ПовратакИме, средње слово,презиме

Миливоје Л. Ћућиловић

ЈМБГ

2401948782814

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички Факултет у Чачку

1976. год.

Ужа научна односно уметничка област

Конструкционо машинство

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1999.

Технички факултет, Чачак

Констукционо машинство

Докторат

1999.

Технички Факултет, Чачак

Теорија машина и механизама

Магистратура

1981.

Машински Факултет Београд

Теорија машина и механизама

Диплома

1972.

Висока инд.-педагошка школа, Ријека

Транспортни уређаји и механизација

Sписак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Транспортни системи

Техника и информатика,  ИАС,

Мехатроника, ОАС

4

2.

Роботи и манипулатори

Техника и информатика,  ИАС

3

3.

Механизми и преносници

Мехатроника, ОАС

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Ћућиловић М., Транспортни системи, прва књига, Елементи манипулативно – транспортних технологија и механизација манипулативно транспортних операција,Универзитетски уџбеник, 436 страна, Технички Факултет, Чачак, 2006.

2.            

Ћућиловић М.,Транспортни системи – примери прорачуна дизаличних  механизама и транспортних машина, прва свеска, 325 страна, Универзитетски уџбеник, Технички Факултет, Чачак 2006.

3.            

Ћућиловић М., Транспортни системи – примери прорачуна дизаличних механизама и транспортних машина, друга свеска, 451страна, Универзитетски уџбеник, Технички Факултет, Чачак 2006.

4.            

P. Ružičić, Ćućilović M ., The number and places of disposition for working mechanisms on the helicoidal transporter contour with the long step chains, International Symposium “Machines and mechanisms”. Beograd, 1997., p. Str. 346-348.

5.            

Ћућиловић М.,Sинтеза планетарно брегастих механизама монографија, 145 страна, Технички Факултет, Чачак, 2006.

6.            

Ћућиловић М.,Милићевић И., Ружичић П., Голубовић Д.,  Примена рачунара за прорачун параметара тракастих транспортера,Трактори и погонске машине, Tractors and powers machines,Vol. 20, No. 2, p 213 – 221., TEMPO HP 2005, Čačak 2005.

7.            

Ćućilović M., Reverse planetary mechanisms for the realization of the periodical Transmission function,Modeling and Optimization in the Machines Building Fields – MOCM – 11 (2005), vol. 1, p 136 – 142 Romanian Technical Sciences Academy, Bacau (Romania) 2005.

8.            

Ćućilović M., Structural Synthesis of reverse planetary gear cam mechanisms, modeling and Optimization in the Machines Building Fields – MOCM 12 (2006), vol.2, p. 6-12,Romanian Technical Sciences Academy, Bacau (Romania) 2006.

9.            

Булатовић S., Ружичић П., Ћућиловић М., Антроподинамички модел руке у облику метеријалног система, Трактори и  погонске машине вол.12, Но. 3, п. 82-88, Нови Sад,нов. 2007.

10.        

Булатовић S., Ружичић П., Ћућиловић М.,  Утицај захвата ручице и радног положаја ручне машине на виброудобност, Трактори и погонске машине. Vол. 12, Но 3, стране 75 – 82, Нови Sад, нов. 2007.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 2

Међународни

Усавршавања

ČVUT – Prag (Tehnički univerzitet, maš. Fak.), Politehnika – Krakov, Poljska, A. D. Flender – Bocholt, Nemačka

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css