машинства и електротехнике давало би недовољна знања различитим струкама при реализацији савремених и сложених система који се срећу у пракси. За реализацију мехатроничких система, поред знања из области машинства и електротехнике потребно је поседовати знања из управљања и програмирања. Овако сложени технички системи не могу се успешно изучавати нити примењивати без довољног познавања машинства (механика, конструкције, хидраулика и пнеуматика, технологија, технички материјали и др), електротехнике (електроника, теорија система и аутоматско управљање, мерење и др.) рачунарства (хардвер, софтвер, вештачка интелигенција и сл.).

Из наведених разлога мехатронику у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на захтеве из реалне праксе уопште, а посебно у нашем окружењу. Образовни програм треба да омогући студентима да у довољној мери разумеју основне физичке принципе из различитих области технике, стекну неопходна теоријска знања као и да овладају конкретним стручним знањима за реализацију савремених мехатроничких система. Основне научне дисциплине које треба да савлада  мехатроничар образован на данашњем нивоу техничко-технолошког развоја, дате су на слици.

Назив студијског програма МЕХАТРОНИКА
Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм Универзитет у Крагујевцу
Технички факултет у Чачку
Високошколска установа у којој се изводи студијски програм Технички факултет у Чачку
Светог Саве 65, Чачак
Образовно-научно/образовно-уметничко поље ИМТ и двопредметне студије
Врста студија Први степен студија: основне академске студије
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 240 ЕСПБ
Стручни назив, скраћеница Инжењер мехатронике
Инж. мехатрон.
Дужина студија 4 године – 8 семестара
Година у којој је започела реализација студијског програма Започете студије школске 1992/93. као смер за мехатронику електротехничког одсека у звању дипломирани инжењер електротехнике – смер за мехатронику
Година када ће започети реализација студијског програма 2009
Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм
(ово је број студената за који се програм акредитује, и који улази у све обрачуне)
20
Датум када је програм прихваћен од
стране одговарајућег тела
Научно-наставно већe Техничког факултета у Чачку, одлука бр. 1600/5 од 9. 7. 2008. год.
Сенат Универзитета у Крагујевцу, одлука бр. 1469/11 од 14. 10. 2008. год.
Језик на коме се изводи студијски програм Српски језик
Година када је програм акредитован -
Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму www.tfc.kg.ac.rs

 

 

Стандард 1. Структура студијског програма

 

Основне академске студије мехатронике се изводе током четири године. Укупан број ЕСПБ бодова које студент треба да оствари је 240. Прве 2 године студија су делом заједничке са студијским програмом Електротехника и рачунарско инжењерство, а на 3. и 4. години су заступљене дисциплине из области конструкционог машинства, производних технологија, елекронике, рачунарског хардвера и софтвера као и система аутоматизације и развијане посебне мехатроничке дисциплине и интегрисано подручје рачунарства.

Студент који заврши овај студијски програм стиче назив: инжењер мехатронике, у пољу интердисциплинарних /мултидисциплинарних /двопредметних студија.

С обзиром да су подручја технике и мехатроничког инжењерства веома развијена, а сложеност послова захтева тимски рад и интердисциплинарност, то је профил инжењер мехатронике заснован на интеграцији електротехничког, машинског и производног инжењерства, интегрисаног  рачунарства и општих инжењерских организационих вештина.

Овај студијски програм није у потпуности нов, већ је постојећи усклађен са позитивном европском универзитетском праксом у овом подручју и са европским стандардима, и модернизован с циљем повећања ефикасности студирања.

Основне академске студије мехатронике организоване су тако да, поред општеобразовних дисциплина и фундаменталних наука у функцији професије, обухватају три базична подручја – подручје електротехнике, подручје машинства, и подручје интегрисаних рачунарских и информационих технологија.

Овај студијски програм у структури садржи обавезне предмете 8  блокова изборних предмета који су предвиђени за сваки семестар посебно, и један блок стручне праксе. Појдини предмети су заједнички са другим студијским програмима на Техничком факултету. Упис студената се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводи Технички факултет.

Основна знања и вештине студент стиче кроз интерактивну наставу, лабораторијски рад, самостално учење, практичан рад у будућем реалном радном окружењу. Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе.

Студент стиче диплому ако у року предвиђеном Законом о високом образовању положи све испите прописане студијским програмом основних академских студија мехатронике и уради и одбрани завршни рад, и тако оствари 240 ЕСПБ: Завршни рад се ради из једног од предмета предвиђеног програмом за који се студeнт определио. Вредност завршног рада је 7 ЕСПБ. Осим дипломе, студенту се издаје и Додатак дипломи.

