ПовратакИме, средње слово, презиме

Драган М. Голубовић

ЈМБГ

2105947782839

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1975. год.

Ужа научна односно уметничка област

Машинство: Техничка механика, Механика машина,  Моделирање техничких система и процеса,Мехатроника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1992.

Технички факултет, Чачак

Техничка механика

Докторат

1980.

Машински факултет, Крагујевац

Машинство

Специјализација

1979.

Институт МАДИ, Москва

Стабилност и управљивост

Магистратура

1976.

Машински факултет, Крагујевац

Машинство

Диплома

1971.

Машински факултет, Београд

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Техничка механика 1

Техника и информатика, ИАС,

Мехатроника, ОАС

2

2.

Техничка механика 2

Техника и информатика, ИАС,

Мехатроника, ОАС

2

3.

Основе инжењерске механике

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Увод у техничке системе

Техника и информатика, ИАС,

Инжењерски менаџмент,  ОАС

1

5.

Техничка механика 3

Мехатроника, ОАС

2

6.

Механичка моделирања и симулација рачунаром

Техника и информатика, ИАС,

Мехатроника, ДАС

1,29

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

1.            

Д. Голубовић, М. Којић, ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА, Научна књига, Београд, 1978.,  стр. 413., II допуњено издање у електронској форми,TF, Čačak,  2005., CD, Link: OMGolubovic, универ. Уџбеник

2.            

Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић: ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА – ОПШТИ КУРС,Статика, Отпорност материјала, Кинематика, Динамика, Грађевинска књига,Београд, 1982., II издање 1988. III издање, стр. 474., IV допуњено издање у електронској форми,TF, Čačak,  2006., CD, Link:TMGolubovic, универзитетски уџбеник

3.            

Д. Голубовић, М. Којић и Р. Савић: МЕТОДИЧКА ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МЕХАНИКЕ – СТАТИКА, Научна књига, Београд, 1979.,  стр. 463.,  II издање 1982.,  III издање 1984., IV издање 1986., V издање 1989., VI издање 1991., VII допуњено издање у електронској форми, ТФ, 2007. , CD, Link:MZZSGolubovic,помоћни универзитетски уџбеник

4.            

Д. Голубовић К. Премовић, , Љ. Милћевић: МЕТОДИЧКА ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ОТПОРНОСТИ МАТЕРИЈАЛА, Грађевинска књига, Београд, 1985., стр. 474., II допуњено издање у електронској форми,TF, Čačak,  2006., CD, Link:MZOMGolubovic,помоћни универзитетски уџбеник

5.            

Д. Голубовић: Динамика система – стабилност управљања аутомобила, Технички факултет, Чачак,1990., стр. 199., монографија

6.            

D. Golubović, D. Simić: Optimal stability of vehicle control, SAE Transactions Journal of Passenger Cars, No V99-6, 901733,Warendale, 1990. USA, p. 1483 – 1498.

7.            

D. Golubović et. al.:: Passanger vehicle model in active suspension rocessesns, Internacional Journal Vehicle Mechanics, Vol. 21, No 2, Kragujevac, 1995., p.63-68.

8.            

D. Golubović: Modeling vehicle motion for stability estimate – nonlinear nonstationary model solution, Internacional Journal Vehicle Mechanics, Vol. 21, No 4,  Kragujevac, 1995., p. 51-57.

9.            

D. Golubović,et.al. A supplement to the development of metalloceramic  elements implementing ceramics by plasma technology, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol. 2, No 2,Sofia, 1997.,  p. 95-102.

10.        

D. Golubović, D. Mikić: D’Alambers principe of soloving robot dynamics by using matrices of rotational transformations, MOCM 13, Volume 3, Journal, Romanian technical sciences academy, Bacau, 2007.,  p. 51-61.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Више од 100

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Да

Други подаци које сматрате релевантним: Ментор: дипломаца -150,последипломаца-9, доктораната 6 на Факултету; реализовао као руководилац 19. пројеката; има заштићене патенте; 251. објављена научна и стручна референца: монографија 6, радова у часописима 60 (домаћим 35,међународним 25); радова у зборницима са домаћих и међународних конгреса, 108 радова; аутор 5 универзитетских уџбеника, више од 50 разних публикација.

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css