ПовратакИме и презиме:

Сајферт Д. Звонко

 

ЈМБГ

1301949710061

 

Звање:

Редовни професор

 

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када:

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин - Зрењанин

 

01.10.1999

 

Ужа научна односно уметничка област:

Менаџмент

 

Академска каријера

Година

Институција

Област

 

Избор у звање:

2008

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Менаџмент

 

Докторат

1994

Факултет организационих наука - Београд

Менаџмент и бизнис

 

Магистарска теза

1992

Факултет организационих наука - Београд

Менаџмент и бизнис

 

Диплома

1989

Факултет организационих наука - Београд

Менаџмент и бизнис

 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

 

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова

 

1.

Иновације и предузетништво

Инжењерски менаџмент, МАС

2,67

 

 

 

 

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

1.

Sajfert, Z., Đorđević, D., Bešić, C., Sajfert, V.,(2007) Sratistical Modelling of Marketing Processes 6Th International Conference WSEAS, Dalas, Texas, SAD: WSEAS 19-21 jun, str. 233-238, ISBN 1790-5117

2.

Bešić, C., Sajfert, Z., Đorđević, D., Sajfert, V.,: Application of Markov Graphs in Marketing, CP899, Sixth International Conference of the Balkan Phisical Union, edited by S.A. Cetin nad I. Hikmet 2007 American Institute 978-0-7354-0404-5/07

3.

Сајферт, З., Вукоњански, Ј.: Организациона култура, Тех. фак. „М. Пупин“, Зрењанин, 2008.

4.

Sajfert Zvonko, Bešić Cariša: Aplikation of benchmarking and reengerenig in to improve copetetive capacit, Comunications in Dependability and Quality Management An International Journal, Volume 9, Number 2, 2006., Čačak Serbia

5.

Сајферт, З., Бешић, Ц., Николић, М.: (2008) Истраживање утицаја структура животних циљева менаџера и предузетника на доношење одлука пословних субјеката на домаћем тржишту, Техника- менаџмент, Часопис савеза инжењера и техничара индустрије Србије, UDC: 62(062.2)(497.1), ISSN 0040-2176, Београд, Година LVIII,Техника, број 1. UDC:658.286.5.012.3.001.2(497.11)=861 Прегледни рад,[ 15 -22 ]

6.

Бешић, Ц., Сајферт, З., Ђорђевић, Д., Сајферт, В., (2007) Application of Markov Graphs in Marketing, ТЕХНИКА - Менаџмент, Часопис савеза инжењера и техничара индустрије Србије, UDC: 62(062,2) (497. 1), ISSN 0040-2176, UDC: 33, ISSN 0350-2236, Београд, број 5.[1-8 ]

7.

Сајферт, З.: Менаџмент људских ресурса, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2006.

8.

Сајферт, З.: Историја научне мисли менаџмента, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2004.

9.

Сајферт, З.: Организација пословних система, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

10.

Сајферт, З.: Предузетништво, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника:

 

Укупан број цитата :

2

 

Укупан број радова са СЦИ(ССЦИ) листе :

6

 

Тренутно учешће на пројектима :

Домаћи :

1

Међународни :

0

 

Усавршавања :

 

Други подаци које сматрате релевантним:

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css