Повратак

Књига ментора - Mijailovic R. Vladica (56 k)


Презиме, средње слово, име Мијаиловић Р. Владица
Звање Ванредни професор
Ужа научна област Електроенергетски системи
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2005 Технички факултет у Чачку Електроенергетика
Докторат 1999 Електротехнички факултет у Београду Електроенергетика
Диплома 1991 Електротехнички факултет у Београду Електроенергетика
Списак дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година
Р.б. Наслов дисертације Име кандидата *пријављена ** одбрањена
         
*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)
Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
Р.б.   М
1 J. Nahman and V. Mijailović, ”Optimal sparing for SF6 gas insulated substations”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol.21, No.1,  33-38, Januar 1999. 23
2 V. Mijailović, ”Probabilistic Method for Planning of Maintenance Activities of Substation   Components, Electric Power Systems Research, 64(2003), 53-58 23
3 V. Mijailović, ”Method for Effects Evaluation of Some Forms of Power Transformers Preventive Maintenance”,  Electric Power Systems Research, EPSR 78(2008), 765-776 23
4 Ј. Нахман и В. Мијаиловић, Високонапонска постројења, Беопрес Београд, 2000. 42
5 Ј. Нахман и В. Мијаиловић, Одабрана поглавља из високонапонских постројења, Електротехнички факултет Београд, 2002. 42
6 Ј. Нахман и В. Мијаиловић, Разводна постројења, Електротехнички факултет Београд, 2005. 42
7 В. Мијаиловић, ”Скраћење времена трајања отклањања крупних кварова u SF6-постројењима”, Електропривреда, бр.4, 2000. 51
8 В. Мијаиловић и М. Белчевић, ”Снижење нивоа губитака у нисконапонској мрежи ЈП “Електросрбија" Краљево”, Електропривреда, бр.4, 2000. 51
9 В. Мијаиловић, ”Одржавање енергетских трансформатора - погонска искуства”, Електропривреда, бр.3, 2003. 51
10 В. Мијаиловић, ”Предлог модела за процену ефеката различитих видова превентивног одржавања енергетских трансформатора”, Електропривреда, бр.4, 2005. 51
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 3
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 3
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css