ПовратакИме и презиме

Драгана Р. Бјекић (рођ. Петровић)

ЈМБГ

1603965787828

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1989. год.

Ужа научна односно уметничка област

Психолошке и педагошке дисциплине

Академска каријера

Година

Институција

Област  (предмети)

Избор: ванр. проф.

2006.

Технички факултет у Чачку

Психологија, Педагогија, Комуникације

Избор: доцент

1999.

Технички факултет у Чачку

Псих., Пед., Комуникације

Избор ас. припр, ас.

1989., 1995.

Технички факултет у Чачку

Психологија, Педагогија

Докторат

1999.

Филозофски факултет у Београду

Психологија (педагошка)

Магистратура

1993.

Филозофски факултет у Београду

Психологија (педагошка)

Диплома 1 и 2

1988.

Филозофски факултет у Београду

1. школска психологија-педагогија

2. психологија (клиничка)

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

Назив предмета    

Назив СП, врста студија

Часова АН.

1.

Психологија

Техника и информатика, ИАС, Информационе технологије, ОАС

2,5

2.

Педагогија

Техника и информатика, ИАС

2,5

3.

Комуникологија

Електротехн. и рач. инж ОАС, Мехатроника ОАС,  Инжењерски менаџмент, ОАС, Техника и информатика, ИАС

2

4.

Настава и учење у електронском образовању

Техника и информатика, ДАС

2

5. Образовање одраслих и целоживотно учење Техника и информатика, ДАС 1+0
6. Mетоде истраживања и комуникације Електротехн. и рач. Инж. ДУ, ДАС 2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) - за различите предмете диференцирана листа

1.     

Бјекић,Д. (1999). Професионални развој наставника, монографија, Ужице: Учитељски факултет.

2.     

Бјекић,Д. (2000). Успешност у настави и емпатија наставника, Психологија, XXXIII,3-4/2000

3.     

Бјекић, Д., Бојовић, М., Златић, Л. (2003). Комуникација у учионици: одговорности наставника, Васпитање и образовање, 1: 111-132.

4.     

Milosevic, D., Brkovic, M., Bjekic,D. (2006). Designing lesson content in adaptive learning environments, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 2(1), Available on  http://www.online-journals.org/index.php/i-jet

5.     

Bjekić, D., Zlatić, L. (2006). Effects of professional activities on the teachers’ communication competencies development, The 31th  Annual ATEE Conference Ljubljana-Portorož,(a) Book of Abstracts, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 59-60. (b) in Brejc, M. (ed.): Co-operative Partnerships in Teacher Education, Ljubljana: National School for leadership in Education, pp. 163-172; доступно на http://www.pef.uni-lj.si/atee/978-961-6637-06-0/163-172.pdf

6.     

Бјекић, Д., Дуњић-Мандић, К. (2007). Стилови учења и професионалне преференције матураната гимназије, Педагогија 1(LXI), 48-59.

7.     

Бјекић, Д. (2007). Комуникологија: основе педагошког и пословног комуницирања, уџбеник, Чачак: Технички факултет.

8.     

Бјекић, Д., Крнета, Р., Милошевић, Д. (2008). Компетенције за е-наставу у систему професионалних компетенција наставника основне школе, Иновације у настави, 21(2), 7-20.

9.     

Бјекић, Д., Бојовић, М.,Драгићевић, С., Бјекић, М. (2008). Развој техничке компетентности, Педагогија, XLII(1), 50-61.

10. 

Бјекић, Д. (2009). Методе истраживања и научна комуникација, скрипта, Чачак: Технички факултет, WUS.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

33 према Sociofakt Open Assess (+ 43 према личној евиденцији)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

SSCI 2 + SCIndeks beta 19 (Sociofakt Open Assess)

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: 1+1

Међународни

Усавршавања

Тренер-менаџер за пословне комуникације, Гешталт психотерапеут

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор једног и коаутор 2 програма стручног усавршавања наставника које је акредитовало Министарство просвете Републике Србије и Завод за унапређивање образовања и васпитања. Члан Association of Teacher Education in Europe. Члан републичке Комисије за стандарде наставничке професије.

Аутор 104 рада: 1 монографија националног значаја, 1 рад у монографији међународног значаја, 1 уџбеник, 2 универзитетска приручника (2 издања), 5 приручника за наставнике, 30 чланака у часописима,38 чланака у зборницима високошколских институција и са научних скупова, 14 радова саопштених на скуповима а објављених као резимеа итд. http://www.tfc.kg.ac.rs/d_bjekic

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css