ПовратакИме, средње слово,презиме

Снежана Ј. Радоњић

ЈМБГ

2106948787830

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

1979. год.

Ужа научна односно уметничка област

Производно машинство

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2000.

Технички факултет – Чачак

Производно машинство

Докторат

1986.

Машински факултет – Београд

Производно машинство

Магистратура

1982.

Машински факултет – Скопље

Производно машинство

Диплома

1972.

Машински факултет – Скопље

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Нацртна геометрија

Техника и информатика, ИАС

1

2.

Техничко цртање и моделирање

Техника и информатика, ИАС, Мехатроника,ОАС,

Информационе технологије, ОАС

2

3.

Технолошки процеси

Техника и информатика, ИАС,Мехатроника, ОАС

2

4.

Техничко цртање и моделирање

Инжењерски менаџмент, ОАС

2

5.

Технолошки процеси

Инжењерски менаџмент,ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

6.

Трибологија

Мехатроника, ДАС

1,56

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Радоњић С., Шолаја В., Концентрисано хабање алата и облици струготине, Зборник радова 21. Саветовања производног машинства Југославије, Опатија, 1987. (299-306).

2.            

Радоњић С.,Шолаја В., Нови модел корелације хабања алата и квалитета површине при обради на стругу, Зборник радова,22. Саветовања производног машинства Југославије, Охрид, 1989. (107-114).

3.            

Радоњић С., Квалитет обрађене површине у функцији хабања алата, часопис Трибологија  у индустрији,Крагујевац,  4/1991. (115-119).

4.            

Радоњић С., Проширени изрази за брзину резања у обради отвора алатима са ТиН превлакама, V Међународна научно-стручна конференција, ММА’94,Нови Сад, 1994.

5.            

Никић З, Радоњић С., Машинска обрада неметала, уџбеник, Технички факултет Чачак, 1998.

6.            

Радоњић С., Топографска и физичка природа површина генерисаних у процесима димензионе обраде метала, Монографија,  Технички факултет у Чачку, 1998.

7.            

Радоњић С., Збирка решених задатака из нацртне геометрије, Технички факултет, Чачак,(1985.), 2006.

8.            

Радоњић С., Техничко цртање – приручник за израду графичких  задатака, Технички факултет Чачак,(1991.) 2006.

9.            

Радоњић С., Митровић А., Коришћење  цртежа урађених  у AutoCAD-u  за  израду делова  на машини WAТЕР ЈЕТ,  33.ЈУПИТЕР Конференција,Машински факултет, Београд, Златибор,15-16. мај 2007. (230-234)

10.        

Радоњић С., Компјутерска графика – примена AutoCAD-a, уџбеник, Технички факултет Чачак, (1994.), 1999., 2004., 2008.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

око 20

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Други подаци које сматрате релевантним:Аутор је око 90 научно-стручних радова, 11 књига (4 уџбеника, 2 збирке решених задатака, 3 приручника, од којих су неки имали и већи број издања) 1 монографију; 30 радова међународног значаја штампани у целини, 19 радова националног значаја штампани у целини, и рецензент 4 књиге и 2 монографије.

 

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css