ПовратакИме, средње слово, презиме

Марко С. Поповић

ЈМБГ

0501976782819

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

од 2004. год

Ужа научна односно уметничка област

Конструкционо машинство

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008.

Технички факултет Чачак

Конструкцоно машинство

Магистратура

2007.

Технички факултет Чачак

Мехатроника

Диплома

2003.

Машински факултет Београд

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Машински елементи

Техника и информатика,  ИАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

2

2.

Машински елементи

Електротехн. и рач. инж, ОАС

1

3.

Машински елементи

Мехатроника, ОАС

2

4.

Конструисање компонената машина

Мехатроника, ОАС

2

5.

Програмско управљање машинама

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

4

6.

CAD/CAE конструисање

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика,  ИАС,

Информационе технологије, ОАС

4

7.

Вибрације и виброизолације машина

Мехатроника, ДАС

2

8.

Трибологија

Мехатроника, ДАС

2

9.

Роботика

Мехатроника, ДАС

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.        

Поповић М., Славковић Р., Југовић З., ’’Унапређење процеса пројектовања алата за бризгање пластике применом савремених CAD система’’, 30-та Јупитер конференција, симпозијум CAD/CAM,стр.2.35-2.38, Београд, 2004.

2.        

Славковић Р., Југовић З., Поповић М., ’’Пример фундирања ексцентар пресе у објекту насељеног места’’, 31.Јупитер конференција, симпозијум НУ-РОБОТИ-ФТС,стр.3.20-3.23,  Златибор, 2005.

3.        

Милићевић И., Славковић Р., Поповић М., ’’Програмски пакет Pover Mill, предности и проблеми уочени при његовој употреби у процесу обраде на CNC глодалицама’’, 31.Јупитер конференција, симпозијум CAD/CAM,стр.2.11-2.14, Златибор, 2005.

4.        

Пантић С., Поповић М., ’’Примена Visual Basic –а у изради тестова за техничке предмете’’, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, стр.567-571,  Београд-Нови Сад, 2005.

5.        

Поповић М., Славковић Р., Југовић З., ’’Адаптивно управљање процесом брушења са аспекта триболошких појава’’, 9 – та Југословенска конференција о трибологији, стр.782-788,  Јун, 2005.

6.        

Поповић М., Голубовић Д., Милићевић И.,’’Идентификација угиба обрадака у процесу брушења методом коначних елемената”, 30 Јубиларно саветовање производног машинства СЦГ, стр.289-296.,Врњачка Бања, 2005.

7.        

Славковић Р., Југовић З., Поповић М., ’’Анализа динамике модуларних еластичних ослонаца применом софтверског пакета Cosmos Works –а ”, 30 Јубиларно саветовање производног машинства СЦГ,стр.463-468,  Врњачка Бања, 2005.

8.        

Поповић М., Славковић Р., Југовић З.,’’Примена параметарског моделирања при пројектовању алата за израду делова од пластике методом ливења под притиском’’, Часопис ТЕХНИКА, (YU ISSN 0040-2176, UDC: 62 (062.2) (497.1), No.4,2005.

9.        

Југовић З., Славковић Р., Поповић М., “Имплементација рачунара у наставни процес из предмета машински елементи”, Техничко образовање у Србији, Конференција, Чачак, 2006.

10.    

Поповић М., ’’Истраживање и развој дводелних зуба код роторних багера“, Магистарски рад, Технички факултет Чачак, 2007.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  1

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним: 1. Положен стручни испит;  2. Лиценца одговорног пројектанта (333)

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css