Повратак 

Име, средње слово, презиме

Миодраг С. Мићовић

ЈМБГ

2810954782815

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу 
од 01.03.1980.

Ужа научна односно уметничка област

Пословно правна

Академска каријера

 

Година 

Институција 

Област 

Избор у звање

2001

Правни факултет у Крагујевцу

Привредно право

Докторат

1989

Правни факултет у Крагујевцу

Привредно право

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1984

Правни факултет у Крагујевцу

Привредно право

Диплома

1977

Правни факултет у Крагујевцу

Право

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета   

Назив студијског програма, врста студија 

Часова активне наставе 

1.

Привредно право

Инжењерски менаџмент,  МАС

2,67

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

MIĆOVIĆ, Miodrag. Trgovački običaji. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2000. 128 str. [COBISS.SR-ID 168954119] 

2.

MIĆOVIĆ, Miodrag. Berzanski poslovi i hartije od vrednosti. 3. izmenjeno i dopunjeno izd. Kragujevac: Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2003. V, 298 str. ISBN 86-80765-45-7. [COBISS.SR-ID 108354828] 

3.

JANKOVEC, Ivica, MIĆOVIĆ, Miodrag. Привредно право. 5. измењено и допуњено изд. Крагујевац: Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, 2006. 633 стр. ISBN 86-80765-71-6. [COBISS.SR-ID 132591116] 

4.

MIĆOVIĆ, Miodrag. О појму потрошача. У: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије. Књ. 1. Крагујевац: Правни факултет, 2002, стр. [533]-540. [COBISS.SR-ID 513736597] 

5.

MIĆOVIĆ, Miodrag. Zaštita korisnika potrošačkog kredita. Prav. život, 2004, god. LIII, br. 11, str. 737-747. [COBISS.SR-ID 512133808] 

6.

MIĆOVIĆ, Miodrag. Непоштени уговорни услови и заштита потрошача. У: БЕЈАТОВИЋ, Станко (ур.). Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије. Књ. 3. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке, 2004, стр. 487-499. [COBISS.SR-ID 513717141] 

7.

MIĆOVIĆ, Miodrag. Право потрошача на сигурност. У: MIĆOVIĆ, Miodrag (ur.). Ново привредно законодавство : [зборник реферата са Научног скупа одржаног 5. маја 2005. године, на Правном факултету у Крагујевцу у организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета у Крагујевцу]. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу: Институт за правне и друштвене науке, 2005, стр. 181-191. [COBISS.SR-ID 513682581] 

8.

MIĆOVIĆ, Miodrag. Оглашавање (реклама) - појам и ограничења. У: БЕЈАТОВИЋ, Станко (ур.). Слободе и права човека и грађанина у концепту новог законодавства Републике Србије. Књ. 4. Крагујевац: Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, 2005, стр. 429-437. [COBISS.SR-ID 513708181] 

9.

MIĆOVIĆ, Miodrag. Права потрошача ако производ или услуга имају недостатке. У: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе. Књ. 1. Крагујевац: Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, 2006, стр. 319-326. [COBISS.SR-ID 513689493] 

10.

MIĆOVIĆ, Miodrag. Од одговорности за материјалне недостатке саобнразности према директиви ЕУ 1999/44 : концепти одговорности за недостатке ствари. У: BEJATOVIĆ, Stanko (ur.). Правни систем Србије и стандарди Европске уније и Савета Европе. Књ. 2. Крагујевац: Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, 2007, стр. 243-251. [COBISS.SR-ID 512060336] 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи   1

Међународни

Усавршавања 

Као стипендиста француске владе (два пута) провео је више месеци на стручном усавршавању у Француској, на универзитету Клермон Ферану. 1991. године учествовао је на семинару "Предузећа у тешкоћама", који је одржан у Паризу.

Други подаци које сматрате релевантним Добио награду од Министарства за науку и заштиту животне средине за изузетне резултате постигнуте у реализацији пројекта из програма основних истраживања за период 2002-2003 године у категорији А2. Обављао је у два мандата  дужност продекана за наставу и директора Института за правне и друштвене науке Правног факултета у Крагујевцу. 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css