ПовратакИме,средње слово, презиме

Милијанка  М. Ратковић

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Факултет за трговину и банкарство

Од октобра 1999. године.

Ужа научна односно уметничка област

Маркетинг

Академска каријера

Избор у звање

Година

Институција

Област

Докторат

2006.

Факултет за трговину и банкарство

Менаџмент

Магистратура

2004.

Факултет за трговину и банкарство

Менаџмент

Диплома

1998.

Факултет за трговину и банкарство

Менаџмент

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Интернет маркетинг

Предузетнички менаџмент, ОАС

2,5

2.

Менаџмент односа са потрошачима

Предузетнички менаџмент, ОАС

0,25

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Ратковић М. “Електронски аспекти савременог маркетинга”, чланак у часопису Маркетинг,      бр.3, јесен 2007. година,Београд

2.

Ратковиц М. “Управљање онлине односима са муштеријама”, Докторска дисертација, Факултет за трговину и банкарство “Јанићије и Даница Карић”,  јул 2006. Београд.

3.

Ратковић М., Дедић В., “Нове технолошке претпоставке е-маркетинга”,  реферат на Петом међународном симпозијуму, Зборник реферата: Електронска трговина и електронско пословање, Палић, 20-22. априла 2005. година

4.

Ратковић М. „Примена електронског маркетинга у пословању са организационим купцима“, Магистарска теза, Факултет за трговину и банкарство «Јанићије и Даница Карић», јул 2004.  Београд;

5.

Ратковић М. „Могућности и ограничења електронског пословања“, чланак (предходно саопштење) у часопису Маркетинг, бр.2., 2002. година, Београд

6.

Ратковић М., Јарић Д. „Тимови у организацијама“, Зборник радова Више пословне школе у Новом Саду ИВ, октобар-децембар2002. година, Нови Сад

7.

Ратковић М., Миленовић Б., „Дистрибуциони исходи примене Интернета у каналима маркетинга, реферат на научном скупу са међународним учешћем,Зборник реферата: Развој маркетинга – нове тенденције, 23. новембра 2001., Универзитет у Нишу и Економски факултет у Нишу

8.

Ратковић М. Миленовић Б. „Стратегијски маркетинг“, Факултет за трговину и банкарство,уџбеник у штампи

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css