ПовратакИме, средње слово, презиме

Љубиша Р. Голубовић

ЈМБГ

1404946762013

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

1989. год.

Ужа научна односно уметничка област

Метрологија

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1989.

Технички факултет Чачак

Метрологија

Докторат

1985.

Електротехнички факултет Београд

Метрологија

Магистратура

1978.

Електротехнички факултет Београд

Метрологија

Диплома

1973.

Електронски факултет Ниш

Електроника

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Аутоматско управљање

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

3

2.

Техничка мерења

Мехатроника, ОАС

1,5

3.

Електрична мерења

Електротехн. и рач. инж, ОАС

3

4.

Електрична мерења неелектричних величина

Eлектротехника и рачунарство, ДАС

4,06

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Љ. Р. Голубовић, Идентификација кривих линија и површи методама минимизације дисперсије резултата мерења, ИРИН – Истраживачко-развојни институт Електронске индустрије Ниш, 1998

2.

Л.Р.Голубович, Система определния локации радиовещательной станции с использованием авто-корреляционных функций, Российская Академия Наук, сибирское отделение,Автометрия Н04 1992, издање на енглеском на листи – Optoelectronics, Instrumentation and Dataprocesing.

3.

V.Pavlović, B.Dimitrijević, M.Stojčev, Lj.Golubović,M.Živković, Lj.Stanković, Realization of the ultra­sonic liquid flowmeter based on the pulse-phase method, Ultrasonic 35 (1997)87-102, Elsevier,England

4.

V.Pavlović, M.Stojčev, B.Dimitrijević, Lj.Golubović,M.Živković, Lj.Stamenković, Ultrasonic pulse-pha­se method applied in fluid flow measurements, IEE Proc-Sci.Meas.Technal., Vol.143. N05, Sept. 1996

5.

Л. Р.Голубович, Ультразвуковой временнофазовый стробоско­пичсский расходомер,Автоматизация и современные технологии, Москва 1994 г.

6.

Л.Р.Голубович, Некоторые результаты идентификации кривых линий Методом мини-мальнои длины дуги, ISSN 08694931, Автоматизация и современные технологии,1996, No9, Москва 1996 г.

7.

Л.Р.Голубович, Ультразвуковой временнофазовый стробоско­пический расходомер тепло-вой энергии, Автоматизация и современные технологии, Москва 1997 г.

8.

Л.Р.Голубович, Анализ погрешности ЭВМ контролируемого калибратора синусоидального пита-ния,Автоматизация и современные технологии, Москва 1998 г.

9.

Kovačević,B., Dimitrijević,B., Arsić,M., Golubović,Lj.,²Precise International T/F Comparison via Ground and Satelite TV Systems², Journal of Institution of Electronics and Telecommunication Engineers, Vol.27, No 10,1981., p. 450-456, India

10.   

Л.Р.Голубович, Применение метода оптимальной длины дуги для идентификации орбиты теле-визионного спутника,  Космические исследования,Т.37, No5, Москва,сентябрь-октябрь 1999 г., http://www.maik.rssi.ru, издање на енглеском на листи – Cosmic Research

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

више од 3

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

7

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css