Студент који је започео основне академске студије из области техничких, информатичких и природних наука по акредитованом програму на неком другом факултету, или на другим студијским програмима Техничког факултета, може да пређе на одговарајућу годину студија на студијском програму Мехатроника на Техничком факултету, према посебној одлуци ННВ.

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета

Евиденција:

Прилог 1.1 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Сврха студијског програма основних академских студија мехатронике јесте висококвалитетно образовање студената за успешно обављање академских и стручних послова у области мехатроничког инжењерства и технологија, а у складу са потребама друштвене заједнице.
Примарна сврха студијског програма основних академских студија мехатронике јесте да образује студенте за радно место пројектанта или одржаваоца мехатроничких система, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области научних дисциплина из мултидисциплинарног подручја мехатронике.
Основне академске студије мехатронике примарно су усмерене на образовању инжењера за пројектовање, развој и реинжењеринг мехатроничких система.
Такође су ове студије усмерене ка оснаживању стваралаштва у овом подручју, али и оспособљавању за целоживотно учење, посебно због интензивног развоја дисциплина интегрисаних у оквиру мехатронике.

Реализацијом студија по овом студијском програму школују се инжењери мехатронике који су компетентни у европским и светским оквирима.

Евиденција :

Прилог 1.1  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Циљеви основних академских студија Мехатронике, предвиђеним садржајима и методама рада су:

 • стицање професионалних компетенција из области мехатронике и развој метода за њихово даље усавршавање;
 • стицање академских вештина из области мехатронике и сродних подручја (електротехнике, машинства, аутоматизације, информационих технологија, роботике итд.) и усвајање метода за њихово даље усавршавање и развој;
 • оспособљавање студената за даље самообразовање и истраживање;
 • развој самосталности, аналитичког и критичког приступа у мехатроничким проблемима;
 • развој стваралачких способности и вештина за спровођење различитих процедура развоја;
 • образовање и оспособљавање стручњака за рад у посебним мехатроничким подручјима, али и у граничним подручјима;
 • јачање свести и одговорности стручњака мехатроничара за развој привредног,
 • друштвеног система и заштиту животне средине.

 

Евиденција :

Прилог 1.1.  Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената

Савладавањем студијског програма студент стиче професионалне компетенције (знања, вештине, способности, ставове, мотивационе диспозиције) које обезбеђују квалитетно обављање професионалне делатности.

4.1. Опште компетенције:

 • знања о основним подручјима професионалног деловања (инжењерски процеси и техничко-технолошка подручја);
 • способности и вештине интеграције теоријске и практичне основе рада у мехатроници;
 • способности и вештине критичког осмишљавања и истраживања проблема у радним процесима;
 • вештине ефикасне социјалне интеракције и систем тимских компетенција;
 • оспособљеност за континуирано образовање у интердисциплинарним областима;
 • разумевање професионалне, инжењерске и етичке одговорности.

4.2. Предметно-специфичне компетенције:

  • стицање потребних знања за практичну примену мултидисциплинарног знања из електротехнике, машинства и рачунарства и других научних дисциплина,
  • оспособљавање за ширу класу проблема пројектовања, производње и експлоатације разне опреме као и за њено испитивање и извођење разних врста експеримената (укључујући анализу и презентацију резултата),
  • способност за анализу и интерпретирање инжењерских и других стручних резултата,
  • способност за рад у мулти-дисциплинарним тимовима, у чијим пројектима постоје мехатронички проблеми,
  • способност за идентификацију, формулисање и решавање широке класе проблема из области мехатронике,
  • способност за презентовање техничких материјала у форми писаних чланака, студија и извештаја, или усмених саопштења, предавања и слично, уз поштовање одговарајућих техничких стандарда, правилног језичког изражавања и стручне дискусије,
  • разумевање потребе за сталним стручним усавршавањем са развојем нових технологија,
  • оспособљеност за самостално коришћење стручне литературе и имплементацију нових техничких решења,
  • оспособљеност за имплементацију и коришћење модерних инжењерских средстава и техника у разним областима мехатронике.

