ПовратакИме, средње слово, презиме

Снежана М. Драгићевић

ЈМБГ

3011969787817

Звање

Вaнредни прoфесор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1993. год.

Ужа научна односно уметничка област

Процесно-енергетско машинство

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет, Чачак

Процесно-енергетско машинство

Докторат

2003.

Технички факултет, Зрењанин

Термоенергетика

Магистратура

1998.

Машински факултет, Крагујевац

Термотехника

Диплома

1993.

Машински факултет, Београд

Термотехника

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Термотехника

Техника и информатика, ИАС, Инжењерски менаџмент, ОАС

3

2.

Хидраулика и термотехника

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Мехатроника, ОАС

2,5

3.

Обновљиви извори енергије

Техника и информатика, ИАС

3

4.

Обновљиви извори енергије

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1,56

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

С. Драгићевић, И. Алексијевић, Примена модела активног учења у настави обновљивих извора енергије, Научно-стручна конференција Техника и Информатика у образовању, ТИ 2008, Чачак, 9-11.5.2008., Технички факултет Чачак, Зборник радова, стр. 252-258.

2.            

Р. Томић, С. Ћурчић, С. Драгићевић, Истраживање параметара за развој хидрауличних преса за третман биомаса и отпадног дрвета као енергената, Научно-стручни часопис «Енергетске технологије», Број 2-3 (2007),ISSN 1451-9070, стр. 23-26

3.            

С. Драгићевић, Термотехника - збирка решених задатака, ISBN 86-7776-030-X, Технички факултет Чачак, 2006.

4.            

M. Bojić, S. Dragićević, Optimization of steam boiler design, Journal of Power and Energy, JPE 203, Vol. 220 Part A, pp 629-634, 2006.

5.            

R. Krneta , M. Bjekić, A. Peulić, S. Dragićević, Dynamic analysis of temperature and heat gains in classrooms with different type of windows, Thermal Science, International Scientific Journal, volume 10, issue 15, ISSN 0354-9836,

 pp. 219-227,2006.   

6.            

С. Драгићевић, М. Ламбић, Утицај радних и конструктивних параметара на енергетску ефикасност активног соларног зида, Научно-стручни часопис „Енергетске технологије“, бр. 1, ISSN 1451-9070, стр. 3-7, 2004.

7.            

M. Bojić, S. Dragićević, Milp optimization of energy supply by using a boiler, a condensing turbine and heat pump, Energy Conversion and Management, Vol. 43, pp 591-608, 2002.

8.            

Живковић М., Ранђић Д., Драгићевић С., Поступак откривања узрока отказа и начини његовог отклањања у хидрауличком систему,Часопис ОМО, год. XXVIII, број 6-8, стр. 319-326, 1999.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Доступан на Кобсону

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: 2

Међународни

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор и реализатор на два акредитована програма Министарства просвете за стручно усавршавање наставника.

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css