ПовратакИме, средње слово,презиме

Драган Ж. Ђурчић

ЈМБГ

1309967780612

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1999. год.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004.

Технички факултет у Чачку

Математика

Докторат

1999.

ПМФ у Крагујевцу

Математика

Магистратура

1995.

Математички факултет у Београду

Математика

Диплома

1992.

Математички факултет у Београду

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Математика 1

Техника и информатика,ИАС, Информационе технологије, ОАС, Инжењерски менаџмент, ОАС

3

2.

Математика 1

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Математика 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Djurcic, D.; Kocinac, Lj.D.R.; Zizovic, M.R., Some properties of rapidly varying sequences,J. Math. Anal. Appl. 327, No. 2, 1297-1306 (2007).

2.            

Djurcic, Dragan; Torgasev, Aleksander, Some asymptotic relations for the generalized inverse, J. Math. Anal. Appl. 335, No. 2, 1397-1402 (2007).

3.            

Djurcic, Dragan; Torgasev, Aleksandar, On the Seneta sequences, Acta Math. Sin., Engl. Ser. 22, No. 3,689-692 (2006).

4.            

Djurcic, Dragan; Torgasev, Aleksandar, Representation theorems for sequences of the classes $CR_c$ and $ER_c$. (Russian, English), Sib. Mat. Zh. 45, No. 5, 1039-1045 (2004); translation in Sib. Math. J. 45, No. 5, 855-859 (2004).

5.            

Djurcic, Dragan; Torgasev, Aleksandar, Strong asymptotic equivalence and inversion of functions in the class $K_c$, J. Math. Anal. Appl. 255, No.2, 383-390 (2001).

6.            

Djurcic, Dragan, $\cal O$-regularly varying functions and strong asymptotic equivalence, J. Math. Anal. Appl. 220, No.2, 451-461 (1998).

7.            

Djurcic, Dragan, Z.; Zizovic, Malisa R., The sequence of exponents of Karamata's convergence, Filomat 12,No.2, 63-66 (1998).

8.            

Taskovic, M.R.; Rakocevic, V.; Djurcic, D., Brouwer's theorem – 90th next, Math. Morav. 3, 1-4 (1999).

9.            

Djurcic, Dragan; Bozin, Vladimir, A proof of an Aljancic hypothesis on ${\cal O}$-regularly varying sequences, Publ. Inst. Math., Nouv. Sér. 62(76), 46-52 (1997).

10.        

D. Djurčić, Lj. D. R. Kočinac, and M. R. Žižović, Relations between Sequences and Selection Properties, Abstract and Applied Analysis, Volume 2007, Article ID 82532,doi:10.1155/2007/82532.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

10 цитата и 10 самоцитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

10

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор је или коаутор око 30 научних радова, 6 књига (3 уџбеника, 2 збирке задатака и једног поглавља у монографији). Рецензент је две књиге.


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css