ПовратакИме, средње слово, презиме

Мирослав П. Радојичић

ЈМБГ

0307952782817

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1985. год.

Ужа научна односно уметничка област

Организација рада и операциона истраживања у индустрији

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1998.

Технички факултет у Чачку

Организација рада и операциона истраживања у индустрији

Докторат

1985.

Машински факултет у Београду

Организација и управљање/ Индустријско инжењерство

Магистратура

1980.

Машински факултет у Београду

Организација и управљање/ Индустријско инжењерство

Диплома

1976.

Машински факултет у Београду

машинство/организација

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Организација рада

Инжењерски менаџмент,ОАС, Техника и информатика, ИАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

2.

Организација производње

Инжењерски менаџмент,ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

3.

Увод у менаџмент

Инжењерски менаџмент,ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС,

Мехатроника, ОАС

2

4.

Операциона истраживања у индустрији

Инжењерски менаџмент,ОАС, Информационе технологије, ОАС

1

5.

Менаџмент производњом у МСП

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.          

Божин М., Радојичић М., Организација и управљање, универзитетски уџбеник, Технички факултет, Чачак, 1996.

2.          

Радојичић М., Неки аспекти одлучивања о пословним стратегијама подржаног модификованом ПРОМЕТХЕЕ методом, Часопис Техника,Организација рада, бр. 11-12, Београд, 1997., стр.ОР. 1-4.

3.          

Radojičić M., Ranđić S., Nešić Z., Possibilities for application of expert tools in process of development in applications for data management,4th Balkan conference of operational research, Thessaloniki,Greece, 1997.

4.          

Радојичић,М., Нешић,З., Весић,Ј., Развој компјутерске апликације за прорачун економских ефеката у производњи, Зборник радова, СYМ-ОП-ИС 2007, Златибор, 2007., стр., 319-322.

5.          

Радојичић М., Жижовић М., Примена метода вишекритеријумске анализе у пословном одлучивању, Монографија, Технички факултет, Чачак, 1998.

6.          

Радојичић М., Организација и економика пословања и производње, збирка решених задатака са изводима из теорије, Технички факултет, Чачак, 2004.

7.          

Вељовић, А., Радојичић, М., Менаџмент информациони систем, универзитетски уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2005

8.          

Грозданић Р., Радојичић М., Весић Ј., Економија предузетништва, универзитетски уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2006.

9.          

Вељовић А., Радојичић М., Весић Ј., Менаџмент развојем предузећа, универзитетски уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2007.

10.     

Радојичић М., Менаџмент производњом, збирка решених задатака са изводима из теорије, Технички факултет, Чачак, 2007.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи – 2

Међународни

Усавршавања

Шведска, Швајцарска, Пољска

Други подаци које сматрате релевантним: Аутор је више од 150 научно-стручних радова, 14 књига (уџбеника, монографије, збирке решених задатака, приручника, од којих су неки имали и већи број издања),  рецензент књига, Шеф катере за индустријски менаџмент, заменик уредника часописа Техника, сепарат Организација рада/Менаџмент, од 1990. до 2006. год. А затим члан редакционог одбора, предавач на семинарима за едукацију менаџера из области студије рада и времена,вишекритеријумског одлучивања, планирање и управљања пројектима.

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css