ПовратакИме и презиме

Алемпије В. Вељовић

JMБГ

1411952710331

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку

2001. год.

Ужа научна односно уметничка област

Менаџмент и информациони системи

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2006.

Технички факултет Чачак

МИС

Докторат

1988.

Машински факултет Београд

ИС

Магистратура

1981.

Машински факултет Београд

ИС

Диплома

1976.

Машински факултет Београд

ИС

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години

Назив предмета    

врста студија

Часова активне наставе

1.

Менаџмент информациони системи

Инжењерски менаџмент, ОАС

1

2.

Менаџмент развојем предузећа

Инжењерски менаџмент, ОАС

2

3.

Пословне рачунарске апликације

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

Информационе технологије, ОАС

1

4.

Информационо комуникационе технологије

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

1

5.

Електронско пословање

Инжењерски менаџмент, ОАС,

Предузетнички менаџмент, ОАС

1

6.

Информациони системи малих и средњих предузећа

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

7.

Складишта података

Предузетнички менаџмент, ОАС

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

Вељовић А., Станојевић Љ., Идентификација ризика у поступку пројектовања јединственог информационог система факултета Мегатренд универзитета Београд, Стратегијски менаџмент, ”СМ, 2007” Суботица, 2007.

2.

А. Вељовић , З.Еремија, М. Радојичић, Приказ коришћења УМЛ дијаграма случајева употребе на примеру послова општинске управе општине ТОПОЛА, Технички факултет Чачак, Часопис Стратегијски менаџмент, ”СМ2005” Суботица

3.

Вељовић А.,  Радојичић М., Примена техника функционалног и информационог моделирања и организационо окружење, Катедра за индустријски менаџмент, Технички факултет Чачак, Часопис Стратегијски менаџмент, ”СМ 3/2003” Суботица

4.

Вељовић А.,  Радојичић М., О неким елементима стратешког приступа управљања квалитетом, Катедра за индустријски менаџмент, Технички факултет Чачак,Часопис Стратегијски менаџмент, ”СМ 1-2/2004” Суботица, стр 51 - 56.

5.

Станојевић Љ., Вељовић А., и др. Развој информационог система факултета, Техника - менаџмет, година 57-2007, стр 14-18

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе

5

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

4

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Укупан број радова

110

Пројекти (укупан број)

МНТР

1

Сарадња са привредом

25

Међународни

 

  
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css