ПовратакИме, средње слово, презиме

Цариша Х. Бешић

ЈМБГ

1608959710629

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

2007. год.

Ужа научна односно уметничка област

Индустријско инжењерство

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет Чачак

Индустријско инжењерство

Докторат

2005.

Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин

Менаџмент

Магистратура

2001.

Економски факултет Суботица

Маркетинг менаџмент

Диплома

1997.

Економски факултет Суботица

Унутрашња и спољна трговина

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Индустријско инжењерство

Електротехн. и рач. инж, ОАС Мехатроника, ОАС

2,5

2.

Бенчмаркинг

Инжењерски менаџмент, ОАС

Информационе технологије, ОАС

3

3.

Франшизинг

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

4.

Менаџмент услугама

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

5.

Менаџмент промена

Предузетнички менаџмент, ОАС, Информационе технологије, ОАС

2,5

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

БЕШИЋ Ц., АЛИБАШИЋ Х., Креативност и иновација као круцијални фактори управљања људима, Међународни научни скуп “Процеси интеграције у Европи”, Економски факултет, Ниш, 18.10.2005, стр. 121-128.

2.

ЂОРЂЕВИЋ Д., БЕШИЋ Ц., The Measurement of the Beneficiares Satisfaction of High Education Organization – Premise for Aims Realization of European Integration Deployment in the Domain of Education, ANNALS of the ORADEA UNIVERSITY,Fascicle of Management end Technological Engineering, Jun 2006, pages 1531-1534.

3.

САЈФЕРТ В.,САЈФЕРТ З., ЂОРЂЕВИЋ Д., БЕШИЋ Ц.,ТОШИЋ Б., ШЕТРАЈЧИЋ Ј., Euler’s Difference Equation, Proceedings of the 8th WSEAS Int. Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics,Vancouver, Canada, June 19-21, 2007, pages 239-242.

4.

РАДУЛОВИЋ Б., БЕШИЋ Ц., Pisarnica three – tier intranet application, Communications in Dependability and Quality Management, An International Journal, Special Issue, Benchmarking for Competitiveness Improvement, Volume 9, Number 2, Year 2006, pages 18-25, Cacak, Serbia.

5.

БЕШИЋ Ц., БЕШИЋ С.,Менаџмент људским ресурсима у јавном сектору, Научно-стручни часопис Менаџмент, иновације, развој, број 4-5, јули-октобар 2007., Друштво за менаџмент, иновације и развој “Сбија инвент”, Зрењанин, стр. 35-39.

6.

БЕШИЋ Ц., Утицај компјутерског МИС-а на остваривање пословне изврсности пословног субјекта, Симпозијум о рачунарским наукама и информационим технологијама“YU ИНФО 2005”, Копаоник, 7-11.3.2005. (Зборник радова штампан на ЦД-у, рад има 8 страна)

7.

БЕШИЋ Ц., Утицај експертних система и вештачке интелигенције на  остваривање пословне изврсности пословног субјекта, X научно-стручни скуп “Информационе технологије”, Жабљак, 27. март – 4. април 2005. (Зборник радова штампан на ЦД-у, рад има 4 стране)

8.

РАНКОВИЋ Д., БЕШИЋ Ц., Стратегија развоја малих и средњих предузећа, Научно-стручни скуп Развој, коришћење и одржавање хидрауличних и пнеуматских компоненти система,Друштво за техничку дијагностику “ТЕХДИС” – Смедерево, Вршац 16.11.2007. (Зборник радова штампан на ЦД-у, рад има 5 страна)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

20

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1 x 3 = 3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: 1

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним: SCI Beta = 18 x 2 = 36

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css