ПовратакИме, средње слово, презиме

Олга М. Ристић

ЈМБГ

1110974787818

Звање

Асистент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

од 2001. год.

Ужа научна односно уметничка област

Информатичке науке (Информационе технологије и системи)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет Чачак

Инф. технологије и технике

Магистратура

2006.

Технички факултет Чачак

Мехатроника

Диплома

1997.

Технички факултет Чачак

Информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Софтверски алати

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

4

1.

Програмски језици

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Информационе технологије, ОАС

5,5

2.

Објектно оријентисано програмирање

Електротехн. и рач. инж, ОАС,

Мехатроника, ОАС,

Техника и информатика, ИАС

Информационе технологије, ОАС

5

3.

Информационе технологије у интегрисаним системима

Мехатроника, ДАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.  

Робајац О.: Програмска механичка испитивања елемената далеководне мреже, Магистарска теза,Технички факултет, Чачак, 2006, 154 с.

2.  

Папић Љ.,Аронов Ј., Робајац О.: Стандард ИСО 9000-3: Смернице за обезбеђење кбалитета у различитим фазама животног циклуса софтвера, DQM-Семинар “Савремени прилази управљању одржавањем”,Врњачка Бања, У: Квалитет у одржавању, DQM, Чачак, 1997, с. 285-308.

3.  

Робајац О., Марић А.: Моделирање система одржавања применом УМЛ дијаграма, XXIX научно-стручни скуп о одржавању машина и опреме, Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Будва, 2005, с. 160-170.

4.  

Робајац О., Голубовић Д., Ружичић П.: Пројектовање и програмирање PLC-а у мехатроничким системима, IV Интернационална конференција ТЕМПО ХП 2005,Часопис Југословенског друштва за погонске машине, тракторе и одржавање, Вол 10. Но. 2, Технички факултет, Чачак, 2005, с. 232-238.

5.  

Робајац О., Голубовић Д., Ружичић П.: Примена PLC-а код програмске кидалице МЕХАТРОНИК ТФ 1000/10, IV Интернационална конференција ТЕМПО ХП 2005, Часопис Југословенског друштва за погонске машине, тракторе и одржавање, Вол 10. Но. 2, Технички факултет, Чачак, 2005, с. 239-244.

6.  

Robajac O.,Golubović D.: Software development for tensile test of overhead line elements, 6th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2006, 13-17. september 2006, ISBN 86-83803-21-X, p. D-28.

7.  

Ристић О., Марић А.: Креирање модела информационог система одржавања применом УМЛ дијаграма, Зборник радова конференције одржавања КОД-2007, Тиват, 2007, с. 191-195.

8.  

Робајац О., Мицић Ж.: БлуеЈ - софтверски алат за учење ООП у Јави, Технологија,информатика и образовање-за друштво учења и знања, 4. међународни симпозијум,ПМФ Нови Сад, 26-27. јануар, 2007.

9.  

Ристић О., Марић А.: Улога менаџмента у софтверском инжењерству, Научно стручни скуп «Индустријски менаџмент и развој», Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац, 2007, с. 100-105.

10.   

Ристић O., Урошевић В.: Креирање форми у Јава Нетбеанс развојном окружењу, 2. Конференција Техника и информатика у образовању, Технички факултет, Чачак, 2008, s. 493-499.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

               
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css