Повратак

Књига ментора - Dragicevic M. Snezana (63.5 k)


Презиме, средње слово, име Драгићевић М. Снежана
Звање Ванредни професор
Ужа научна област Процесно-енергетско машинство
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2008. Универзитет у КрагујевцуТехнички факултет Чачак Термоенергетика, Термотехника
Докторат 2003. Универзитет у Новом СадуТехнички факултет „М.Пупин“ Зрењанин Термоенергетика
Диплома 1993. Универзитет у Београду, Машински факултет Термотехника
Списак дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година
Р.Б Наслов дисертације Име кандидата *Пријављена **Одбрањена
  - - - -
*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)
Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
    М
1 M. Bojić and S. Dragićević, ”Milp Оptimization of Еnergy Supply by Using a Boiler, a Condensing Turbine and Heat Pump”, Energy Conversion and Management, Vol. 43, No. 4, 2002, pp. 591-608. 22
2 M. Bojić and S. Dragićević, ”Optimization of Steam Boiler Design”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part A: Journal of Power and Energy, JPE 203, Vol. 220, No. 46, 2006, pp. 629-634. 23
3 S. Dragićević and N. Vučković, ”Evaluation of Distributional Solar Radiation Parameters of Cacak Using Long-Term Measured Global Solar Radiation Data”, Thermal Science, Vol. 11, No. 4, 2007, pp. 125-134. 23
4 R. Krneta, M. Bjekić, A. Peulić, and S. Dragićević, ”Dynamic Analysis of Temperature and Heat Gains in Classrooms with Different Type of Windows”, Thermal Science, Vol. 10, No. 4, 2006, pp. 219-227. 23
5 R. Krneta, M. Bjekić, and S. Dragićević, ”Review of Building Energy Simulation Process”, Scientific bullten of the «Politehnica» Trans. on Power Engineering, Tom 48(62), Fascicola 1-2, Proceedings of the 5th International power system conference, Timisoara, 2003, pp 307-318. 33
6 R. Krneta, M. Bjekić, S. Dragićević, and P. Petrović, ”Computer Simulation Application for School Energy Building Performance”, International Congress on Energy Efficiency and Renewable Energy Sources in Industry and Construction, Plovdiv, Bulgaria, April 13-15, 2005, pp 244-250. 33
7 С. Драгићевић, Р. Крнета и М. Бјекић, ”Анализа могућности повећања енергетске ефикасности школских објеката у Општини Чачак са аспекта фасадних прозора”, 36. међународни конгрес о грејању, хлађењу и климатизацији -КГХ, Београд, 30. 11 - 2. 12. 2005, стр. 195-201. 33
8 R. Krneta, S. Dragićević, and M. Bjekić, ”Validation of Software Packet Design Builder for Building Energy Simulation”, 14th International Expert Meeting „Power Engineering 2005“, 10-12 maj, Maribor, Slovenia (zbornik radova na CD), 2005, p. 67. 33
9 С. Драгићевић, Р. Крнета, Н. Оцокољић и П. Домановић, ”Модернизација даљинског грејања града Чачка”, 38. конгрес КГХ, Београд, 5-7. 12. 2007, стр. 189-196. 33
10 S. Ćurčić, M. Đurić, S. Milunović, and S. Dragićević, ”The Use of Biomass and Wood Waste from Munici-pal Systems Like Energy Sources”, 26th International Conference Science in Practice, 2008, Osijek, Croatia. 33
11 S. Dragićević and M. Bojić, ”Optimization of a Steam Boiler Using by Linear Programming Method”, «Facta Universitatis», Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 10, 2003, pp. 1407-1414. 51
12 С. Драгићевић, А. Пеулић и Р. Крнета, ”Могућност примене fuzzy логике у регулацији концентрације штетних продуката сагоревања котла”, Енергија, економија, екологија, Број 3-4, Година IX, 2007, стр. 50-54. 51
13 С. Драгићевић и М. Ламбић, Утицај радних и конструктивних параметара на енергетску ефикасност активног соларног зида”, Енергетске технологије, Бр. 1, 2004, стр 3-7. 52
14 С. Ћурчић, М. Бјекић и С. Драгићевић, Енергетски потенцијал биомасе и отпадног дрвета из урбаног дела Чачка, «Енергетске технологије», Бр. 1, 2007, стр. 26-29. 52
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 5
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 4
Тренутно учешће на пројектима Домаћи:  2 – Национални програм Енергетске ефикасности Међународни: -

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css