ПовратакИме,средње слово, презиме

Радомир В. Славковић

ЈМБГ

0410952783711

Звање

редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

1995.год

Ужа научна односно уметничка област

Производно машинство (Машине са нумеричким управљањем, Производне технологије)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2005.

Технички факултет Чачак

Производно машинство

Докторат

1993.

Машински факултет Београд

Производно машинство

Магистратура

1983.

Машински факултет Београд

Производно машинство

Диплома

1976.

Машински факултет Београд

Производно машинство

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

назив предмета   

Назив студијског програма, врста студја

Часова наставе

1.

Програмско управљање машинама

Техника и информатика,ИАС,

Мехатроника, ОАС,

Информационе технологије,ОАС

3

2.

CAD/CAМ технологије

Техника и информатика,ИАС,

Мехатроника, ОАС,

Информационе технологије,ОАС,

Инжењерски менаџмент, ОАС

2

3.

Вибрације и виброизолације машина

Мехатроника, ДАС

2,58

4

Производне технологије

Инжењерски менаџмент,ОАС,

Предузетнички менаџмент,ОАС

1,66

5.

Аутоматизација процеса

Техника и информатика,ИАС,

Мехатроника, ОАС

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Славковић, Р., Програмско управљање машинама алаткама,Технички факултет Чачак, 2004

2.

Славковић, Р., Технологија фундирања обрадних система, Монографија националног значаја (ИСБН 86-81745-55-7),Технички факултет Чачак , 2000

3.

Славковић, Р.,Милутиновић, Д.,Карактеристична анализа затвореног система НЦ- управљања машинама алаткама,27. ЈУПИТЕР конференција са међународним учешћем, Зборник радова,стр.3.49-3.52,  Београд (јун 2001)

4.

Славковић, Р., Прилог одређивању функција обрадљивости при бушењу дубоких отвора, Техника-машинство,национални часопис, Но.3, стр.335-340, Београд ( 1985)

5.

Славковић, Р., Надзор процеса обраде у технологији дубоког бушења адаптивним управљањем нижег нивоа,Часопис, ''ТЕХНИКА'' (YУ ИССН 0040-2176, Но.5,( 2004).

6.

Поповић, М., Славковоћ, Р., Југовић, З.,Примена параметарског моделирања при пројектовању алата за израду делова од пластике методом ливења под притиском, Часопис, ''ТЕХНИКА'' (YУ ИССН 0040-2176, Но.4, ( 2005).

7.

Milićević, I., Slavković,R., Golubović, D., Jugović, D., Methodology of construction and production of technical equipment for preparation of paper mass by application of softwares PRO ENGINEER and POWER MILL,MCOM-12,Volume 2, ISSN 1224-7480, Bacau, (2006)

8.

Милићевић, И., Славковић,Р., Голубовић, Д., Југовић, З., Програмски пакет POWER MILL,предности и проблеми при његовој употреби у процесу обраде на ЦНЦ глодалицама,ИМК '' 14. ОКТОБАР'', Број (22-23) 3-4/2005, YУ ИССН 0354-6829,(2005)

9.

Славковић,Р., Милићевић, И., Развој и ЦAД/ЦAМ пројектовање алата за термообликовање амбалаже у прехрамбеној индустрији, 33. ЈУПИТЕР конференција (20. симпозијум ЦAД/ЦAМ, Зборник радова, страна 3.51-3.54), Златибор (2006)

10.

Jugović, Z., Slavković, R., Gašić, M., Popović, M.,CAD-CAM-CAE Technologies used in the  Dsign  of   Bucket Whell Excavator  Cutting Teeth,The Sixth Triennial International Conference, HEAVY MACHINERY HM 2008, Faculti of Mechanical Engineering, Kraljevo, (2008)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

око 55

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи- Да ТР

Међународни

Усавршавања

Индустријски центар Тојохаси (ЈAПAН), Лола институт Београд

Други подаци које сматрате релевантним

Члан матичног одбора за машинство Минустарства науке, Коаутор и реализатор програма за стручно усавршавање запослених у образовању: Мултимедија у интерактивној настави машинства кога је одобрило Министарство просвете и спорта Србије 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css