ПовратакИме,средње слово, презиме

Неда М. Николић

Звање

сарадник у настави

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

од 2008. год.

Ужа научна односно уметничка област

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет Чачак

Менаџмент

Диплома

2000.

Менаџмент

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у менаџмент

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички  менаџмент , ОАС,

Мехатроника, ОАС

              4

2.

Индустријски менаџмент

Инжењерски менаџмент, ОАС

2

3.

Стратегијски менаџмент

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички  менаџмент , ОАС

6

4.

Глобализација и конкурентност

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички  менаџмент , ОАС

              2

5.

Предузетнички  менаџмент , ОАС

Предузетнички  менаџмент , ОАС

1

6.

Статистичке методе у тржишним истраживањима

Предузетнички  менаџмент , ОАС

0,33

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.   

Jovanović L., Nikolić N., Menadzment plastičnog ambalažnog  otpada, Naučno- stručni skup «Uticaj ambalaže na životnu sredinu », Novi Sad, 2000.

2.   

Jovanović L., Nikolić N., Menagement of solid waste, Ecologica 14, 2007. No.50, p. 58-64

3.   

Nikolić N., Pojedini aspekti uticaja tehnologije na menadzment, razvoj i reciklažu tekstilne industrije,(originalni naučni rad), Ecologica 15, Zbornik sa međunarodnog skupa «Životna sredina danas», posebno tematsko izdanje, 2008., str. 227- 234

4.   

Nikolić N., Pojedini aspekti uticaja tehnologije na menadžment u tekstilnoj industriji, Naučno- stručni časopis «Tekstilna industrija», Beograd, 2008.

5.   

Nikolić N., Strategija razvoja i reciklaže u tekstilnoj industriji, Naučno- stručni časopis «Tekstilna industrija»,Beograd, 2008.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

У току је израда магистарског рада

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css