ПовратакИме, средње слово, презиме

Аленка М. Миловановић

ЈМБГ

1112965787816

Звање

доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

1991.год.

Ужа научна односно уметничка област

Теоријска и општа електротехника

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет Чачак

Теоријска и општа електротехника

Докторат

2007.

Технички факултет Чачак

Теоријска и општа електротехника

Магистратура

1999.

Електронски факултет Ниш

Теоријска и општа електротехника

Диплома

1991.

Електротехнички факултет Београд

Аутоматика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Електромагнетика

Електротехн. и рач. инж, ОАС

3

2.

Теорија електричних кола

Електротехн. и рач. инж, ОАС, Мехатроника, ОАС

3

3.

Електрична мерења

Електротехн. и рач. инж, ОАС

4

4.

Енергетска електромагнетика

Електротехн. и рач. инж, ДАС

0,78

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

D. M. Veličković,A. Milovanović: "Electrostatic Field of Cube Electrode", Serbian Journal of Electrical Engineering,Vol.1, No.2, June 2004, pp. 187-198, ISSN 1451- 4869.

2.

A. Milovanović: "Distribution of Earth Atmospheric Electric Field in the Vicinity of the Vehicles for Transport Petroleum Derivates", FACTA UNIVERSITATIS (Niš) Series: Electronics and Energetics, Vol.19, No.2, August 2006, pp. 189 -196, ISSN 0353- 3670.

3.

A. Milovanović: "An Influence of the Petrol Pump for the Atmospheric Electric Field Distribution in the Surroundings of the Vehicle", Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol.1, No.3, November 2004, pp. 7-14, ISSN 1451- 4869.

4.

B. Kolundzija,A. Milovanović: "An Approximate Expression for the Calculation of the Electric Field in Vicinity of the Cube Electrode with Rounded Wedges", FACTA UNIVERSITATIS (Niš) Series: Electronics and Energetics, Vol.21, No.1, April 2008, pp. 73 -81, ISSN 0353- 3670.

5.

Д. М. Величковић, С. С. Илић, В. Чешелкоска, А. Миловановић: "Прорачун расподеле земљиног атмосферског електричног поља у животној и радној средини", Зборник радова XLVIII Конференције ЕТРАН-а 6 -10. јуна 2004,Чачак, Свеска II, стр.204-216, (рад по позиву).

6.

D. M. Veličković,A. Milovanović: "Approximate Calculation of Capaci­tance", VIII Interna­tional IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering, September 1998, Graz, Austria, Proceedings of Full Papers, pp. 339-344.

7.

А. Миловановић: "Приближно одређивање капацитивности коакси­јал­них водова поли­гоналног пресека", Зборник радова XLIII Конференције ЕТРАН-а, 20-22 септембра 1999.године, Златибор, Србија, стр. 188-190.

8.

М. Ђекић, A. Миловановић: "Измерение магнитняй полей" PES¢96, IV International Sympo­sium of Applied Electrostatics 22-24 May 1996, Niš, Yu, Proceedings of Full Papers, pp. 149-150.

9.

A. Milovanović: "An Approximate Formula for the Assessment of the Condenser Capa­citance with Multilayer Dielectric", PES¢96 IV International Symposium of Applied Electrostatics 22-24 May 1996, Niš, Yu, Proceedings of Full Papers, pp. 49-51.

10.   

A. Milovanović: "Atmospheric Electric Field Distribu­tion in the Vicinity of the Petroleum Transport Vehicles", MMS’2005,Mediterranean Microwave Symposium 2005, September 6-8, Athens, Greece.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

25.11.2004 - 25.12.2004,  Technische Universitaet  Ilmeau,  Germany

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css