ПовратакИме и презиме

Добривоје М. Михаиловић

JMБГ

1701950721822

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Факултет организационих наука – Београд, 01.10.1988

Ужа научна односно уметничка област

Менаџмент људских ресурса

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2003

Факултет организационих наука

Менаџмент људских ресурса

Докторат

1986

Факултет организационих наука - Београд

Организационе науке

Магистратура

1981

Факултет организационих наука - Београд

Менаџмент људских ресурса

Диплома

1974

Филозофски факултет - Београд

Филозофија

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Менаџмент људским ресурсима

Инжењерски менаџмент, ОАС

Предузетнички менаџмент, ОАС

1

2.

Организационо понашање

Инжењерски менаџмент, ОАС

Предузетнички менаџмент, ОАС

0,5

3.

Предузетничка оријентација

Предузетнички менаџмент, ОАС

0,25

4.

Развој каријере

Предузетнички менаџмент, ОАС

0,25

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

1.

Михаиловић, Д., Психологија у организацији, Факултет организационих наука, Београд, 2006. уџбеник

2.

Михаиловић, Д., Ристић, С.,Тимски рад и апсентизам, Виша железничка школа, Београд, 2005., монографија

3.

Михаиловић, Д., Ристић, С.,Менаџмент - људска страна, Технички факултет, Нови Сад, 2006., монографија

4.

Михаиловић, Д., Култура комуникација, Факултет организационих наука, Београд, 2006., монографија

5.

Михаиловић, Д., Вођа тима,Запис, Аранђеловац, 2006., монографија

6.

Михаиловић, Д., Стил рада ЈУ-менаџера 90-тих, Менаџмент, бр.6., Београд, 1995.

7.

Михаиловић, Руковођење и конфликти, Кадрвска пракса 4, Београд, 1998.

8.

Михаиловић, Д., Психолошки проблеми менаџмента, Зборник радова/ VII међународни симпозијум: Менаџмент промена - SymOrg 2000

9.

LEADERSHIP AND MOTIVATION: LEADER AS A MOTIVATOR AND AS A MOTIVATED ONE Dobrivoje Mihailović, Ivana Kovačević, Tourism and Hospitality Management, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, vol. 8, no. 1, Opatija, Hrvatska, 2002.

10.

Михаиловић, Д., Чутурић, С.,Руковођење – стил и личност, Директор, бр. 7/8, 2003., стр. 13-15.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

1

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  22

Међународни 3

Усавршавања

Минхен,1979/80.Заштита од индустријске буке

Други подаци које сматрате релевантним:

35 објављених књига; председник организационог одбора 30., 31. и 40. Конгреса психолога Србије; директор Завода Буковичка бања (1984.88), извршни директор интернационалног CODING програма "Wilet" (1988 до 1992)

Укупан број радова

Пројекти (укупан број)

МНТР

22

Сарадња са привредом

Међународни

3

Технолошка решења и патенти (укупан број) 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css