  Евиденција:

   Прилог 4.1 Додатак дипломе

Стандард 5: Курикулум 

 

Студијски програм основних академских студија Мехатроника реализује се у трајању од 8 семестра односно 4 године и носи 240 ЕСПБ. Основне академске студије представљају основу за даље образовање на дипломским академским студијама Мехатроника.

Курикулум студијског програма Мехатроника садржи 43 предмета, од којих су 34 обавезан предмет, 9 изборних предмета, стручна пракса и завршни рад. Обавезни предмети вреде 197 ЕСПБ бодова, а изборни предмети вреде 43 ЕСПБ бодова.

Изборност на студијском програму Мехатроника износи: (43+7)/240=20.83 %

Стручна пракса се реализује у седмом семестру у трајању од 3 часа недељно и носи укупно 5 ЕСПБ бодова.

Завршни рад је у осмом семестру и носи 7 ЕСПБ бодова, и представља завршни део студијског програма основних академских студија.

Структура студијског програма основних академских студија Мехатроника  садржи:

 1. 15.83 %  академско опште образовних,
 2. 20.42 %  теоријско методолошких,
 3. 35.0 %  научно стручних,
 4. 28.75 %  стручно апликативних предмета.

Сваки предмет курикулума садржи назив предмета, тип предмета, семетар у којем се слуша, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај предмета, препоручену литературу, методе релазиације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студената, начин провере знања, начин оцењвања, што се може видети у  Књизи предмета. 

Сваки предмет има своју шифру. Шифра предмета је следеће структуре: словна ознака студијског/студијских програма. редни број семестра. редни број предмета у семестру, при чему су коришћене следеће ознаке:

 1. за студијске програме:

Т - Техника и информатика;
Е - Електротехника и рачунарство-модул Електроенергетика;
Р - Електротехника и рачунарство-модул Рачунарско инжењерство;
М - Мехатроника;
Ит - Информационе технологије;
Им - Инжењерски менаџмент;
Пм - Предузетнички менаџмент.

Табела 5.1А Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија (интегрисане студије)
Табела 5.2 Спецификација  предмета
Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе  
Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада  
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму
Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

Извештај 1a. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)
Извештај 1b. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 5.1 Распоред часова
Прилог 5.2 Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)
Прилог 5.3 Одлуке о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.4  Уговори о пословној сарадњи са школама у оквиру реализовања стручне школске праксе

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм основних академских студија Мехатроника на Техничком факултету у Чачку осмишљен је на бази детаљног истраживања сличних студијских програма на европским и америчким универзитетима. У образовним системима Европе и САД постоје студије из ове области под истим називом на готово сваком факултету на коме се изучавају техничке науке, било као основни студијски програм или као модул неког студијског програма (машинство, електротехника, итд.)

Студијски програм Мехатроника је по својој структури и садржају, а пре свега, сврси, циљевима и исходима као и компетенцијама свршених студената усклађен са савременим светским токовима на нивоу основних академских студија.
Предложени Студијски програм Мехатроника у великој мери је компатибилан са сли­чним програмима на следећим Универзитетима:

 • University of Waterloo, UK
 • Simon Fraser University, Surrey, UK
 • Kaunas University of Technology, Lithuania

 

Евиденција:

Прилог 6.1,2,3 Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен
Прилог 6.4  Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама

Стандард 7: Упис студената

 

Технички факултет у Чачку уписује студенте на студијски програм основних академских студија МЕХАТРОНИКА имајући у виду друштвене потребе (процена потреба за овим занимањем на основу података Тржишта рада и предвиђених потреба школа) и постојеће ресурсе високошколске установе, посебно у погледу просторних и кадровских могућности.

На одобрене студијске програме могу се уписати кандидати након завршеног четворогодишњег средњошколског образовања, под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Статутом и Правилником о студирању Техничког факултета.

Конкурс за упис студената објављује се према одлуци Универзитета у Крагујевцу и Министарства просвете Републике Србије, а најмање 4 месеца пре почетка школске године.

Број студената за упис на основне академске студије 240 је усклађен са кадровским, (33 наставника и 19 сарадника са пуним радним временом на Факултету) просторним захтевима (5414,075 m2) и техничко технолошким могућностима.

Редослед кандидата за упис у прву годину студија дефинисан је успехом постигнутим у средњој школи и успехом потигнутим на пријемном испиту. Врста знања и способности које се проверавају на пријемном испиту одговара карактеру студијског програма и објављује се у конкурсу.

