Повратак

Књига ментора - Vulicevic M. Ljubomir (53 k)


Презиме, средње слово, име Вулићевић М. Љубомир
Звање Редовни професор
Ужа научна област Материјали
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 1995 Технички факултет Чачак Материјали
Докторат 1984 ЦМС БУ, Београд Материјали
Диплома      1971    Технол.-мет. Фак. БУ, Београд      Хем. инжењерство
Списак дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година
Р.Б. Наслов дисертације Име кандидата *Пријављена              **Одбрањена
1. Утицај термичког третмана на електричне и магнетне особине наноструктурних прахова добијених метастабилних феримагнетних фаза система Fe-O Славко Вардић 13.07.2005. год.  
2. Оптичке карактеристике материјала и метролошко обезбеђење Вељко Зарубица 02.10. 2006. год.  
*Година  у којој је дисертација пријављена (само за дисертације које су у току), ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода)
Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
Р.Б.   M
1 M. Srećković, Lj. Vulićević, Ž. Tomić, and V. Rajković, Guide of Laser Damages on the Surface of some Modern Materials, Technical Faculty of Čačak, 2004. 14
2 Lj. Vulićević, N. Ivanović, A. Maričić; M. Srećković, S. Vardić; M.Plazinić; Ž. Tomić , Hydrothermal Treatment of Electrochemically Synthesised Nanocrystalline Magnetic Iron
Oxide Powder , Sci. Sint. Vol 39 No1 (2007) pp.85-91.
23
3 Lj. Vulićević, N. Ivanović, N. Popović, V. Kusigerski, M. Srećković, Ž. Tomić, and S. Vardić, Reduction of Nanometric Magnetite Powder, Materials Science Forum Vol. 555 (2007) pp. 273-278 23
4 M. Srećković, Lj. Vulićević, S. Bojanić, and V. Rajković, “Contribution to Prognoses of Laser Treatment's Efficiency for Different Materials”, Journal of Optics, Vol. 27, No. 1, 1998, pp. 13-25. 23
5 V. Paunović, D. Stefanović, Lj. Vulićević, and V. Dimić, Microstructural Caracterisation of BaTiO3-Composite Materials, in the book: Advanced Science and Tecnology on Sintering, Kluwer Academic Plenum, 1999, pp. 407-412. 14
6 Lj. Vulićević, D. Stefanović and L. Lukić, “Composite with barium titanate as disperse phase”, Engineering Materials, Vol. 9, No. 1, 1999, pp. 83-88. 23
7 M. Srećković, A. Kovačević, S. Bojanić, and Lj. Vulićević, “Damages Induced by Laser Beam in Organic Materials”, Laser Physics, Vol. 1, No. 3, 2000, pp. 1-7. 23
8 M.Srećković, N. Ivanović, V. Rajković, S. Bojanić, Lj.Vulićević, et al.,  Laser interaction with some Bi-ferrites, J. Mat. Sci. Lett. 22, 2003 1727-1730. 23
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 1
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 8
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css