ПовратакИме, средње слово, презиме

Вера Д. Лазаревић

ЈМБГ

3101955788712

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1990. год.

Ужа научна односно уметничка област

Математика (алгебра)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет, Чачак

Математика

Докторат

2001.

Природно математички факултет, Нови Сад, Институт за математику

Алгебра

Магистратура

1997.

Природно математички факултет, Нови Сад, Институт за математику

Алгебра

Диплома

1978.

Природно математички факултет, Београд

Нумеричка математика са кибернетиком

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Математика 2

Техника и информатика,ИАС, Информационе технологије, ОАС, Инжењерски менаџмент, ОАС

3

2.

Математика 3

 Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

4

3.

Математика информатике

Техника и информатика, ИАС

1,33

4.

Нумерички и статистички софтвер

Техника и информатика, ИАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

V. Lazarević, B. Šešelja, А. Tapčević,Bisemilattice-valued fuzzy sets, Novi Sad J. Math. Vol. 28, No. 3 (1998) 105-14.

2.            

V. Lazarević, А. Tapčević, Theorem of synthesis for bisemilattice-valued fuzzy sets, Mathematica Moravica, Vol. 2 (1998) 75-83.

3.            

V. Lazarević, B. Šešelja, Constucting maximal block-codes by bisemilattice-valued fuzzy sets, Novi Sad J. Math. Vol. 29, No. 2 1998, 79-90.

4.            

V. Lazarević, А. Tapčević, Weak congruences and graphical composition, General Algebra 13 Proceedings of the Dresden Conference 2000 (AAA60) and the Summer School 1999, Verlag Johannes Heyn,Klagenfurt 2001, 199-205.

5.            

V. Lazarević, А. Tapčević, A new ordering relation on lattices applied to weak congruences, Filomat, 15, 2001, 39-46.

6.            

V. Lazarević, А. Tapčević, Infinitely distributive elements in posets, Mathematica Moravica, Vol. 7 (2003), 23-32.

7.            

М. Žižović, В. V. Lazarević, Generating of a class of lattices and its application, Kragujevac J.Math. 28 (2005) 185-192.

8.            

М. Žižović, V. Lazarević, Construction of codes by lattice valued fuzzy sets, Novi Sad J. Math. Vol. 35, No. 2, 2005,155-160.

9.            

Ј. Јеринић, V. Lazarević, D. Đurčić, About ranking schools compared to informatical education with DEA method, Informatics, Educational Technology and New Media in Education, Sombor 2006, 168-175.

10.        

М. Žižović, V. Lazarević, А. Petojević, On preference functions in Promethee method MCPA, Proceedings of the 11the Symposium of Mathematics and its Applications ''Politehnica'' University of Temisoara,2006, 307-311.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

око 10

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи-1 (МН)

Међународни

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор је три збирке решених задатака из математике.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css