Програм пријемног испита је доступан заинтересованим кандидатима у штампаној публикацији и на сајту ТФ. Начин бодовања, рангирање кандидата, дефинисани су у Правилником о студирању студија.

Број студената студената за упис на студијски програм Мехатроника – основне студије усклађен је са могућностима Техничког факултета и потребама Републике Србије.

Детаљна обавештења о условима уписа, начину пријављивања, датумима одржавања пријемних испита, као и бесплатне збирке задатака за пријемни испит доступни су на Web страници Техничког факултета www.tfc.kg.ac.yu.

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм

Евиденција:  

Прилог 7.1 Конкурс за упис студената
Прилог 7.2 Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 7.3а Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)
Прилог 7.3б Правилник о упису студената

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

На Техничком факултету у Чачку се континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално.

Поступци праћења успеха студената, као и  начини корективног деловања дефинисани су у Правилником о студирању студија и Постуцима за обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу изведених закључака предузимају се корективне мере.

Студент савлађује студијски програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеѕа и полагањем завршног исптиа, чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. ЕСПБ бодова за сваки предмет одређује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању предмета и применом јединствене методологије Техничког факултета за све студијске програме.

Успешност студената у савлађивању сваког предмета посебно се континуирано прати током наставе и изражава бодовима. Максимални број бодова које студнет може да оствари на предмету је 100. Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број бодова које студнет може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза је 30, а максимални 70.

Сваки предмет из студијског програма има јасани објављен начин остваривања бодова. Укупан број бодова за предмет обухвата све активности (предиспитне и завршне) предвиђене спецификацијом предмета, а које одражавају квалитет стечених знања и вештина.
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан) и изражава квалитет стечених знања и вештина.

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

Евиденција:

Прилог 8.1 Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту

Стандард 9: Наставно особље

 

Наставници и сарадници који су ангажовани на студијском програму основних академских студија мехатроника представљају компетентан кадар из ове области. За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама. На реализацији студијског програма основних академских студија Мехатроника ангажовано је 52 наставника и сарадника, од чега 16 у звању редовног професора, 10 у звању ванредног професора, 6 у звању доцента, 1 као предавач и 19 сарадника.

Листа наставника на студијском програму, као и сви релеватни подаци о њиховим компетенцијама и предметима за које су задужени, јавно су доступни у виду Књиге наставника.

Технички факултет у Чачку има Правилник о избору у звања, који је јавно доступан документ и чији садржај је усклађен са Законом о високом образовању, са Правилником о поступку за давање сагласности стручних већа Универзитета у Крагујевцу на одлуке о избору наставника, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Техничког факултета.

Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи 
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2 Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму
Табела 9.4 Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма (електронски формулар)
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма (електронски формулар)

Евиденција:

Прилог 9.1 Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму 
Прилог 9.2a Правилник о избору наставника
Прилог 9.2b Правилник о начину и поступку стицања звања
Прилог 9.3  Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4  Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5  Књига наставника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.5а  Књига сарадника ангажованих на студијском програму
Прилог 9.6  Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)  

Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма основних академских студија МЕХАТРОНИКА обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Технички факултет поседује укупну површину од 5414,075 m2 од чега библиотека и читаоница заузимају 200,5 m2 са 19397 библиотечких јединица, а канцеларије и кабинети заузимају простор од 598,54 m2. Факултет поседује: учионице и слушаонице чија је површина 1091,42 m2, лабораторијски простор од 1012,56 m2, рачунарске учионице са 338 m2 и 84 умрежена рачунара намењених искључиво наставним активностима, као и 146 рачунара намењених истраживачком раду наставника и сарадника, као и раду служби.

Настава се изводи у учионицама и амфитеатрима, лабораторијама и рачунарским  учионицама, класичним путем, путем мултимедијалних презетација, интерактивно, преко радионица и др, што је омогућено применом савремених презентацијских средстава и  коришћењем савремне лабораторијске опреме.

Предмети су покривени одговарајућом литературом која се налази у библиотеци Факултета, као и електронским материјалима који су доступни студентима преко Web портала факултета.

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму
Табела 10.2  Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4 Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји)

Евиденција:

Прилог 10.1 Књига инвентара
Прилог 10.2 Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.

Стандард 11: Контрола квалитета    

 

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада наставника и сарадника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација.
Контрола квалитета је регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима.

Обавља се у унапред одређеним временским периодима, према Правилнику о самовредновању.

