Повратак 

Име, средње слово, презиме

Мирјана М. Брковић

ЈМБГ

0709974787813

Звање

Асистент приправник

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак,

од

Ужа научна односно уметничка област

Информационе технологије

Академска каријера

Датум

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет Чачак

Информатичке технологије и технике

Диплома

1998.

Технички факултет Чачак

Информациони системи

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Оперативни системи

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

4

2.

Електронско учење

Техника и информатика, ИАС,

Информационе технологије, ОАС

1,5

3.

Софтверско инжењерство

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

6

4.

Интернет програмирање

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

3

5.

Веб технологије

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Брковић, М.,Милошевић, Д. (2005): Креирање материјала за учење применом е-learning спецификације, Информатика, образовна технологија и нови медији у образовању,Сомбор, 1-2. април 2005.

2.

Милошевић, Д.,Брковић, М. (2005): Стандардизација и електронско образовање, Часопис за педагошку теорију и праксу Васпитање и образовање, Подгорица децембар 2005.

3.

Brković, M.,Milosević, D., Krneta, R. (2006) SCOs for Adaptive E-Learning, ITI 2006 June 19-22, 2006, Cavtat / Dubrovnik, Croatia,

4.

Danijela Milosevic, Mirjana Brkovic, Matjaz Debevc, Radojka Krneta (2007): Adaptive Learning by Using SCOs Metadata, IJKLO Journal, Vol. 3, 2007.

5.

Milošević, D.,Brković, M., Bjekic, D.(2006) Designing lesson content in adaptive learning environments, iJET Journal, Volume 1, No 2 (2006).

6.

Milosevic, D.,Debevc,M., Krneta, R., Brkovic,M. (2006) Building e-Learning Curriculum Through Analyzing Necessary Competences, p. 43, SCIENTIFIC BULLETIN of "Politechnica" University of Timisoara, ROMANIA Volume 51(65) No. 3 / 2006 ,

7.

Milosevic, D.,Brkovic, M., Sendelj, R.(2007) LeMONT: An Ontology-based Learner Modeling System, WSEAS Transactions on Computers, Issue 3, Volume 6, March 2007,

8.

Brković, M.,Milošević,D. , Krneta,R.(2007) Facing the lack of lom metadata in lms adaptation scenario, Eighth National Conference with International Participation - ETAI 2007, Ohrid, Republic of Macedonia, 19 - 21. IX 2007

9.

Милошевић, Д.,Брковић, М., (2004): Рачунарство и информатика, (уџбеник), Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 2004, ИСБН 86-81745-85-9

10.   

Брковић, М.,Милошевић, Д. (2004): Практикум за развој Wеб апликација, Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 2004, ИСБН 86-81745-96-4

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним: 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css