ПовратакИме, средње слово, презиме

Весна С. Милић

ЈМБГ

1707975787028

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

2000. год.

Ужа научна односно уметничка област

Информационе технологије

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет, Чачак

Информационе технологије

Магистратура

2006.

Технички факултет, Чачак

Информационе технологије

Диплома

1998.

Технички факултет, Чачак

Информационе технологије

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Информационе технологије

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

4

2.

Информационе технологије у образовању

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

2,5

3.

Пословне рачунарске апликације

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

3

4.

Увод у информационе системе

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Информационе технологије, ОАС,

Електротехн. и рач. инж, ОАС

1

5.

Интеракција човек рачунар

Електротехн. и рач. инж, ДАС

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

МилићВ., Ђурчић Д., Жижовић M.: Индекс неодређености реализације пројекта, VIII Интернационални симпозијум YUPMA , Златибор, Maj 2004.

 

Жижовић M., Ђурчић Д., Милић В.: Општи индекс неодређености реализације пројекта, XXXI JUPITER Конференција,Златибор, Јуни 2004.

 

Жижовић, M., Милић В.: Логички оквири пројекта, XXXI JUPITER Конференција, Златибор, јуни 2005.

 

МилићВ., Николић Р., Жижовић M.: Обављање различитих послова у току студирања преко интернета на универзитетима,XI Конференција YU INFO 2005., Копаоник, март 2005.

 

Николић Р., МилићВ., Жижовић M.: Упоредна анализа математичког образовања информатичара са наших и једног Универзитета у САД-у, II Међународна научно-стручна конференција Информатика, образовна технологија и нови медији у образовању, Зборник радова, Сомбор, април 2005.

 

Николић Р., МилићВ., Жижовић M.: Вишекритеријумска анализа програма за самоевалуацију студената, XII Конференција YU INFO 2006., Копаоник, март 2006.

 

МилићВ., Николић Р., Жижовић M.:Избор програма за оцењивање студената вишекритеријумском анализом,III Међународна научно-стручна конференција  Информатика, образовна технологија и нови медији у образовању, Зборник радова, Сомбор, април 2006.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

7

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css