ПовратакИме и презиме

Слободан Р. Ђукић

ЈМБГ

2907950782814

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1993. год.

Ужа научна односно уметничка област

Електроника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

Технички факултет Чачак

Електроника

Докторат

1999

Технички факултет Чачак

Електроника

Магистратура

1993

Електротехнички факултет Београд

Електроника

Диплома

1974

Електротехнички факултет Београд

Електроника

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Основе електронике

Електротехн. и рач. инж, ОАС,  Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

7

2.

Линеарна електроника

Електротехн. и рач. инж, ОАС

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

S. Djukić, N. Mitrović: A spectro-radiometric method of determininig of amorphous ribbons roces annealing using electric current, Science of sintering, 30(1), p. 123-131,(1998)

2.            

D. Strojanović, S. Djukić, R. Simeunović: Nanocrystalline materials in power transformer for switched mode power supplies, Science of sintering, 31(3), p.207-218, (1999)

3.            

N. Mitrović, S. Djukić, S. Djurić: Cristalization of the Fe-Cu-M-Si-B (M=Nb,V) amorphous alloys by direct current Joule heating, IEEE Transaction on magnetics MAG-36(50), p. 3858-3862, (2000).

4.            

S. Djukić, R. Simeunović, A. Maričić: Infuence of structural changes on electrical and magnetic properties of the Co84Fe5,3Si8,5B2,2 amorphous alloy, Science of sintering, 37 p. 231-235, (2005)

5.            

N. Mitrović, S. Roth, S. Djukić and J. Eckert: Magnetic softening of metallic glasses by current annealing technique, Kluwer Аcadermic Publishers, Netherlands,  p. 331-343, (2005)

6.            

С. Ђукић: Прецизни, широкопропусни, температурно стабилни двострни усмерач са струјним преносницима, XLII Конференција за ЕТРАН, Врњачка Бања, свеска I,стр. 21- 23, (1998)

7.            

С. Ђукић, Н. Митровић, А. Ранковић: Утицај процеса структурне релаксације на магнетноипедансни ефекат аморфне траке Fe72Al5Ga2P11C6B4, XLVIII Конференција за ЕТРАН Чачак, том IV, стр. 226- 229, (2004)

8.            

N. Mitrović, S. Djukić, S. Roth, J. Eckert: Magnetoresistance and magnetoimpedance effect in DC Joule heated Fe72Al5Ga2P11C6B4 amorphous ribbons, Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 54 (2004), Suppl. D

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор универзитетских уџбеника “Линеарна електроника“ и   “Основи електронике- зборник решених проблема“.

 


  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css