ПовратакИме, средње слово, презиме

Мирослав М. Бјекић

ЈМБГ

2808966782816

Звање

доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак,

1991. год.

Ужа научна односно уметничка област

Електричне машине, Електромоторно погони

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет, Чачак

Индустријска електроенергетика

Докторат

2006.

Технички факултет Чачак

Електромоторни погони

Магистратура

1995.

Електротехнички факултет Београд

Електричне машине

Диплома

1991.

Технички факултет Чачак

Индустријска енергетика

Докторат

2006.

Технички факултет Чачак

Електричне машине

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Електричне машине 1

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

2.

Електричне машине 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС

3,5

3.

Електромоторни погони

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Регулација електромоторних погона Електротехн. и рач. инж, ДАС 0,94

5.

Управљање електромоторним погонима

Електротехн. и рач инж. – ДУ, ДАС

2

6. Виртуелна инструментација Електротехн. и рач инж. – ДУ, ДАС 1
7. Практикум – Пројектовање SCADA система Електротехн. и рач инж. – ДУ, ДАС 1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Оригинални образовни рачунарски софтвери: Анимација магнетних поља електричних машина наизменичне струје, Намотавање трофазних асинхроних машина, Компјутерска симулација рада осцилоскопа, Симулација статичких природних и вештачких карактеристика мотора ЈС са паралелном и редном побудом, Статичке карактеристике и кружни дијаграм асинхроне машине.

2.

Krneta, R, Bjekić, M., Dragićević, S (2003): Review of building energy simulation process, The 5th International Power Systems Conference, Timisoara, November 2003, Romania, pp 307-318, Tom 48 (62), ISSN 1582-7194.

3.

Bjekić, M (2006): Determing static torque characteristics of permanent magnet step motor, International PhD- seminar Computational Electromagnetics and Technical Applications, Banja Luka, 28.8 -1.9, 2006, pp 5-10. ISBN 99938-793-5-5.

4.

Bjekić, M (2006): Numerical Simulation, Measuring and Foreseeing Dynamic Characteristics of the Energetic Permanent Magnet Step Motor, 51st Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Universitat Ilmenau, CD Proceedings, September 11-15, 2006, ISBN 3-938843-15-2.

5.

Докторска дисертација Бјекић. М (2006): Предвиђање и естимација динамичких карактеристика корачних мотора симулацијом електромеханичких појава, Чачак, Технички факултет, 2006.

6.

Сретеновић, Д, Добричић, М, Бјекић, М., (2007): Збирка решених задатака из Електромоторних погона, Едиција Академија, књига 13, Висока школа техничких струковних студија Чачак, 93 стр., ISBN 978-86-86139-18-4.

7.

Бјекић М, Росић М. (2008) „Контакторска опрема у погону асинхроног мотора“, лабораторијски практикум са CD-ом, Технички факултет Чачак, 2008, ISBN 978-86-7776-071-7

8.

Бјекић M, Стевић З, Миловановић А., Антић С. (2009), „Регулација електромоторних погона“, универзитетски уџбеник, Технички факултет, 2009 ISBN 978-86-7776-099-1

9.

Бјекић M, Стевић З, Миловановић А., Антић С. (2009), „Регулација електромоторних погона“, универзитетски уџбеник, Технички факултет, 2009 ISBN 978-86-7776-099-1

10.   

Бјекић М, Вујичић М., Божић М. (2010)„ SCADA систем континуалне регулација нивоа воде коришћењем PLC-a“, ТИО 2010, Технички факултет Чачак, 7-9. мај 2010, стр 346-351

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

/

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

/

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: 2

Међународни: 0

Усавршавања

Једномесечни боравак на Техничком универзитету Илменау, Немачка

Други подаци које сматрате релевантним

Коаутор и реализатор 4 програма стручног усавршавања наставника акредитованог од стране Министарства просвете и спорта

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css