Повратак

   
Име, средње слово, презиме Жељко М. Папић
ЈМБГ 3009954782814
Звање Доцент
Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када Регионални центар за професионални развој запослених  у образовању Чачак  2007. год.
Ужа научна односно уметничка област Методика технике
Академска каријера
  Година Институција Област  (предмети)
Избор у току: доцент 2008. Технички факултет, Чачак Методика
Докторат 2004. Технички факултет, Чачак педагошко-техничке науке
Магистратура 1997. Технички факултет, Чачак методика
Диплома факултета 1979. Технички факултет, Чачак Машинство
Диплома више школе 1976. Виша техничка школа, Чачак Машинство
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа
  Назив предмета     Назив студијског програма, врста студија Часова активне наставе
1. Методика технике и информатике Техника и информатика, ИАС 3
2. Методика технике Техника и информатика, ИАС 1,33
3. Методика информатике Техника и информатика, ИАС 1
4. Докимологија Техника и информатика, ИАС 0,66
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.       Папић,М. Ж. (1998).  Дневник планирања наставног рада,Чачак: Прецисион.
2.       Деспотовић М.,Максимовић И., Бојанић М.,...... Папић, М. Ж.....(2004). Концепција средњег стручног образовања у Србији: Министарства просвете и спорта Републике Србије и Центар за стручно образовање и образовање одраслих, Београд: Просветни преглед.
3.       Група аутора,...Папић М. Ж. (2005). Развој политике и стратегије стручног образовања у Србији: Министарства просвете и спорта Републике Србије и Програм реформе средњег стручног образовања, Београд: Просветни преглед
4.       Бјекић, Д., Папић, Ж. (2005). Оцењивање у средњем стручном образовању – приручник, Београд: Министарство просвете Републике Србије, Програм реформе средњег стручног образовања, http://www.vetserbia.edu.yu/Zbirka%20doc/Ocenjivanje.pdf
5.       Бјекић, Д. и Папић, М. Ж. (2006). Тестови знања – израда и примена у средњој школи, Чачак: Агенција ПАП.
6.       Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић М. Ж. (2007).  Практикум  1 – Приручник за Практичан рад у школи студената – професора технике и информатике, друго измењено и допуњено издање, Чачак: Технички факултет.
7.       Бјекић, Д., Бјекић М. и Папић М. Ж. (2007):.Практикум  2 – Радна свеска за Практичан рад у школи студената – професора технике и информатике, друго измењено и допуњено издање, електронска публикација, Чачак, Технички факултет.
8.       Папић М. Ж. (2006). Оцењивање у настави технике тестовима знања, ТОС'06 – Зборник радова, Чачак: Технички факултет
9.       Bjekic, D., Papic M. Z., Dabic R., Zlatic L. (2008). Teachers’ work motivation and readiness to innovations, 6th International Conference – Comparative Education and Teacher Training – BCES, Sofia.
10.    Папић, М. Ж., Каранац, Р (2008).Школско развојно планирање у служби ИНСЕТА, Конференција „Техничко и информатичко образовање“ – Зборник радова, Чачак: Технички факултет, 242-247.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата  
Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи: 1 Међународни 1
Усавршавања Студијска путовања у Словенију и Немачку. Стручно усавршавање по програмима стручног усавршавања запослених у образовању: 824 сата различитих облика стручног усавршавања.
Други подаци које сматрате релевантним: Фацилитатор за ДAКУМ методу за Србију и Југоисточну Европу.
Објавио: 2 универзитетска приручника (два издања), 5 приручника за наставнике средњих школа (два у два издања), 2 уџбеника за ученике средњих школа у више издања, 4 верзије приручника за AутоЦAД,17 приручника и 4 учила за ученике средњих школа, 16 стручних и научних чланака у часописима и зборницима радова са научних скупова.

 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css