ПовратакИме,средње слово, презиме

Иван Р. Милићевић

ЈМБГ

2812973792212

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

2000. год.

Ужа научна односно уметничка област

Инжењерска механика и роботика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет, Чачак

Техничка механика и констр. и енергетско машинство

Магистратура

2006.

Технички факултет, Чачак

Мехатроника

Диплома

1999.

Машински факултет, Београд

Термоенергетика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Техничка механика 1

Мехатроника, ОАС, Техника и информатика,  ИАС

2

2.

Техничка механика 2

Мехатроника, ОАС,Техника и информатика,  ИАС

2

3.

CAD/CAM технологије

Мехатроника, ОАС,Техника и информатика,  ИАС, Информационе технологије, ОАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

4

4.

Увод у техничке системе

Техника и информатика,  ИАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

1

5.

Основе инжењерске механике

Електротехн. и рач. инж, ОАС

2

6.

Техничка механика 3

Мехатроника, ОАС

2

7.

Аутоматизација процеса

Мехатроника, ОАС,Техника и информатика,  ИАС

2

8.

Механичка моделирања  и симулација рачунаром

Мехатроника, ДАС,Техника и информатика,  ИАС

4

9.

Роботила

Мехатроника, ДАС

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Славковић Р., Милићевић И.: Унапређење процеса пројектовања технологије израде резних елемената за припрему папирне масе, X међународни симпозијум из области целулозе,папира, амбалаже и графике, Зборник радова, стр. 184-188, Златибор, 2004.

2.            

Милићевић,И., Ђекић, М., Славковић, Р.: Електромеханички погони као елементи погонских система производних машина, 30. Јубиларно саветовање производног машинства СЦГ са међународним учешћем, Зборник радова, стр. 503-509, Врњачка бања, 2005.

3.            

Милићевић,И., Славковић, Р., Голубовић, Д., Југовић, З.: Програмски пакет Power Mill,предности и проблеми уочени при његовој употреби у процесу обраде на CNC глодалицама,часопис института ИМК “14. Октобар”,ИМК-14, YU ISSN 0354-6829, број (22-23) 3-4/2005, стр. 201-205, Крушевац,2005.

4.            

Milićević, I., Slavković, R.,Golubović, D., Jugović, Z.: Methodology of construction and production of technical equipment for preparation of paper mass by application of softwares PRO ENGINEER and POWER MILL, Modelling and optimization in the machines building field, Volume 2, ISSN 1224-7480, str.93-97, University of BACAU,Romania, BACAU (2006)

5.            

Milićević, I., Golubović, D., Slavković, N.:Transformation Matrix Approach to Dynamics of Manipulative Robots, 6th International Conference “Research and Development in Mechanical Industry”-RADMI 2006, Proceedings,D-18, Виша Техничка школа Трстеник, Будва, 2006.

6.            

Milićević, I.,Slavković, R., Golubović, D.: Industrial Robot Models Designing and Analysis with Application of Matlab Software, Machine Design, стр. 71-78, Нови Сад (2007)

7.            

Славковић, Р.,Милићевић, И.: Развој и CAD/CAM пројектовање алата за термообликовање амбалаже у прехрамбеној индустрији, 33. ЈУПИТЕР конференција, 20. симпозијум CAD/CAM, Зборник радова, страна 3.51-3.54, Златибор (2007)

8.            

Милићевић,И.,Голубовић, Д.: Примена GRAITEC Soft Access софтвера у настави из Техничке механике, 2. Интернационална Конференција ТIО 2008, Зборник радова, стр. 132-137, Чачак,2008.

9.            

Развој технологије израде резних елемената млинова (рифајнера) у индустрији папира и целулозе, Учесник на пројекту. Носилац пројекта: Технички факултет Чачак. Пројекат из програма Технолошког развоја, МИС 3.03.0140.Б,2002-2004.год.

10.        

Истраживање и развој нових генерација зуба кашике роторних багера и багера ведричара,Технички факултет Чачак, Пројекат технолошког развоја, Бр. 14038 (пројекат у току), Учесник на пројекту.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи         1

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css