Повратак

Књига ментора - Djukic R. Slobodan (58.5 k)


Презиме, средње слово, име Ђукић Р. Слободан
Звање Ванредни професор
Ужа научна област Електроника
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2004 Технички факултет Чачак Електроника
Докторат 1999 Технички факултет Чачак Електроника
Диплома 1974 Електротехнички факултет Београд Електроника
Списак дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година
Р.Б. Наслов дисертације Име кандидата *пријављена ** одбрањена
         
*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)
Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
Р.Б.   M
1. S. Djukić, N. Mitrović  , A spectro-radiometric method of determining the temperature of amorphous ribbons during annealing electric current, Science of Sintering, Vol. 30(2) Spec. Issue, p. 123-131, 1998 23
2. D. Stojanović. S. Djukić, R. Simeunović , Nanocrystalline Materials in Power Transformers for Switched Mode Power Supplies, Science of Sintering, Vol. 31(3), p207-218, 1999. 23
3. N. Mitrović, S. Djukić and S.Djurić  Crystallization of the Fe-Cu-M-Si-B (M=Nb,V) Amorphous Alloys by direct Current Joule Heating, IEEE Transactions on Magnetics 36(5): 3858-3862 Part 2, 2000 22
4. N. Mitrović, S. Djukić, A. Maričić, P. Petrović, A. Kalezić-Glišović  Magneto-impedance Effect in Joule-heated Fe-Al-Ga-P-C-B Metalic Glass with a Large Supercooled Liquid Region, Sceince of Sintering Current Problems and new Trends, Belgrade 2003, p.351-358 33
5. S. Djukić, R. Simeunović, A. Maričić  The influence of structural changes on electrical and magnetic properties Co84Fe5.3Si8.2B4.2 amorphous alloy, Science of Sintering, Vol 37 p.231-235, 2005 23
6. N.Mitrović, S. Roth, S. Djukić and J. Eckert Magnetic softening of metallic glasses by current annealing technique, Properties and Applications of Nanocristalline Alloys from Amorphous Precursors, 331-344, 2005, Kluwer Academic Publishers 14
7. S. Djukić,  The Analysis of Full-Wave Wide-Band Precision Rectifier with Modified Second Type Current Conveyor, Facta Universitatis (Nis), Ser: Elec. Eng. Vol. 20,no 2, August 2007, 215-221 51
8. Mitrovic NA,Djukic S, Roth S, Eckert J  Magnetoresistance and magnetoimpedance effects in DC Joule heated Fe72Al5Ga2P11C6B4 amorphous ribbons Czechoslovak Journal of Physics 54: D157-D160 Part 1 Suppl. D, 2004 23
9. P. M. Nikolić, D. T. Luković, M. V. Nikolić, S. Djurić, S. M. Savić, A. M. Milovanović, S. R. Djukić, and B. Stamenović, Photoacustic characterization of natural mineral pyrite (FeS2) Eur. Phys. J. Special Topisc 153, 187-189 (2008) 23
10 P. M. Nikolić, D. T. Luković, S. M. Savić, A. M. Milovanović, S. R. Djukić, M. V. Nikolić, and B. Stamenović Thermal diffusivity of sintered 12CaO×7Al2O3 Eur. Phys. J. Special Topisc 153, 183-186 (2008) 23
11 A. Kalezić-Glišović, N. Mitrović, A. Maričić, S. Djukić and R. Simeunović, Study of Stress-anealing Enhancement of Magnetoimpedance Effect in  Fe89.8Ni1.5Si5.2B3C0.5 Metallic Glass Ribbons  Acta Physica Polonica A, Vol. 113(1), 2008, p. 103-106. 23
12  С. Ђукић, Једна реализација прецизног, широкопојасног, температурно стабилног усмерача за мале сигнале са струјним преносницима, XLIV конференција за ETRAN свеска I, стр. 80-82, Соко Бања 2000.                                                                                                                 63
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 8
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 8
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css