ПовратакИме, средње слово,презиме

Бранка А. Јордовић

ЈМБГ

0602946787817

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1979. год.

Ужа научна односно уметничка област

Материјали, Екологија

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1997.

Технички факултет Чачак

Mатеријали

Докторат

1987.

ТМФ Београд

Металуршко инжењерство

Магистратура

1982.

ТМФ Београд

Металуршко инжењерство

Диплома

1970.

ТМФ Београд

Металуршко инжењерство

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Материјали

Техника и информатика, ИАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

2

2.

Екологија

Техника и информатика, ИАС

2

3.

Екологија

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

4.

Савремени материјали

Мехатроника, ДАС

1,58

5.

Екологија

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

6.

Основи технологије и познавање робе

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

О. Новитовић, Б. Јордовић, Термичка обрада челика, Технички факултет, Чачак, (1999),Уџбеник

2.            

М. Пантелић,Б. Јордовић, Екологија и заштита животне средине, уџбеник, ТФ Чачак,Чачак, 2007.

3.            

B.Jordović, D. Kakaš, The Influence of Plazma Nitriding on the Structural Changes at the Surface of High Speed Steel, Acta Stereologica, 11 suppl I (1991), p. 483-488.

4.            

B. Jordović, V. Mitić, Z. Nikolić, Effects of sintering time and temperature on BaTiO3 ceramic microstruktural characteristic,Acta stereologica, vol.13 (1994)2, p.381-388.

5.            

O. Milošević,B. Jordović, D. Uskoković, Preparation of fine spherical ZnO powders by an ultrasonic spray pyrolysismethod,Materials letters, 19 (1994), p.165-170.

6.            

B. Jordović, D. Krsmanovi}, I. Arsentyeva,Changes of the grain size during non-isothermal sintering of iron powder compacts, Sci.Sinter., Vol 30,(1998), p.149-155.

7.            

Б. Јордовић, И. Биочанин, Р. Ракић, Менаџмент у заштити од зрачења у животној и радној средини,  XXXIII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 2006,03.-06.10.2006. Бања Ковиљача,  зборник радова, 37-40.

8.            

Б. Јордовић, Р. Ракић, И. Биочанин, Преко гранични транспорт опасних материја и штетни ефекти по животну средину, XXXIV Саветовање са међународним учешћем „Заштита ваздуха и одрживи развој“,24-25. 01. 2006. Београд, Зборник радова,128-233.

9.            

Janković-Castvan I,Lazarević S., Jordović B., Petrović R., Tanasković D., Janaćković D., „Electrical properties of cordierite obtained by non-hydrolytic sol-gel method“, JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 27 (13-15), 2007, 3659-3661

10.        

Stevanović M., Ignjatović N., Jordović B., Uskoković D., „Stereological analysis of  the poly-(DL-lactide-co-glycolide) submicron sphere prepared by solvent/non-solvent chemical methods and centrifugal processing“, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS I N MEDICINE 18 (7), JUL 2007, 1339- 1344.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

52 (Science Citation Index; Web of Science go 2007.)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

43

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  - Да

Међународни

Усавршавања

MAX-PLANK INSTITUT – Штутгарт (1989.), Клинички центар Љубљана (2000),

Металуршки институт Љубљана (2000)

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор и коаутор је око 240 научних радова, 2 уџбеника,1 књиге и 1 монографије. Руководилац и учесник на 14 пројеката код Министарства науке и 5 међународних пројеката. Рецезент је већег броја књига,научних чланака и пројеката. Члан експерског тима и одбора за хемију и хемијску технологију МНТ Републике Србије. Руководилац 3 магистарске теза и члан комисија за одбрану око 30 докторских и магистарских теза на другим универзитетима (Србија и Црна Гора). Аутор једног реализованог патента. Члан већег броја изборних комисија за стицање научних и истраживачких звања на свим  универзитетима. Члан већег броја научних и стручних удружења. Члан је Академије инжењерских наука Србије.

 

 

 

 

 

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css