Повратак


Презиме, средње слово, име Климента О. Дардан
Звање Доцент
Ужа научна област Електроенергетски системи
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2008 Факултет техничких наука у Косовској Митровици Електроенергетски системи
Докторат 2007 Електротехнички факултет у Београду Електроенергетске мреже и системи
Диплома 1998 ЕТФ у Приштини Енергетика
Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија
Р.Б. Назив предмета ВУ Друга ВУ
1 Примена програмских алата у електроенергетици ФТН у КМ ТФ у Чачку
2 Примена методе коначних елемената у електроенергетици ФТН у КМ  
Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)
    М
1 D. Klimenta, S. Nikolajević, and M. Sredojević, ”Controlling the Thermal Environment in Hot Spots of Buried Power Cables”, European Transactions on Electrical Power, Vol. 17, No. 5, 2007. pp. 427-449. 23
2 Д. Климента и Ј. Радосављевић, ”Рачунарски алгоритам за одређивање еквипотенцијалних линија физичких поља у дводимензионалном простору”, Електропривреда, Бр. 1, 2007, стр. 67-80. 51
3 Ј. Радосављевић, М. Јевтић и Д. Климента, ”Један поступак за одређивање оптималне локације дистрибуираних генератора у радијалним дистрибутивним мрежама”, Електропривреда, Бр. 1, 2006, стр. 63-71. 51
4 Д. Климента, ”Нестационарна стања загревања/хлађења изолације подземних кабловских водова”, Електропривреда, Бр. 3, 2003, стр. 87-94. 51
5 Д. Климента, В. Куч и Ј. Радосављевић, ”Могућности настанка кварова код подземних кабловских водова услед радова на уклањању околног високог растиња – термички аспекти и техничке препоруке”, Електропривреда, 2008 – прихваћен рад. 51
6 N. Rajaković, S. Nikolajević, and D. Klimenta, ”Unstationary States at the Conductor Heatings of the Underground Cable Lines in the Distribution Networks”, MedPower Conference, Athens, November 2002. 33
7 Н. Рајаковић, С. Николајевић и Д. Климента, ”Нестационарна стања загревања проводника подземних кабловских водова у дистрибутивним мрежама – први део”, ЈУКО ЦИГРЕ, XVII Симпозијум о кабловима, Златибор, 2002. 63
8 Н. Рајаковић, С. Николајевић и Д. Климента, ”Нестационарна стања загревања проводника подземних кабловских водова у дистрибутивним мрежама – други део”, ЈУКО ЦИГРЕ, XVII Симпозијум о кабловима, Златибор, 2002. 63
9 Д. Климента, С. Николајевић и М. Средојевић, ”Регулација топлотних карактеристика амбијента на топлотно критичним местима подземних енергетских каблова – део I: Математички модели и алгоритми”, ЈУКО ЦИГРЕ, XIХ Симпозијум о кабловима, Тара, 2006. 63
10 Д. Климента, С. Николајевић и М. Средојевић, ”Регулација топлотних карактеристика амбијента на топлотно критичним местима подземних енергетских каблова – део II: Генерисање мреже коначних елемената и практична разматрања”, ЈУКО ЦИГРЕ, XIХ Симпозијум о кабловима, Тара, 2006. 63
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата 0
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 1
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни 0
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним – Урадио 2 рецензије, учествовао на 3 домаћа пројекта, члан IЕЕЕ-а и СМЕИТС-а.

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css