ПовратакИме и презиме

Владица М.  Мијаиловић

ЈМБГ

1403966780011

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак,

од 1991.год.

Ужа научна односно уметничка област

Електроенергетски системи

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004.

Технички факултет Чачак

Електроенергетски системи

Докторат

1999.

Електротехнички факултет Београд

Електроенергетски системи

Магистратура

1995.

Електротехнички факултет Београд

Електроенергетски системи

Диплома

1991.

Електротехнички факултет Београд

Електроенергетски системи

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Елементи разводних постројења

Електротехн. и рач. инж, ОАС

3

2.

Електране

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

3.

Поузданост дистрибутивних система

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

4.

Мониторинг и дијагностика елемената електро енергетских постројења

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1,28

5.

Обновљиви извори енергије

Електротехн. и рач. инж, ДАС

1,28

6.

Експлоатација ЕЕС-а

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

J. Nahman, V. Mijailović, "Optimal sparing for SF6 gas insulated substations", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol.21, No.1,  33-38, Januar 1999.

2.

V.Mijailović, "Probabilistic Method for Planning of Maintenance Activities of Substation   Components" , Electric Power Systems Research 64(2003), 53-58

3.

V.Mijailović,” Method for Effects Evaluation of Some Forms of Power Transformers Preventive Maintenance”,  Electric Power Systems Research, EPSR 78(2008), 765-776

4.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић,Високонапонска постројења, Беопрес Београд, 2000.

5.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић, Одабрана поглавља из високонапонских постројења, Електротехнички факултет Београд, 2002.

6.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић, Разводна постројења, Електротехнички факултет Београд, 2005.

7.

В.Мијаиловић, "Скраћење времена трајања отклањања крупних кваровау СФ6-постројењима",Електропривреда, бр.4, 2000.

8.

В.Мијаиловић,М.Белчевић, "Снижење нивоа губитака у нисконапонској мрежи ЈП “Електросрбија" Кралјево", Електропривреда, бр.4, 2000.

9.

В.Мијаиловић, "Одржавање енергетских трансформатора - погонска искуства", Електропривреда, бр.3, 2003.

10.   

В.Мијаиловић, "Предлог модела за процену ефеката различитих видова превентивног одржавања енергетских трансформатора", Електропривреда, бр.4, 2005.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

-

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

3(три)

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  1(један)

Међународни   -

Усавршавања

-

Други подаци које сматрате релевантним  -

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи,која се у том слушају даје као прилог. Ова табела не сме прећи једну А4 страну.

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css