Повратак

Књига ментора - Jordovic A. Branka (63.5 k)


Презиме, средње слово, име Јордовић А. Бранка
Звање редовни професор
Ужа научна област материјали
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 1997 Технички факултет, Чачак материјали
Докторат 1987 Технолошко- -металуршки факултет, Београд материјали
Диплома 1970 Технолошко- металуршки факултет, Београд металуршко инжењерство
Списак дисертација у којима је наставник ментор или је био ментор у претходних 10 година
Р.б. Наслов дисертације Име кандидата *пријављена ** одбрањена
         
*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)
Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
Р.б   М
1. Branka Jordović, D.Krsmanović, I.Arsentyeva, Changes of the grain size during non-isothermal sintering of iron powder compacts, Sci.Sinter., Vol 30, (1998), p.149-155. 23
2. B. Jordović, I.Arsentyeva, D.Krsmanović, Studing the microstructure evolution of powder compacts of electrolytic nickel during non-isothermal sintering, Folia Anatomica, Vol 26, Suppl. 1, (1998), p.74-77. 23
3. O. Milošević, L. Mančić, B. Jordović, R. Marić, S. Ohara, T. Fukai, Processing Gd2O3 : Eu phosphor particles through aerosol route, J. Materials Processing Tehnology 6900, (2003), p. 1-5 21
4. V.A. Blagojević, A.M. Maričić, B. Jordović and D. M.Minić, “Syntesis and characterization of cobalt powders”, Science of Sintering: Current problems and new trends, Beograd 2003, 465-470. 33
5. N. Mitrović, R. Simeunović, A. Maričić, B. Jordović, Synthesis, Preparation and Propertis of New Fe – based Soft Magnetic Amorphous Alloy with a large Supercooled Liquied Region, Materials Science Forum, vol 453-452, (2004), p. 367-374 22
6. B. Zlatičanin, S. Djurić, B. Jordović, B. Radonjić, “The effect of magnesium content on the microstructure and properties of Al-Cu-Mg alloy”, Materials Science and Technology, Vol. 20 (2004), p. 138-140. 22
7. N. Mitrović, B. Čukić, B. Jordović, S. Roth, M. Stoica, Microstructure and microhardness curent annealed Fe65,5Cr4Mo4Ga4P12C5B5,5 bulk metallic glass, Materials Science Forum, vol 555, (2007), p. 521-526 22
8. Janković-Castvan I, Lazarević S, Jordović B, Petrović R, Tanasković D, Janaćković D, "Electrical properties of cordierite obtained by non-hydrolytic sol-gel method",  JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 27 ,13-15, (2007), p. 3659-3661 21
9. M. Stevanović, Ignjatović N, B.  Jordović, D. Uskoković, "Stereological analysis of  the poly-(DL-lactide-co-glycolide) submicron sphere prepared by solvent/non-solvent chemical methods and centrifugal processing", Journal of Materials Science – Materials in Medicine 18 (7), (2007), p. 1339- 1344.     22
10. M. Stevanović, J. Savić, B. Jordović, Dragan Uskoković, Fabrication, in vitro degradation and the release behaviors of poly (DL- lactide – co - glycolide ) nanospheres containing ascorbic acid, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Vol. 59, 2007, p. 215-223 22
11. Magdalena M. Stevanović, Branka Jordović, Dragan P. Uskoković, Preparation and Characterization of Poly (D,L- lactide – co - glycolide ) nanoparticles containing ascorbic acid, Journal of Biomedicine and Biotechnology, Vol. 2007, (Article ID 84965) p. 1-8, 22
12. Z.Anđić, M.Tasić, M.Korać, B.Jordović, A.Maričić, “Influence of alumina content on the sinterability of the Cu-Al2O3 pseudo alloy (composite)”, Materials and technology, vol. 38 (2005), p. 245-248. 51
13. A. Pataric, Z. Gulisija, B. Jordovic, Microstructure and characterization of electromagnetic casting Al 2024 alloy ingots, Matalurgija, vol. 47 , (2008), p.343-346. 23
14. I. Jovanovic, B. Jordovic, M. Petkovic N. Ignjatovic, D. Uskokovic , Preparation of smallest microparticles of poly-D,L-lactide by modified precipitation method: Influence of the process parameters, Microscopy Research and Technique, (2008) vol.71 br.2 str. 86-92 22
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 52 (Science citation index; Web of science do 2007)
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе           40
Тренутно учешће на пројектима Домаћи    1 Међународни    
Усавршавања Max-Plank Институт, Штутгарт (1989)Клинички Центар, Љубљана (2000)Металуршки институт, Љубљана (2000)
Други подаци које сматрате релевантним
Аутор и коаутор је око 240 научних радова, 2 уџбеника, 1 књиге и 1 монографије. Руководилац и учесник на 14 пројеката код Министарства науке и 5 међународних пројеката. Рецезент је већег броја књига, научних чланака и пројеката. Члан експерског тима и одбора за хемију и хемијску технологију МНТ Републике Србије. Руководилац 3 магистарске теза и члан комисија за одбрану око 30 докторских и магистарских теза на другим универзитетима(Србија и Црна Гора). Аутор једног реализованог патента. Члан већег броја изборних комисија за стицање научних и истраживачких звања на свим  универзитетима. Члан већег броја научних и стручних удружења. Члан је Академије инжењерских наука Србије .

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css