Повратак


Име, средње слово, презиме Лидија Д. Палуровић
ЈМБГ 0412968787418
Звање Наставник енглеског језика
Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када Технички факултет у Чачку
2005. год.
Ужа научна односно уметничка област Енглески језик струке
Академска каријера
  Година Институција Област
Избор у звање 2010. Технички факултет Енглески језик
Мастер 2008. Филолошки факултет у Београду Енглески језик и књижевност
Диплома 1997. Филолошки факултет у Београду Енглески језик и књижевност
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
  Назив предмета  
Назив студијског програма, врста студија Часова активне наставе
1. Енглески језик 2 Инжењерски менаџмент, МАС, 4
2. Енглески језик 3 Инжењерски менаџмент, МАС, 2,66
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
  Л.Палуровић, Readings in IT and Computing for Academic Purposes, Технички факултет Чачак, 2010.
  Бељовић А., Станојевић Љ., Дамњановић А. (2009): Application of GIS Technologies in Managing Product Development. Proceedings of 13th International Reserach/Expert Conference ‘Trends in the Development of Machinery and Associated Technology’ TMT 2009, Hammamet, Tunis 16–21 Oктобар 2009. (превод)
  F. Fernández-Fernandez, K.M.Evans, J.B. Clarke, C.L. Govan, C.M. James, S. Marić , K.R. Tobutt (2008): Development of an STS map of an interspecific progeny of Malus. Tree Genetics& Genomes Vol. 4, pp. 469 – 479, Springer-Verlag (превод)
  Mijailović V. (2008): A method for effects evaluation of some forms of power transformers preventive maintenance. Elsevier, Electric Power Systems Research. Vol. 78 Issue 5 pp. 765–776 (превод)
  Petrović P. (2008): A New Matrix Method for Reconstruction of Band-Limited Periodic Signals from the Sets of Integrated Values. IEICE TRANS. ELECTRON. Vol. E91-A, No6, pp. 1446–1454 (превод)
  Vulićević Lj., Ivanović N., Maričić A., Srećković M., Vardić S., Plazinić M., Tomić Ž. (2007): Hydrothermal Treatment of electrochemically Synthesised Nanocrystaline Magnetic Iron Oxide Powder. Science of Sintering, 39, pp. 85 – 91
  Mitrović N., Roth S., Stoica M., (2007): Magnetic softening of bulk amorphous FeCrMoGaPCB rods by current annealing technique. Elsevier, Journal of Alloys and Compounds. pp. 618 – 622.
  Mitrović N., Čukić B., Jordović B., Roth S., Stoica M. (2007): Мicrostructure and Microhardness in Current-Annealed Fe65.5Cr4Mo4Ga4P12C5B5.5 Bulk Metallic Glass. Materials Science Forum Vol. 555 pp. 521–526
  Petrović B. Predrag, Stevanović R. Milorad, Digital Processing and Reconstruction of Complex AC Signals. 2009, Аcademic Mind, Belgrade & Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany (језичка редактура међународне монографије)
  A Guide to Some In Vitro Techniques – Small fruits. Eds. Dr Ir. Bart Panis, Dr Jean-Francois Hausman. COST Action 863: Euroberry Research: from Genomics to Sustainable Production, Quality анd Health, 2009.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни
Усавршавања Учешће на међународним Конференцијама и семинарима, и удружењима наставника енглеског језика

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css