ПовратакИме, средње слово,презиме

Момчило Д. Вујичић

ЈМБГ

1009958913010

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Технички факултет Чачак

1989. год.

Ужа научна односно уметничка област

Електроенергетика, Индустријска електроенергетика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

 2007.

Технички факултет, Чачак

Инд. Електроенергетика

Докторат

1996.

Технички факултет, Чачак

Електроенергетика

Специјализација

1989.

МЕИ Москва

Нисконапонске мреже

Магистратура

1989.

Електротехнички факултет

Електроенергетика

Диплома

1983.

Технички факултет

Електроенергетика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Примењена енергетска електротехника

Техника и информатика,ИАС

5

2.

Електриче инсталације и осветљење

Електротехн. и рач. инж, ОАС

3,5

3.

Електроинжењерство

Инжењерски менаџмент, ОАС

1,66

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.            

Analysis of the nenj multicriteria method of finding location of the electrical charges. Conference SYS’95 and the 1995 AMSE Symposium, Brno, 1995.

2.            

Economic analysis of ponjerstation location. Conference SYS’95 and the 1995 AMSE Symposium, Брно, 1995..

3.            

The Information System For Power Distribution System As Answer On New Demands In Power Distribution System. Rad br. 214., 2005 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference & Exhibition: Asia and Pacific. Кина

4.            

Integration of Real-time and Commercial Systems In The Unique Information System. CIDEL ARGENTINA 2006.

5.            

Електроенергетски објекти у радној средини – најугроженији део животне средине, ФТН Косовска Митровица, 2007, стр. 319 – 324.

6.            

Одсјај светлосних извора у окружењу екрана као вредност која угрожава животну средину, ФТН Косовска Митровица, 2007, стр. 330 – 335.

7.            

Прорачун главних термодинамичких параметара парног блока за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије применом софтверског пакета за симулацију EXCHP, UDC: 621.311.22.001 : 004,4, Златибор, Савез енергетичара, Међународно саветовање, Енергетика, стр. 255 – 259, 27.03 – 30.03.2007.

8.            

Magnetic dissipation of preconnecting devices of artificial sources of light, 8 International conference on applied elektromsgnetics – PES 2007,st.39-40

9.            

The capacitance coupling like alternative to inductance for measurement szmmetrical currentc’s components in electrical networks, 8 International conference on applied elektromsgnetics – PES 2007, st.41-42

10.        

Stochastic character of unsimetrical components as prerequisite for processes of acquisition and detection, 15th TELECOMMUNICATIONS FORUM, TELEFOR 2007, IEEE COM SOC Chapter Serbia & Montenegro Belgrade, Serbia 20, 21 and 22. November 2007, AEE#7.8

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

преко 30

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

1989.год., МЕИ Москва, Примена 660 V у индустрији.

Други подаци које сматрате релевантним: Судски вештак за област Електротехника, преко 300 вештачења.

 

 

 

 


 
Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука Чачак, Светог Саве 65, 32102 Чачак
tfcacak@tfc.kg.ac.rs | www.ftn.kg.ac.rs
XHtml | Css