ПовратакИме,средње слово, презиме

Александар М. Драгашевић

ЈМБГ

2111973782820

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

од 2001. год.

Ужа научна односно уметничка област

Методика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет, Чачак

Методика

Магистратура

2007.

Технички факултет, Чачак

Диплома

1997.

Технички факултет, Чачак

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Методика технике и информатике

Техника и информатика,  ИАС

1,66

2.

Методика техника

Техника и информатика,  ИАС

1,66

3.

Менаџмент квалитетом

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика,  ИАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

3

4.

Ефективност техничких система

Мехатроника, ОАС

2

5.

Операциона истраживања у индустрији

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

3

6.

Пословно одлучивање

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

7.

Менаџмент производњом у МСП

Предузетнички менаџмент, ОАС

1

8.

Менаџмент пројектима

Мехатроника, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Драгашевић А., Ј. Весић, M. Радојичић, О неким аспектима управљања пројектима применом MS Project-a, 28. јупитер конференција, Београд, 2002, (стр.4.17-4.20).

2.            

Dragašević A., Vesić J., Radojičić M.,Veljović A., Optimization of network diagram, Conference: Installation for Building and the ambiental Comfort, University ²Polytechnica² Timisoara, Romania, (p.424-431), 2003.

3.            

Vesić J., Radojičić M., Popov D., Dragašević A., Possibilities of increase of realization process efficiency of the investment project by MS Project application, Conference: Installation for Building and the ambient Comfort, University ²Polytechnica² Timisoara, Romania, (p.432-437), 2003.

4.            

Драгашевић А., Неки аспекти оптимизације ресурса у мрежном дијаграму, VIII Интернационални симпозијум из project management-a, Златибор,2004, (стр. 328-332).

5.            

Драгашевић А., Концепција примене рачунара у извођењу разредне наставе, Зборник радова Техничког факултета у Чачку, 1999.

6.            

Драгашевић А., Неки елементи процеса израде пословне стратегије корпорације, часопис института IMK “14. октобар”,  Крушевац, 1999, стр. 87-90.

7.            

Драгашевић А.,Томашевић М., Креирање базе података применом програма MS Excel,Зборник радова Техничког факултета у Чачку, 1998.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css