Одговорне су Комисија за контролу и обезбеђење квалитета (члан 20. Одлуке о изменама и допунама Статута) и Комисија за самовредновање.
У све процесе контроле и обезбеђења квалитета укључени су студенти као чланови Комисије за обезбеђење квалитета, Комисије за самовредновање и у оквиру посебних активности Студентског парламента.

Табела 11.1 Листа чланова комисије за обезбеђење квалитета

Евиденција:

Прилог 11.1  Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  
Прилог 11.2  Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.2а Одлука о именовању комисије за квалитет
Прилог 11.2б Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.3  Правилник о уџбеницима
Прилог 11.4 Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет

 

Стандард 12: Студије на даљину

На овом студијском програму нису предвиђене студије на даљину, али се користе могућности електронске комуникације наставника и студената, електронских консултација и електронскa дистрибуција материјала.

Табеле

Уз Стандард 5:
Табела 5.1: Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм (docimage 354 KB)
Табела 5.2: Спецификација предмета (docimage 173.5 KB)
Табела 5.2А: Спецификација стручне праксе (docimage 124 KB)
Табела 5.2Б: Спецификација завршног рада (docimage 123.5 KB)
Табела 5.3: Изборна настава на студијском програму (docimage 216.5 KB)
Табела 5.4: Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета (docimage 254 KB)

Извештај о параметрима студијског програма (pdfimage 129.4 KB)

Уз Стандард 7:
Табела 7.1: Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години (docimage 58.5 KB)

Уз Стандард 8:
Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на испиту (docimage 158 KB)
Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму (docimage bytes)

Уз Стандард 9:
Табела 9.0: Укупни подаци о наставном особљу у установи (листа формирана за електронски формулар)
Табела 9.1: Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.2: Листа наставника ангажованих на студијском програму
Табела 9.3: Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму (docimage 96.5 KB)
Табела 9.4: Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Уз Стандард 10:
Табела 10.1: Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму (docimage 114 KB)
Табела 10.2: Листа опреме за извођење студијског програма (docimage 238.5 KB)
Табела 10.3: Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм (docimage 330 KB)
Табела 10.4: Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму (docimage 290.5 KB)
Табела 10.5: Покривеност обавезних предмета литературом (docimage 156 KB)

Уз Стандард 11:
Табела 11.1: Листа чланова комисије за контролу квалитета (pdfimage 557.8 KB)

Прилози

Уз Стандарде 1, 2 и 3:
Прилог 1.1: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

Уз Стандард 4:
Прилог 4.1: Додатак дипломи (pdfimage 2 MB)

Уз Стандард 5:
Прилог 5.1: Распоред часова (pdfimage 2 MB)
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 275 KB)
Прилог 5.3: Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе (pdfimage 4 MB)

Уз Стандард 6:
Прилог 6.1, 6.2 и 6.3: Документација о најмање три акредитована инострана програма са којим је програм усклађен (pdfimage 167 KB)
Прилог 6.4: Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама(pdfimage bytes)

Уз Стандард 7:
Прилог 7.1: Конкурс за упис студената (pdfimage 637.1 KB)
Прилог 7.2: Решење о именовању комисије за пријем студената (pdfimage 2.4 MB)
Прилог 7.3: Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) (pdfimage 361.9 KB)

Уз Стандард 8:
Правилнику о полагању испита и оцењивању
Прилог 5.2: Књига предмета (pdfimage 275 KB)

Уз Стандард 9:
Прилог 9.1: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму
Прилог 9.2: Правилник о избору наставника (pdfimage 750.1 KB)
Прилог 9.3: Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму
Прилог 9.4: Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи
Прилог 9.5: Књига наставника ангажованих на студијском програму - Јединствена књига на нивоу установе
Прилог 9.6: Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)

Уз Стандард 10:
Прилог 10.1: Извод из Књиге инвентара (pdfimage 699.7 KB)
Прилог 10.2: Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. (pdfimage 751.5 KB)

Уз Стандард 11:
Прилог 11.1: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма (pdfimage 983.2 KB)
Прилог 11.2: Јавно публикован документ - Политика обезбеђења квалитета (pdfimage 168.2 KB)
Прилог 11.3: Правилник о уџбеницима (pdfimage 392.7 KB)
Прилог 11.4: Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (pdfimage 134.5 KB)


- Извештај 1: Извештај о параметрима студијског програма (подаци пренети из обрађеног електронског формулара)
- Извештај 2: Број наставника према потребама студијског програма
- Извештај 3: Број сарадника према потребама студијског програма


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css