ПовратакИме, средње слово,презиме

Срећко Н. Ћурчић

ЈМБГ

1410962792615

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1989. год.

Ужа научна односно уметничка област

Логистика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет, Чачак

Логистика

Докторат

2001.

Машински факултет, Крагујевац

Производне технологије

Магистратура

1996.

Технички факултет, Чачак

Производне технологије

Диплома

1987.

Машински факултет, Београд

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Аутоматске производне линије

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика,ИАС

3,5

2.

Реинжењеринг технолошких система

Мехатроника,  ОАС

3

3

Логистички системи

Инжењерски менаџмент, ОАС

1,66

4.

Логистика

Мехатроника,  ДАС

3,58

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Ћурчић S., Јечменица Р.: Побољшање перформанси производа коришћењем индустријског дизајна, 29. ЈУПИТЕР конференција, Фестивал Квалитета, Зборник радова, (стр. 2.17-2.20) 11-13. фебруар, 2003, Београд.

2.            

Ћурчић S., Милуновић S: Место и улога логистичких система у оквиру управљања ланцима снабдевања, Конференција са међународним учешћем SМ2008,Зборник радова, Sуботица, 2008.

3.            

Ћурчић S., Пантелић Т.: Логистички системи, Универзитетски уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2005.

4.            

S. Ћурчић, Р. Јечменица: Реинжењеринг аутоматских производних линија у индустрији прераде метала у функцији флексибилности с обзиром на избор сензора, VИИ Међународна конференција Флексибилне технологије ММА- 2000, Зборник радова, (стр. 53 – 54), Нови Sад, 2000.

5.            

Curcic S., Cucilovic M.,  Jecmenica R.: Re-enginering technological systems in the function of automatiyation and productivity, VII International SAUM conference,SAUM „01, Proceedings, (str.157-160) Vrnjacka Banja, 26-28. September, 2001.

6.            

Марић А., Ћурчић S.: Аутоматска линија за производњу хлеба-анализа функционалности линије у “посебном” режиму рада, Научно стручни часопис, Истраживања и пројектовања за привреду, ИSSН 1451-4147, (стр. 67-75) број 4/5-2004.

7.            

Ћурчић S.:Управљање перформансама кључних процесаа у функцији  рационализације пословања, Часопис Техника, ИSSН 0040-2176,Београд,  1/2006.ика, ИSSН 0040-2176,Менаџмент 55 (стр. 13-17) Београд, 5/2005.

8.            

Ћурчић S., Голубовић Д.: Резултати истраживања методе аутомаске калибрације ланаца високоотпорних на хабање, 24. ЈУПИТЕР конференција, Зборник радова, (стр. 3.109 – 3.115), Златибор, Фебруар, 1998.

9.            

Марић А., Јечменица Р., Ћурчић S.: Продуктивност  линије  за  производњу  хлеба у ДП „Бранко Перишић“ крушевац, 30. Јубиларно саветовање Приозводног машинства SЦГ са међународним учешћем, Зборник радова, (стр. 413-419)  Врњачка Бања,01-03. септембар 2005.

10.        

S. Curcic, R. Jecmenica,D. Stojanovic: Supplement to the investigation of sensors choice for auxilary moving by NC of production engines, VI International SAUM Conference, Proceedings, (pp 504 – 507), Niš, 1998.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

33

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

/

Тренутно учешће на пројектима

1 Домаћи ЕЕ

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css