ПовратакИме, средње слово, презиме

Рале М. Николић

ЈМБГ

0801976780623

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 2000. год.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

Избор у звање

Година

Институција

Област

Диплома

1999.

ПМФ Крагујевац

Математика и информатика

Магистратура

2006.

Технички факултет у Чачку

Математичке методе у информатици

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Математика информатике

Техника и информатика,  ИАС

2

2.

Математика 1

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

4

3.

Математика 2

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС

4

4.

Структуре података и алгоритми

Информационе технологије, ОАС

3

5.

Вероватноћа и статистика

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

4

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Nikolić, R., Đurčić, D., Žižović, M. Fazi ocena menadžerskih virtualnih timova, Zbornik radova, Prvo međunarodno savetovanje “Informatika u proizvodnom i poslovnom menadžmentu” Doboj 2004, Viša Tehnička škola Doboj, Republika Srpska, str. 74 – 77.

2.            

S. N. Ješić, R. Nikolić Common fixed point theorems for R - weakly commuting mapping defined on fuzzy metric spaces,International Mathematical Conference: Topics in Mathematical Analasys and Graph Theory (A satellite meeting to ICM 2006), Beograd, Septembar 2006,Eletrotehnicki fakultet Beograd

3.            

Milić V., Nikolić R., Žižović M.: Software choise for student evaluation via multicriteria analysis, Proceedings of III International conference "INFORMATICS EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND NEW MEDIA IN EDUCATION",Sombor 2006, pp 256-259, ISBN 86-83097-51-X, COBISS, SR-ID 211977223

4.            

Nikolić, R., Đurčić, D., Žižović, M. Fazi ocena rukovodećih timova, Zbornik radova, SYM-OP-IS 2003 (XXX simpozijum o operacionim istraživanjima), Herceg Novi 2003. god., Matematički institut SANU Beograd, str. 431 – 433, ISBN 86-80593-33-8

5.            

Milić, V., Nikolić, R., Žižović, M. Obavljanje različitih poslova u toku studiranja putem intraneta na univerzitetima, Zbornik radova – CD, XI Konferencija YU INFO 2005, Kopaonik, Informaciono društvo SCG,

6.            

Nikolić R., Milić V., Žižović M.: Uporedna analiza matematičkog obrazovanja informatičara sa naših i jednog univerziteta u SAD, Zbornik radova II međunarodne konferencije Informatika,obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju, Sombor 2005, Vol. 1, str. 160 – 163, ISBN 86-83097-31-5

7.            

Nikolić, R., Milić, V., Žižović, M. Višekriterijumska analiza programa za samoevaluaciju studenata, Zbornik radova – CD, XII Konferencija, YU INFO 2006, Kopaonik, Informaciono društvo SCG,

8.            

Ћурчић С., Николић Р., Драгашевић А., Фази оцењивање виртуелног тима за пројекте енргетске ефикасности, 31. Саветовање производног машинства Србије и Црне Горе, Зборник радова, Крагујевац, 2006.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

/

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

/

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи: 2

Међународни:/

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

                                                                  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css