ПовратакИме, средње слово,презиме

Ратомир М. Јечменица

ЈМБГ

1204944782816

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1975. год.

Ужа научна односно уметничка област

Производне технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1994.

Технички факултет, Чачак

Производне технологије

Докторат

1986.

Технички факултет, Чачак

Оптимизација произв.система и процеса

Магистратура

1980.

Машински факултет, Крагујевац

Трибологија

Диплома

1969.

Машински факултет, Београд

Производни системи и процеси

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Техноекономске анализе

Мехатроника, ОАС

3

2.

Производни системи

Техника и информатика,ИАС

3

3.

Производни и информациони системи

Мехатроника,  ДАС

3,58

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

R.M. Ječmenica, D. M. Golubović: Developmment and Аpplication of Special Components while Designing and Revitalizing Machines, Monography, 102 p., Mostankin, Moskou,Kragujevac University, Engineering Faculty of Čačak, MOSKOU,Čačak, 1994.

2.

Р. Јечменица: Инжењерска економија производних система и процеса, Монографија, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије, Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет, Чачак, 1994.

3.

R.M. Ječmenica, B. Ivković,R. Mitrović: Some techno-economic indicators justifying the application of electro-erosion processing in modern productive processes, 8th International Conference on Erosion by Liquid and Solid Impact, ELSI VIII, 4.-8. September,Cambridge, ENGLAND,  1994.

4.

R. M. Ječmenica, M. Žižović: A conception of cutting tools characteristics classification as a basis for introducing ISO 9000 quality system, 14th European Conference of Operational Research 1995-20th Anniversary of EURO, Jerusalem, July 3.-6.,1995, ISRAEL.

5.

Р. М. Јечменица, М. Радојичић, З. Нешић: Mодел информационог система за праћење технолошког процеса у CIM окружењу, 23 JУПИТЕР конференција, Београд 11-13 фебруара, 1997, Зборник радова,стр.4.

6.

Р. М. Јечменица, Р. Ћирић, В. Дробњак: Техно-економска анализа оправданости примене технологије заваривања при производњи завојних бургија, Међународни часопис: Tribology in industry, No.4/ 93., Крагујевац, 1993.

7.

R.M. Ječmenica, M. Kukić, M. Gojković, A. Simović: Мodem’s communications for realization of Bussines-Informative Databases, 2nd International Symposium Project Management, Zlatibor,  april, 1998.

8.

Р. М. Јечменица, М. Гојковић: Одлучивање и информациони систем, Зборник радова Технички факултет Чачак 17(1998)11, стр.45-50,1998.

9.

R. M. Ječmenica,  M. Radojičić, M. Žižović: Some possibilites of application of methods compromisses programing, 2nd Balkan Conference on Operational Research, Volume 1, Abstracts, page 32,18.-21.October, Thessaloniki, GREECE,  1993.

10.

Ječmenica R., Dašić P., Marić A.: Rationalization of product equipment for technological process of bread production by means of PARETO method, Proceedings of 3rd International Conference ²Research and Development in Mechanical Industy – RaDMI 2003² (ISBN 86-83803-07-4 for Volume 2 in hard copy and ISBN 86-83803-10-4 for electronic form on CD-ROM), p. 1008-1011,Herceg Novi, Serbia and Montenegro, 2003.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css