ПовратакИме, средње слово, презиме

Биљана  М. Анђелић

ЈМБГ

2204948787824

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1976. год.

Ужа научна односно уметничка област

Металургија-Материјали

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2003.

Технички факултет,Чачак

Материјали

Докторат

1997.

Технолошко-металуршки факултет, Београд

Металургија

Магистратура

1984.

Технолошко-металуршки факултет, Београд

Металургија

Диплома

1971.

Технолошко-металуршки факултет, Београд

Металургија гвожђа и челика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија 

Часова активне наставе

1.

Електротехнички материјали

Електротехн. и рач. инж, ОАС[1]

1

3.

Технички материјали

Мехатроника,  ОАС

2,5

3.

Хемијске технологије

Техника и информатика,  ИАС[2]

3,5

4.

Увод у техничке системе

Техника и информатика,  ИАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

1

5.

Савремени материјали

Мехатроника,   ДАС[3]

2,58

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

LJ.Vulićević, B. Jordović, B.Anđelić, V. Petrović: A Contribution to Studying MicrostructuralChangeduring Sintering in the System ZnO-B2O3 Using Quantitative Microscopie Method, Science of Sintering, 19(1987), 3, pp. 161-165

2.

B.Anđelić,N. Novović-Simović, N. Vidojević: Kinetics of the Ageing Process of Maraging Steel of the Fe-Ni-Co-Mo-Ti type, Bulletin de la Societe Chimique, 46(1981),11, pp. 703-708

3.       

V. Šijački, Žeravčić, G. Bakić, B.Anđelić, M. Đukić: Review of Corrosion Damages of Water-Steam System of Domestic Fossil Fuel Plant in Regard to Quality of Build up Materials, Physico-Chemical Mechanics of Materials, Spec.Issue, No 3 (2002) Vol. 1, pp. 57-62

4.

B.Anđelić: Tempering of W-Mo-V High-Speed Steels, Materials Protection, No3(1998), pp. 21-26

5.

M. Srećković, V. Šijački Žeravčić,B.Anđelić: CO2 Laser Ablation der Metalle,Scientific Bulletin of the Polit.University of Timisoara-Тransaction on Mechanics,Vol.47(61), No1(2002)pp117 122

6.

V. Šijački Žeravčić,A. Voldemarov, G. Bakić, M. Đukić, B.Anđelić: Estimation of Remaining Life an Probability of Failure of Boiler Tubes with Active Corrosion Defects, Physico-Chemical Mechanics of Materials,Spec.Issue, No4 (2004) Vol. 1, pp. 58-63

7.

V. Šijački Žeravčić,G. Bakić, M. Đukić, B.Anđelić, D. Milanović: Malfunctioning during Service Life, pp. 193-208, in International Monograph – From Fracture Mechanics to Structural Integrity Assessment,Belgrade,2004, p.386, ISBN 86-905595-0-7, CIP 620.172.24 (082), 620.169.1 (082)

8.

Корозија термоенергетских постројења (група аутора), Монографија националног значаја, Београд, 2002, 101 стр., ISBN 86-83871-02-09, CIP 620.193

9.

B.Anđelić,V. Šijački Žeravčić, M. Đukić,G. Bakić: Destabilization of Retained Austenite during Multiple Tempering of High-Speed W-Mo-V Steel,11th International Conference on Fracture, Mart 20-25, 2005., Torino, Italy, Proceedings, pp. 773-777

10.   

B.Anđelić,V. Šijački Žeravčić: Continuous Tempering of W-Mo-V High-Speed Steel after Deep Cooling in Liquid Nitrogen, Third International Congress-Mechanical Engineering Technologies 01,Sofia, Bulgaria, 24-26 june 2001., Proceedings, pp. 641-643

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

0

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

2 прој.-ТР и ЕЕ

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор или коаутор 100 научно-стручних радова, коаутор 3 монографије, рецензент 1 књиге, коаутор 45 елабората, експертиза и других стручних извештаја.[1] Основне академске студије

[2] Дипломске академске (интегрисане) студије

[3] Дипломске академске студије


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css