ПовратакИме и презиме

Јасмина Ј. Весић Васовић

ЈМБГ

1705974786815

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет у Чачку,
2007.год.

Ужа научна односно уметничка област

Менаџмент и операциона истраживања

Академска каријера 

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007.

Технички факултет у Чачку

Менаџмент и операциона истраживања у индустрији

Докторат

2006.

Технички факултет у Чачку

Менаџмент и операциона истраживања у индустрији

Магистратура

2003.

Технички факултет у Чачку

Научни менаџмент и информатика

Диплома

1998.

Технички факултет у Чачку

Менаџмент, оптимизација и информатика

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

 

Назив предмета    

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Индустријски менаџмент

Инжењерски менаџмент, ОАС,

2

2.

Операциона истраживања у индустрији

Инжењерски менаџмент, ОАС,
Информационе технологије, ОАС

2

3.

Стратегијски менаџмент

Инжењерски менаџмент, ОАС,
Предузетнички менаџмент, ОАС

1

4.

Пословно одлучивање

Предузетнички менаџмент, ОАС

2

5.

Менаџмент пројектима

Мехатроника, ОАС,

1

5.

Менаџмент пројектима

Инжењерски  менаџмент, МАС,

1

6.

Теорија одлучивања

Инжењерски  менаџмент, МАС,

1,5

7.

Менаџмент производом

Инжењерски  менаџмент, МАС,

1

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

 

1.

Radojičić M., Nešić Z., Vesić Vasović J., Spasojević Brkić V., Klarin M., One approach to the design of an optimization model for selection of the development strategy, TTEM – technics technologies education management, DRUNPP, Sarajevo, Volume 6. No 1., 2011, ISSN 1840-1503., pp. 99-110.

2.

Радојичић М., Весић Васовић Ј., Нешић З., Развој софтверске подршке за управљање производњом, Монографија, Технички факултет, Чачак, 2010.

3.

Vesić J., M. Radojičić, D. Popov, A. Dragašević, Possibilities of Increase of The Realization Process Efficiency of The Investment Project by MS Project Application, Conference: Installation For Building And The Ambiental Comfort, XII-th Edition with international participation, University "Politehnica", Timisoara, Romania, 2003., str. 432-437.

4.

Весић Ј., Радојичић М., Усавршавање методологије моделирања и исказивања преференција доносиоца одлуке при вишекритеријумском одлучивању, Часопис „Техника“ бр. 2/2005, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2005., стр.7-14.

5.

Жижовић М., Николић О., Весић Ј., Оцене окружења организације и примене, Часопис “Стратегијски менаџмент” бр. 4/2003, Економски факултет, Суботица,   стр. 11-16.

6.

Грозданић Р., Радојичић М., Весић Ј., Економија предузетништва, универзитетски уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2006.

7.

Вељовић А., Радојичић М., Весић Ј., Менаџмент развојем предузећа, универзитетски уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2007.

8.

Весић Ј., Радојичић М., Вишекритеријумски модел одлучивања о програму производње, Часопис „Техника“ бр. 4/2008, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2008., стр.(58)11-18.

9.

Vesić J. Nešić Z., Radojičić M., A computer application for purchase order management as a support of supply logistics, Strategijski menadžment, Vol. 13, Br. 4, Beograd, 2008, pp. 17-19.

10.

Вељовић А., Радојичић М., Весић Ј., Менаџмент информациони системи, уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2008.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  2

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним
Аутор је око 40 научно-стручних радова, коаутор 4 уџбеника, предавач на семинарима за едукацију менаџера из области вишекритеријумског одлучивања, управљања пројектима,


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css